آمار کل " صادرات به" کشور "اسپانيا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 50,533,000 916,105,960,583 Rls. 36,889,090 $
2 1392 اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 23,700 765,686,264,062 Rls. 30,588,769 $
3 1392 اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 13,251 457,743,393,772 Rls. 18,472,896 $
4 1392 اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو. 1,079,512 118,092,372,960 Rls. 4,652,738 $
5 1392 اسپانيا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 2,292 100,133,980,288 Rls. 4,033,463 $
6 1392 اسپانيا 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 3,845,000 79,290,462,082 Rls. 3,191,351 $
7 1392 اسپانيا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 879,000 76,342,115,500 Rls. 3,076,104 $
8 1392 اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,361,350 57,393,198,600 Rls. 2,307,414 $
9 1392 اسپانيا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 28,541 49,252,304,758 Rls. 1,985,298 $
10 1392 اسپانيا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 913 37,885,108,507 Rls. 1,527,383 $
11 1392 اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 10,126 21,823,793,019 Rls. 879,011 $
12 1392 اسپانيا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 97,531 19,304,138,224 Rls. 780,248 $
13 1392 اسپانيا 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 452,020 18,216,958,624 Rls. 732,272 $
14 1392 اسپانيا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 24,500 16,999,948,000 Rls. 686,000 $
15 1392 اسپانيا 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 51,600 16,664,796,200 Rls. 670,800 $
16 1392 اسپانيا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 288,469 15,651,818,707 Rls. 630,478 $
17 1392 اسپانيا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 19,735 12,052,242,747 Rls. 485,981 $
18 1392 اسپانيا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 234 9,860,418,389 Rls. 397,770 $
19 1392 اسپانيا 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 37,500 7,467,200,000 Rls. 300,000 $
20 1392 اسپانيا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,200 5,539,578,200 Rls. 223,600 $
21 1392 اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 26,064 5,282,526,723 Rls. 213,288 $
22 1392 اسپانيا 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 6,567 4,844,175,060 Rls. 195,406 $
23 1392 اسپانيا 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 19,637 4,702,101,800 Rls. 189,466 $
24 1392 اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 20,235 4,666,860,793 Rls. 187,960 $
25 1392 اسپانيا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 119,250 4,440,101,250 Rls. 178,875 $
26 1392 اسپانيا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 107,424 4,267,742,308 Rls. 171,993 $
27 1392 اسپانيا 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,165 3,310,906,880 Rls. 133,567 $
28 1392 اسپانيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 132,000 3,279,936,000 Rls. 132,081 $
29 1392 اسپانيا 03061300 ميگو و روبيان , يخ زده 21,024 2,865,476,592 Rls. 115,632 $
30 1392 اسپانيا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 33,528 2,499,317,208 Rls. 96,127 $
31 1392 اسپانيا 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 201,598 1,111,308,110 Rls. 44,803 $
32 1392 اسپانيا 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 6,875 1,097,260,600 Rls. 44,000 $
33 1392 اسپانيا 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 1,510 1,074,415,055 Rls. 43,297 $
34 1392 اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 27,180 1,056,099,200 Rls. 42,400 $
35 1392 اسپانيا 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 69,130 1,015,516,710 Rls. 40,950 $
36 1392 اسپانيا 12119020 ريشه شيرينکبيان تازه يا خشك كرده ، حتي بريده شده ، خرد شده يا پودرشده 19,985 890,871,345 Rls. 35,973 $
37 1392 اسپانيا 61159500 جوراب زنانه وپاپوش ،كشباف ياقلاب باف ،ازپنبه ،غير مذكور درجاي ديگر . 2,751 818,617,608 Rls. 33,012 $
38 1392 اسپانيا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 40,000 717,566,400 Rls. 27,251 $
39 1392 اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 924 688,120,806 Rls. 27,708 $
40 1392 اسپانيا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 119,005 590,026,790 Rls. 23,801 $
41 1392 اسپانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 79,000 492,929,750 Rls. 19,168 $
42 1392 اسپانيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 37,030 404,661,950 Rls. 16,338 $
43 1392 اسپانيا 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 9,740 361,831,260 Rls. 14,610 $
44 1392 اسپانيا 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 120 346,906,000 Rls. 14,000 $
45 1392 اسپانيا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,050 316,054,300 Rls. 12,700 $
46 1392 اسپانيا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 176 279,928,976 Rls. 11,248 $
47 1392 اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 900 273,648,000 Rls. 10,993 $
48 1392 اسپانيا 84041000 دستگاههاي کمکي برا ي ديگهاي شماره 8402يا8403 6,000 268,714,800 Rls. 9,638 $
49 1392 اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,608 259,169,534 Rls. 10,455 $
50 1392 اسپانيا 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 1,181 236,111,335 Rls. 9,406 $
51 1392 اسپانيا 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 85 130,082,310 Rls. 5,245 $
52 1392 اسپانيا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 50 123,895,000 Rls. 5,000 $
53 1392 اسپانيا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 700 118,992,000 Rls. 4,800 $
54 1392 اسپانيا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,200 118,560,000 Rls. 4,800 $
55 1392 اسپانيا 41079100 سايرچرم هاي بيشتر آماده شده بعد ا ز دباغي ا زنوع گاوياا سب همچينين كناره هادا نه دا نه کامل لايه لايه بريده نشده 105 115,739,456 Rls. 4,672 $
56 1392 اسپانيا 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 450 100,444,050 Rls. 4,050 $
57 1392 اسپانيا 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 280 69,700,400 Rls. 2,800 $
58 1392 اسپانيا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 1,400 69,344,800 Rls. 2,800 $
59 1392 اسپانيا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 297 54,935,590 Rls. 2,210 $
60 1392 اسپانيا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 300 35,029,800 Rls. 1,404 $
61 1392 اسپانيا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 30 22,288,500 Rls. 900 $
62 1392 اسپانيا 42022200 كيف دستي ، حتي با بند براي آويختن به شانه ، همچنين آنهايي كه بدون دسته هستند با سطح خارجي از ورقکهاي مواد پلاستيكي يا از مواد نسجي 250 16,721,775 Rls. 675 $
63 1392 اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 205 10,220,160 Rls. 410 $
64 1392 اسپانيا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 284 9,167,316 Rls. 369 $
65 1392 اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 266 7,916,810 Rls. 319 $
66 1392 اسپانيا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 121 5,996,782 Rls. 242 $
67 1392 اسپانيا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 224 5,962,560 Rls. 241 $
68 1392 اسپانيا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 88 2,837,120 Rls. 114 $
69 1392 اسپانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 23 1,711,269 Rls. 69 $
70 1392 اسپانيا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 9 289,914 Rls. 12 $
مجموع کل
2,854,984,791,977 ريال
مجموع کل
114,657,942 دلار
[1]