آمار کل " صادرات به" کشور "افغانستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 270,028,335 8,420,021,167,187 Rls. 338,990,688 $
2 1392 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 195,696,724 4,414,489,886,732 Rls. 177,239,763 $
3 1392 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 129,555,020 2,229,703,748,808 Rls. 89,953,951 $
4 1392 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,254,136 2,121,710,036,392 Rls. 85,468,437 $
5 1392 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 92,720,517 1,903,504,603,604 Rls. 76,486,893 $
6 1392 افغانستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 962,656,837 1,725,730,780,084 Rls. 69,474,368 $
7 1392 افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 66,485,456 1,582,168,435,603 Rls. 63,867,270 $
8 1392 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,028,470 1,477,323,201,193 Rls. 59,430,937 $
9 1392 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,531,610 1,356,783,095,387 Rls. 54,562,864 $
10 1392 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 28,074,868 1,248,711,610,137 Rls. 50,084,730 $
11 1392 افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 46,880,768 1,082,180,668,953 Rls. 43,472,750 $
12 1392 افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 3,497,493 780,270,042,559 Rls. 31,388,696 $
13 1392 افغانستان 27132000 قيرنفت 53,743,894 702,903,331,060 Rls. 28,255,027 $
14 1392 افغانستان 27101920 روغن صنعتي 26,913,994 643,617,641,925 Rls. 25,928,691 $
15 1392 افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,454,563 630,841,844,543 Rls. 25,333,831 $
16 1392 افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 33,897,000 595,265,526,606 Rls. 23,994,997 $
17 1392 افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,191,277 561,183,574,747 Rls. 22,581,602 $
18 1392 افغانستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 33,992,605 514,468,575,895 Rls. 20,721,640 $
19 1392 افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,852,490 499,088,430,819 Rls. 20,066,825 $
20 1392 افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 23,589,443 496,574,458,830 Rls. 19,927,489 $
21 1392 افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 28,962,838 481,876,070,212 Rls. 19,372,899 $
22 1392 افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 248,221,070 445,706,772,491 Rls. 17,987,420 $
23 1392 افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 17,919,106 443,281,424,386 Rls. 17,905,932 $
24 1392 افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,281,727 431,825,926,474 Rls. 17,375,212 $
25 1392 افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,562,749 409,345,947,794 Rls. 16,468,797 $
26 1392 افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,380,333 399,977,600,635 Rls. 16,064,576 $
27 1392 افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 22,886,159 397,969,260,094 Rls. 15,964,876 $
28 1392 افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 20,580,405 392,094,311,010 Rls. 15,803,284 $
29 1392 افغانستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 20,988,859 389,265,947,684 Rls. 15,660,694 $
30 1392 افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 4,955,960 375,933,423,872 Rls. 15,128,960 $
31 1392 افغانستان 33051000 شامپوها 6,078,707 374,089,893,733 Rls. 15,041,653 $
32 1392 افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 6,083,159 372,869,127,135 Rls. 15,013,302 $
33 1392 افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 39,154,575 355,878,321,230 Rls. 14,240,426 $
34 1392 افغانستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,693,087 348,798,817,522 Rls. 14,041,419 $
35 1392 افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,340,808 340,792,682,725 Rls. 13,680,747 $
36 1392 افغانستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 49,628,708 330,084,913,192 Rls. 13,291,342 $
37 1392 افغانستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,455,566 323,034,552,946 Rls. 12,989,592 $
38 1392 افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,751,224 315,774,944,379 Rls. 12,692,506 $
39 1392 افغانستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 54,173,893 301,735,463,594 Rls. 12,147,108 $
40 1392 افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 3,816,299 285,078,113,188 Rls. 11,477,509 $
41 1392 افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,297,022 282,382,804,614 Rls. 11,360,021 $
42 1392 افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 6,446,097 271,504,693,365 Rls. 10,930,290 $
43 1392 افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,856,243 264,640,618,299 Rls. 10,633,886 $
44 1392 افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 13,357,843 262,290,817,506 Rls. 10,550,795 $
45 1392 افغانستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 5,266,506 248,757,570,904 Rls. 10,048,784 $
46 1392 افغانستان 08081000 سيب , تازه 14,812,281 246,963,078,373 Rls. 9,977,489 $
47 1392 افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 3,285,924 242,571,781,552 Rls. 9,788,699 $
48 1392 افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 4,865,793 240,876,566,296 Rls. 9,678,558 $
49 1392 افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,535,724 228,650,478,348 Rls. 9,193,899 $
50 1392 افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 4,296,044 222,164,423,654 Rls. 8,927,558 $
51 1392 افغانستان 34011150 صابون رختشويي 9,710,019 216,749,010,871 Rls. 8,715,546 $
52 1392 افغانستان 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 2,818,759 210,036,963,843 Rls. 8,456,277 $
53 1392 افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,732,137 201,999,763,121 Rls. 8,130,953 $
54 1392 افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 7,174,157 200,507,532,420 Rls. 8,065,954 $
55 1392 افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 6,115,106 196,530,355,119 Rls. 7,864,082 $
56 1392 افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 360,707 193,792,656,324 Rls. 7,802,781 $
57 1392 افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 5,467,887 190,925,520,216 Rls. 7,655,152 $
58 1392 افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 2,659,296 189,873,590,038 Rls. 7,646,507 $
59 1392 افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500,338 185,317,820,182 Rls. 7,422,093 $
60 1392 افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 9,892,967 184,993,286,500 Rls. 7,458,103 $
61 1392 افغانستان 51071000 نخ ا ز پشم شانه زده, آماده نشده برا ي خرده فروشي, دا را ي 85 درصد يا بيشتر پشم. 1,046,008 184,360,820,086 Rls. 7,428,744 $
62 1392 افغانستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 5,709,107 183,451,702,241 Rls. 7,425,085 $
63 1392 افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,386,726 177,247,481,466 Rls. 7,152,062 $
64 1392 افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,766,806 173,497,028,765 Rls. 6,979,200 $
65 1392 افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 1,763,782 172,691,779,520 Rls. 6,940,573 $
66 1392 افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 5,989,733 168,494,015,633 Rls. 6,791,518 $
67 1392 افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,172,340 167,878,355,328 Rls. 6,720,316 $
68 1392 افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,686,539 167,381,901,963 Rls. 6,729,847 $
69 1392 افغانستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,163,945 160,859,276,655 Rls. 6,491,802 $
70 1392 افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 21,682,155 158,915,922,316 Rls. 6,387,209 $
71 1392 افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 782,362 158,572,647,757 Rls. 6,348,899 $
72 1392 افغانستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,138,807 154,901,500,768 Rls. 6,239,198 $
73 1392 افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,341,085 149,347,944,586 Rls. 6,004,507 $
74 1392 افغانستان 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 5,867,649 139,860,060,612 Rls. 5,635,398 $
75 1392 افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,825,949 137,368,563,025 Rls. 5,532,609 $
76 1392 افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 3,273,331 135,304,241,418 Rls. 5,451,354 $
77 1392 افغانستان 64042000 ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 545,979 135,127,925,321 Rls. 5,425,043 $
78 1392 افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 8,141,003 134,769,118,299 Rls. 5,423,792 $
79 1392 افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,725,212 132,666,094,349 Rls. 5,334,923 $
80 1392 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 590,464 131,719,622,970 Rls. 5,310,221 $
81 1392 افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 2,664,348 129,016,238,020 Rls. 5,161,672 $
82 1392 افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,215,187 127,683,640,016 Rls. 5,142,853 $
83 1392 افغانستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,351,177 124,188,924,812 Rls. 5,010,173 $
84 1392 افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 12,757,842 121,675,161,695 Rls. 4,882,792 $
85 1392 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,921,865 120,960,365,288 Rls. 4,869,554 $
86 1392 افغانستان 27101930 گريس 6,339,255 117,140,313,662 Rls. 4,724,076 $
87 1392 افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,671,525 116,298,474,084 Rls. 4,697,741 $
88 1392 افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,364,621 115,189,592,445 Rls. 4,647,303 $
89 1392 افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,519,502 111,959,544,643 Rls. 4,508,768 $
90 1392 افغانستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 94,843 107,766,938,800 Rls. 4,351,823 $
91 1392 افغانستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 4,002,098 107,639,702,938 Rls. 4,320,083 $
92 1392 افغانستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,348,894 106,552,694,849 Rls. 4,259,792 $
93 1392 افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,060,109 105,579,103,518 Rls. 4,252,184 $
94 1392 افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,240,683 103,522,279,712 Rls. 4,163,170 $
95 1392 افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 7,322,336 102,701,385,029 Rls. 4,129,283 $
96 1392 افغانستان 25202010 گچ بنايي 122,879,429 101,913,989,772 Rls. 4,096,353 $
97 1392 افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 888,142 99,880,344,832 Rls. 4,027,045 $
98 1392 افغانستان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 284,157 99,212,252,031 Rls. 4,000,877 $
99 1392 افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,325,798 96,927,878,014 Rls. 3,891,118 $
100 1392 افغانستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,114,401 96,665,835,745 Rls. 3,900,613 $
101 1392 افغانستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 70,420 94,046,883,632 Rls. 3,789,853 $
102 1392 افغانستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,270,026 91,643,453,822 Rls. 3,675,086 $
103 1392 افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,027,312 90,447,519,630 Rls. 3,635,817 $
104 1392 افغانستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 7,599,933 85,304,869,902 Rls. 3,427,078 $
105 1392 افغانستان 07031000 پيازوموسير 9,278,077 83,529,890,712 Rls. 3,361,917 $
106 1392 افغانستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 859,161 81,903,098,671 Rls. 3,298,179 $
107 1392 افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 903,165 81,606,903,875 Rls. 3,279,744 $
108 1392 افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 1,087,592 80,619,365,220 Rls. 3,248,277 $
109 1392 افغانستان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 3,471,575 77,079,573,191 Rls. 3,102,371 $
110 1392 افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,039,311 76,781,920,893 Rls. 3,090,537 $
111 1392 افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,545,315 74,795,825,544 Rls. 3,013,113 $
112 1392 افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,019,891 74,373,823,442 Rls. 2,998,275 $
113 1392 افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,152,516 73,774,718,530 Rls. 2,971,853 $
114 1392 افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 631,653 72,581,081,607 Rls. 2,906,958 $
115 1392 افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,435,537 70,949,545,224 Rls. 2,862,777 $
116 1392 افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 2,866,839 69,463,462,833 Rls. 2,770,870 $
117 1392 افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 407,536 68,471,048,461 Rls. 2,734,110 $
118 1392 افغانستان 61043300 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک. 182,360 67,911,142,841 Rls. 2,737,453 $
119 1392 افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 277,432 66,186,229,466 Rls. 2,663,604 $
120 1392 افغانستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 5,607,439 66,002,355,666 Rls. 2,648,328 $
121 1392 افغانستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 911,883 65,561,328,096 Rls. 2,638,965 $
122 1392 افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 1,773,022 65,288,304,683 Rls. 2,633,466 $
123 1392 افغانستان 27101910 روغن موتور 2,454,144 65,129,885,622 Rls. 2,622,497 $
124 1392 افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 417,594 64,894,846,154 Rls. 2,617,845 $
125 1392 افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 875,106 62,871,860,330 Rls. 2,523,580 $
126 1392 افغانستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,024,826 62,842,268,116 Rls. 2,537,082 $
127 1392 افغانستان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 628,852 62,362,178,557 Rls. 2,511,569 $
128 1392 افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,035,819 61,597,204,437 Rls. 2,475,596 $
129 1392 افغانستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 310,364 60,945,824,690 Rls. 2,449,437 $
130 1392 افغانستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 595,271 58,958,345,531 Rls. 2,376,363 $
131 1392 افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 2,528,834 58,914,233,707 Rls. 2,371,928 $
132 1392 افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 156,548 58,263,756,896 Rls. 2,317,989 $
133 1392 افغانستان 21061020 موا دپروتئيني تکستوره سويا 2,431,082 57,791,668,208 Rls. 2,325,451 $
134 1392 افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,819,131 57,403,665,913 Rls. 2,312,289 $
135 1392 افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 461,537 56,827,607,485 Rls. 2,289,099 $
136 1392 افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 4,587,175 55,992,070,757 Rls. 2,262,420 $
137 1392 افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,396,594 54,515,845,066 Rls. 2,194,381 $
138 1392 افغانستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 214,335 53,784,461,130 Rls. 2,165,750 $
139 1392 افغانستان 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 414,299 53,213,323,486 Rls. 2,139,079 $
140 1392 افغانستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 251,367 52,930,649,123 Rls. 2,136,618 $
141 1392 افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,441,947 52,826,587,304 Rls. 2,119,559 $
142 1392 افغانستان 61103000 پيرا هن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند، کشباف، از الياف سنتتيک يامصنوعي 139,900 52,005,673,200 Rls. 2,099,278 $
143 1392 افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,720,760 51,233,111,156 Rls. 2,064,508 $
144 1392 افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 662,657 48,499,522,450 Rls. 1,956,558 $
145 1392 افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 736,638 48,486,579,293 Rls. 1,945,379 $
146 1392 افغانستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 557,221 48,312,738,699 Rls. 1,950,089 $
147 1392 افغانستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 389,241 47,784,178,323 Rls. 1,924,288 $
148 1392 افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 687,920 47,031,157,522 Rls. 1,896,730 $
149 1392 افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,082,896 46,387,455,382 Rls. 1,869,735 $
150 1392 افغانستان 27101210 بنزين 1,847,352 46,166,351,643 Rls. 1,844,094 $
151 1392 افغانستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,846,500 44,284,003,510 Rls. 1,784,571 $
152 1392 افغانستان 70193910 پشم شيشه 710,993 43,867,435,548 Rls. 1,752,381 $
153 1392 افغانستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 171,190 43,283,629,957 Rls. 1,747,486 $
154 1392 افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,155,930 43,123,670,278 Rls. 1,734,866 $
155 1392 افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 171,109 42,184,671,690 Rls. 1,696,085 $
156 1392 افغانستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,096,086 41,693,179,141 Rls. 1,677,599 $
157 1392 افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 372,305 41,588,207,941 Rls. 1,672,911 $
158 1392 افغانستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 9,923,850 41,309,246,325 Rls. 1,657,076 $
159 1392 افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,355,566 41,240,747,320 Rls. 1,659,334 $
160 1392 افغانستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,673,779 40,742,269,791 Rls. 1,643,056 $
161 1392 افغانستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,597,026 40,652,487,828 Rls. 1,631,449 $
162 1392 افغانستان 85098090 ساير 1,183,739 40,487,316,003 Rls. 1,632,075 $
163 1392 افغانستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 1,069,320 39,836,020,443 Rls. 1,604,598 $
164 1392 افغانستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 2,025,338 39,551,378,760 Rls. 1,585,960 $
165 1392 افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 3,276,685 39,019,030,071 Rls. 1,565,423 $
166 1392 افغانستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 879,184 38,756,253,926 Rls. 1,553,071 $
167 1392 افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 389,798 38,624,849,986 Rls. 1,524,816 $
168 1392 افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 625,456 38,182,848,313 Rls. 1,540,435 $
169 1392 افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 720,038 37,902,230,823 Rls. 1,526,105 $
170 1392 افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 831,081 37,576,809,393 Rls. 1,510,276 $
171 1392 افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 941,545 37,032,368,594 Rls. 1,484,475 $
172 1392 افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 1,883,705 36,834,136,652 Rls. 1,480,040 $
173 1392 افغانستان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 746,332 36,801,116,221 Rls. 1,484,271 $
174 1392 افغانستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 715,836 36,760,983,938 Rls. 1,481,242 $
175 1392 افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 359,981 36,270,602,476 Rls. 1,455,729 $
176 1392 افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 385,047 35,964,585,501 Rls. 1,444,464 $
177 1392 افغانستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 772,090 35,890,755,264 Rls. 1,440,883 $
178 1392 افغانستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 6,085,427 35,495,514,752 Rls. 1,429,694 $
179 1392 افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 474,075 35,309,521,059 Rls. 1,424,126 $
180 1392 افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 499,198 35,002,428,288 Rls. 1,411,308 $
181 1392 افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 684,719 34,827,915,584 Rls. 1,400,681 $
182 1392 افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 467,821 34,382,296,802 Rls. 1,381,197 $
183 1392 افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 6,862,662 34,073,752,673 Rls. 1,370,916 $
184 1392 افغانستان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 161,155 33,818,887,429 Rls. 1,360,098 $
185 1392 افغانستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 148,212 33,663,008,207 Rls. 1,352,551 $
186 1392 افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 360,065 32,989,861,994 Rls. 1,326,332 $
187 1392 افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 333,771 32,622,162,439 Rls. 1,313,742 $
188 1392 افغانستان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 186,963 32,458,799,990 Rls. 1,305,705 $
189 1392 افغانستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 932,000 32,338,497,502 Rls. 1,302,571 $
190 1392 افغانستان 48202000 دفترچه مشق 861,529 32,221,876,979 Rls. 1,296,929 $
191 1392 افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ . 1,645,839 32,213,797,254 Rls. 1,289,840 $
192 1392 افغانستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 645,339 31,963,293,886 Rls. 1,289,045 $
193 1392 افغانستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 20,876,700 31,632,632,229 Rls. 1,271,145 $
194 1392 افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 630,617 31,198,995,474 Rls. 1,256,584 $
195 1392 افغانستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 3,637,999 30,816,803,851 Rls. 1,238,967 $
196 1392 افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 279,956 30,745,901,173 Rls. 1,237,602 $
197 1392 افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 356,220 30,734,279,847 Rls. 1,235,791 $
198 1392 افغانستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 350,783 30,628,977,277 Rls. 1,233,831 $
199 1392 افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 2,272,470 29,957,238,315 Rls. 1,208,733 $
200 1392 افغانستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 166,368 29,944,154,050 Rls. 1,190,360 $
مجموع کل
55,365,170,998,757 ريال
مجموع کل
2,227,562,949 دلار