آمار کل " صادرات به" کشور "افغانستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
«