آمار کل " صادرات به" کشور "اندونزي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اندونزي 27132000 قيرنفت 53,889,699 708,825,432,572 Rls. 28,547,471 $
2 1392 اندونزي 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 21,033 292,983,995,380 Rls. 11,861,574 $
3 1392 اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,771,720 73,312,137,639 Rls. 2,954,468 $
4 1392 اندونزي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,496,530 61,593,710,360 Rls. 2,482,710 $
5 1392 اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,861,601 47,689,176,167 Rls. 1,910,573 $
6 1392 اندونزي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,674,625 31,795,943,628 Rls. 1,276,874 $
7 1392 اندونزي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 742,500 24,934,548,491 Rls. 1,003,745 $
8 1392 اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 444,300 22,672,583,068 Rls. 888,634 $
9 1392 اندونزي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 565,320 17,578,578,024 Rls. 708,456 $
10 1392 اندونزي 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 6,910 10,073,721,710 Rls. 405,626 $
11 1392 اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 219,487 8,904,100,629 Rls. 359,128 $
12 1392 اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 563,995 6,253,515,750 Rls. 246,381 $
13 1392 اندونزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 42,496 4,738,739,904 Rls. 191,232 $
14 1392 اندونزي 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 601,209 4,642,910,711 Rls. 187,577 $
15 1392 اندونزي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 502,660 4,357,970,048 Rls. 175,927 $
16 1392 اندونزي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 42,000 3,661,049,000 Rls. 147,000 $
17 1392 اندونزي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 508 3,475,932,800 Rls. 140,080 $
18 1392 اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 426,613 3,305,519,623 Rls. 130,883 $
19 1392 اندونزي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 37 2,162,754,000 Rls. 87,120 $
20 1392 اندونزي 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 402,902 2,055,016,809 Rls. 82,685 $
21 1392 اندونزي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 36 1,572,114,111 Rls. 63,450 $
22 1392 اندونزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,840 1,224,548,801 Rls. 49,342 $
23 1392 اندونزي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 51,600 1,220,241,540 Rls. 49,160 $
24 1392 اندونزي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 8,000 1,191,264,000 Rls. 48,000 $
25 1392 اندونزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 46,000 814,321,440 Rls. 33,120 $
26 1392 اندونزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 34,000 761,083,200 Rls. 30,600 $
27 1392 اندونزي 25081000 بنتونيت 300,500 669,904,650 Rls. 27,045 $
28 1392 اندونزي 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 4,579 453,957,896 Rls. 18,316 $
29 1392 اندونزي 28332960 سولفات کروم 21,000 443,947,350 Rls. 17,850 $
30 1392 اندونزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 70,000 432,954,450 Rls. 17,500 $
31 1392 اندونزي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 62,215 385,153,526 Rls. 15,550 $
32 1392 اندونزي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 254 155,232,195 Rls. 6,243 $
33 1392 اندونزي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 155 134,891,875 Rls. 5,435 $
34 1392 اندونزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,242 132,937,875 Rls. 5,355 $
35 1392 اندونزي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 800 98,364,000 Rls. 4,000 $
36 1392 اندونزي 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 280 62,533,800 Rls. 2,520 $
37 1392 اندونزي 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 235 47,217,150 Rls. 1,902 $
38 1392 اندونزي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 27 4,691,925 Rls. 189 $
مجموع کل
1,344,822,696,097 ريال
مجموع کل
54,183,723 دلار
[1]