آمار کل " صادرات به" کشور "انگلستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 انگلستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 93,540,876 1,695,858,445,412 Rls. 68,291,894 $
2 1392 انگلستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 338,321 387,840,041,807 Rls. 15,530,997 $
3 1392 انگلستان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 14,720,000 304,038,095,096 Rls. 12,217,600 $
4 1392 انگلستان 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 2,100,000 43,203,750,900 Rls. 1,743,000 $
5 1392 انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 630,897 30,268,124,494 Rls. 1,220,924 $
6 1392 انگلستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 406,742 22,120,470,734 Rls. 895,086 $
7 1392 انگلستان 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 21,425 17,722,666,062 Rls. 715,370 $
8 1392 انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 436,756 13,886,415,701 Rls. 558,623 $
9 1392 انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 147,278 12,650,503,376 Rls. 509,969 $
10 1392 انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 161,456 11,514,682,756 Rls. 463,374 $
11 1392 انگلستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 526,000 10,822,819,720 Rls. 436,580 $
12 1392 انگلستان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 43,270 9,334,962,000 Rls. 375,879 $
13 1392 انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 178,016 8,838,226,932 Rls. 356,436 $
14 1392 انگلستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 41,439 7,272,495,783 Rls. 293,542 $
15 1392 انگلستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 139 7,073,553,282 Rls. 284,746 $
16 1392 انگلستان 13019030 سقز 18,702 6,999,223,500 Rls. 280,530 $
17 1392 انگلستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 155,899 6,853,790,974 Rls. 276,384 $
18 1392 انگلستان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 6,779 6,592,923,751 Rls. 266,069 $
19 1392 انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 264,192 6,402,306,368 Rls. 258,280 $
20 1392 انگلستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 127,212 5,680,457,711 Rls. 228,853 $
21 1392 انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 5,328 5,343,696,450 Rls. 214,668 $
22 1392 انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 124 4,832,645,357 Rls. 190,145 $
23 1392 انگلستان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 38,015 4,715,660,900 Rls. 190,075 $
24 1392 انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 22,566 4,560,286,118 Rls. 183,365 $
25 1392 انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 361,020 4,423,519,163 Rls. 177,615 $
26 1392 انگلستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 68,712 3,769,031,649 Rls. 152,476 $
27 1392 انگلستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 49,915 3,718,493,767 Rls. 149,971 $
28 1392 انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 312,389 3,456,050,973 Rls. 139,425 $
29 1392 انگلستان 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 4,018 3,373,242,152 Rls. 135,583 $
30 1392 انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 25,572 3,180,459,360 Rls. 128,080 $
31 1392 انگلستان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4,617 3,145,240,171 Rls. 126,775 $
32 1392 انگلستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 51,158 2,762,849,771 Rls. 111,410 $
33 1392 انگلستان 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 1,880 2,411,253,800 Rls. 97,400 $
34 1392 انگلستان 08109020 زرشك تازه 10,594 2,331,809,444 Rls. 94,046 $
35 1392 انگلستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 226,100 2,246,101,920 Rls. 90,440 $
36 1392 انگلستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,040 2,240,233,600 Rls. 90,438 $
37 1392 انگلستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 17,844 2,207,838,120 Rls. 89,220 $
38 1392 انگلستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 31,447 2,200,167,346 Rls. 88,671 $
39 1392 انگلستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 32,726 2,150,469,568 Rls. 86,760 $
40 1392 انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 42,127 2,122,299,296 Rls. 85,518 $
41 1392 انگلستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 1,480 2,047,749,600 Rls. 82,500 $
42 1392 انگلستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 15,808 1,958,074,855 Rls. 79,040 $
43 1392 انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 27,859 1,952,375,886 Rls. 78,659 $
44 1392 انگلستان 03061700 ساير انواع ميگو. 18,600 1,936,360,440 Rls. 78,120 $
45 1392 انگلستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 16,710 1,870,660,218 Rls. 75,470 $
46 1392 انگلستان 20029010 رب گوجه فرنگي 43,978 1,848,921,481 Rls. 74,549 $
47 1392 انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,202 1,771,238,741 Rls. 71,317 $
48 1392 انگلستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 36,484 1,723,637,648 Rls. 69,360 $
49 1392 انگلستان 08071100 هندوا نه , تازه 244,339 1,590,923,774 Rls. 64,305 $
50 1392 انگلستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 14,558 1,567,428,896 Rls. 63,164 $
51 1392 انگلستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 122,000 1,543,538,000 Rls. 62,000 $
52 1392 انگلستان 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 2,143 1,514,434,623 Rls. 60,830 $
53 1392 انگلستان 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 4,655 1,441,889,730 Rls. 57,930 $
54 1392 انگلستان 08109010 انار تازه 55,059 1,395,475,356 Rls. 56,130 $
55 1392 انگلستان 51011900 پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده. 17,055 1,368,733,840 Rls. 55,256 $
56 1392 انگلستان 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 870 1,226,069,100 Rls. 49,500 $
57 1392 انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 14,916 1,131,560,980 Rls. 45,605 $
58 1392 انگلستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 46,596 1,121,862,327 Rls. 45,255 $
59 1392 انگلستان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 9,942 1,062,470,698 Rls. 42,772 $
60 1392 انگلستان 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 17,377 1,018,664,690 Rls. 41,110 $
61 1392 انگلستان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 24 977,630,912 Rls. 39,426 $
62 1392 انگلستان 08081000 سيب , تازه 90,200 941,844,036 Rls. 37,884 $
63 1392 انگلستان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 4,124 923,220,268 Rls. 37,138 $
64 1392 انگلستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 43,819 922,433,937 Rls. 37,246 $
65 1392 انگلستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 21,063 851,250,084 Rls. 34,302 $
66 1392 انگلستان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 11 816,900,000 Rls. 32,982 $
67 1392 انگلستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 24,915 815,391,130 Rls. 32,860 $
68 1392 انگلستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 3,716 721,448,870 Rls. 29,140 $
69 1392 انگلستان 13019040 كتيرا 1,875 700,846,875 Rls. 28,125 $
70 1392 انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 39,113 636,560,705 Rls. 25,649 $
71 1392 انگلستان 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 20,100 598,392,325 Rls. 24,147 $
72 1392 انگلستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 11,715 581,741,507 Rls. 23,443 $
73 1392 انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 36,000 521,709,600 Rls. 21,020 $
74 1392 انگلستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 7,899 490,330,230 Rls. 19,756 $
75 1392 انگلستان 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 9,700 485,343,380 Rls. 19,594 $
76 1392 انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,257 481,032,314 Rls. 19,375 $
77 1392 انگلستان 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 9,240 460,279,680 Rls. 18,480 $
78 1392 انگلستان 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 3,864 443,840,250 Rls. 17,850 $
79 1392 انگلستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 10 382,992,035 Rls. 15,441 $
80 1392 انگلستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,830 380,693,701 Rls. 15,353 $
81 1392 انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,923 379,336,924 Rls. 15,276 $
82 1392 انگلستان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 3,604 371,908,573 Rls. 14,880 $
83 1392 انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,656 346,356,966 Rls. 13,968 $
84 1392 انگلستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 6,944 328,776,791 Rls. 13,227 $
85 1392 انگلستان 20079100 مركبات 5,916 326,686,180 Rls. 13,133 $
86 1392 انگلستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 25,500 313,484,250 Rls. 12,750 $
87 1392 انگلستان 16043100 خاويار 14 307,310,745 Rls. 12,390 $
88 1392 انگلستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 5,290 293,562,164 Rls. 11,824 $
89 1392 انگلستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 10,108 291,836,088 Rls. 11,748 $
90 1392 انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,500 286,220,550 Rls. 11,550 $
91 1392 انگلستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 12,012 286,176,358 Rls. 11,531 $
92 1392 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,590 275,844,083 Rls. 11,073 $
93 1392 انگلستان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 5,132 255,023,176 Rls. 10,264 $
94 1392 انگلستان 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 8,403 251,036,524 Rls. 10,080 $
95 1392 انگلستان 16043200 بدل خاويار 12 249,416,856 Rls. 10,062 $
96 1392 انگلستان 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 8,526 248,142,950 Rls. 9,846 $
97 1392 انگلستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 10,794 224,997,691 Rls. 9,069 $
98 1392 انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,048 224,575,707 Rls. 9,040 $
99 1392 انگلستان 08132000 آلو ,خشک کرده 2,770 215,312,131 Rls. 8,673 $
100 1392 انگلستان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 1,054 212,668,110 Rls. 8,550 $
101 1392 انگلستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870 206,783,875 Rls. 8,330 $
102 1392 انگلستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 2,400 178,322,400 Rls. 7,200 $
103 1392 انگلستان 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 4,234 173,184,725 Rls. 6,965 $
104 1392 انگلستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 530 170,665,300 Rls. 6,890 $
105 1392 انگلستان 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 1,145 170,547,750 Rls. 6,870 $
106 1392 انگلستان 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 8,138 170,013,116 Rls. 6,836 $
107 1392 انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,356 169,745,883 Rls. 6,837 $
108 1392 انگلستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 12,080 166,463,431 Rls. 6,711 $
109 1392 انگلستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,929 160,176,454 Rls. 6,453 $
110 1392 انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,355 155,872,488 Rls. 6,294 $
111 1392 انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 170 151,713,100 Rls. 6,100 $
112 1392 انگلستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,200 143,712,000 Rls. 5,760 $
113 1392 انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,923 138,904,222 Rls. 5,576 $
114 1392 انگلستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 7,898 132,840,505 Rls. 5,340 $
115 1392 انگلستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,750 130,105,500 Rls. 5,250 $
116 1392 انگلستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 1,680 125,591,760 Rls. 5,040 $
117 1392 انگلستان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 50 123,910,000 Rls. 5,000 $
118 1392 انگلستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,400 123,830,000 Rls. 5,000 $
119 1392 انگلستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,550 115,231,650 Rls. 4,650 $
120 1392 انگلستان 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 150 111,465,000 Rls. 4,500 $
121 1392 انگلستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 888 110,080,920 Rls. 4,440 $
122 1392 انگلستان 20059000 ساير سبزيجات محفوظ شده ومخلوط آنها به جز در سرکه و غيره , يخ نزده , که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,160 107,784,000 Rls. 4,320 $
123 1392 انگلستان 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 1,590 107,416,800 Rls. 4,320 $
124 1392 انگلستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,288 104,433,000 Rls. 4,200 $
125 1392 انگلستان 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 500 104,029,800 Rls. 4,200 $
126 1392 انگلستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,860 99,826,464 Rls. 4,017 $
127 1392 انگلستان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 580 86,196,120 Rls. 3,480 $
128 1392 انگلستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 9,040 84,104,195 Rls. 3,393 $
129 1392 انگلستان 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 293 82,475,895 Rls. 3,320 $
130 1392 انگلستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,455 79,550,360 Rls. 3,210 $
131 1392 انگلستان 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 2,500 68,920,668 Rls. 2,782 $
132 1392 انگلستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 650 64,655,000 Rls. 2,600 $
133 1392 انگلستان 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 65 62,211,205 Rls. 2,507 $
134 1392 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 500 61,917,500 Rls. 2,500 $
135 1392 انگلستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 1,296 57,835,070 Rls. 2,333 $
136 1392 انگلستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,670 56,877,324 Rls. 2,284 $
137 1392 انگلستان 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 560 55,529,600 Rls. 2,240 $
138 1392 انگلستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 515 53,899,095 Rls. 2,175 $
139 1392 انگلستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 353 53,795,209 Rls. 2,171 $
140 1392 انگلستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 1,544 53,522,968 Rls. 2,157 $
141 1392 انگلستان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 70 52,065,300 Rls. 2,100 $
142 1392 انگلستان 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 1,709 50,877,862 Rls. 2,052 $
143 1392 انگلستان 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 800 49,742,000 Rls. 2,000 $
144 1392 انگلستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 560 48,578,600 Rls. 1,960 $
145 1392 انگلستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 660 48,137,680 Rls. 1,940 $
146 1392 انگلستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 840 47,593,410 Rls. 1,920 $
147 1392 انگلستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 330 43,929,750 Rls. 1,770 $
148 1392 انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,087 43,575,566 Rls. 1,756 $
149 1392 انگلستان 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 290 43,258,140 Rls. 1,740 $
150 1392 انگلستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 570 41,534,152 Rls. 1,672 $
151 1392 انگلستان 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 900 40,368,780 Rls. 1,620 $
152 1392 انگلستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 356 39,917,034 Rls. 1,602 $
153 1392 انگلستان 33051000 شامپوها 564 34,952,700 Rls. 1,410 $
154 1392 انگلستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,005 33,735,495 Rls. 1,358 $
155 1392 انگلستان 21069040 ژل کيک 898 33,501,237 Rls. 1,347 $
156 1392 انگلستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 892 33,275,652 Rls. 1,338 $
157 1392 انگلستان 08084000 به تازه 1,440 31,401,937 Rls. 1,261 $
158 1392 انگلستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 1,440 28,704,384 Rls. 1,152 $
159 1392 انگلستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,114 26,933,804 Rls. 1,087 $
160 1392 انگلستان 07031000 پيازوموسير 700 26,562,922 Rls. 1,066 $
161 1392 انگلستان 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 1,061 25,053,317 Rls. 1,009 $
162 1392 انگلستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 40 24,919,000 Rls. 1,000 $
163 1392 انگلستان 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 240 23,790,720 Rls. 960 $
164 1392 انگلستان 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 76 22,317,300 Rls. 900 $
165 1392 انگلستان 07099000 ساير سبزيجات , تازه يا سردکرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 672 20,486,060 Rls. 816 $
166 1392 انگلستان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 87 20,218,465 Rls. 815 $
167 1392 انگلستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 178 17,465,625 Rls. 705 $
168 1392 انگلستان 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 70 17,372,600 Rls. 700 $
169 1392 انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 130 16,136,250 Rls. 650 $
170 1392 انگلستان 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 150 14,861,400 Rls. 600 $
171 1392 انگلستان 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 98 14,670,600 Rls. 588 $
172 1392 انگلستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 90 14,516,632 Rls. 585 $
173 1392 انگلستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 198 14,330,185 Rls. 577 $
174 1392 انگلستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 450 14,270,214 Rls. 574 $
175 1392 انگلستان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 130 12,957,880 Rls. 520 $
176 1392 انگلستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 422 12,548,800 Rls. 506 $
177 1392 انگلستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 55 11,477,000 Rls. 460 $
178 1392 انگلستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 420 11,275,090 Rls. 456 $
179 1392 انگلستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 148 11,038,284 Rls. 444 $
180 1392 انگلستان 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 160 10,681,630 Rls. 430 $
181 1392 انگلستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 425 10,574,425 Rls. 425 $
182 1392 انگلستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 500 10,323,600 Rls. 420 $
183 1392 انگلستان 20021000 گوجه فرنگي,کامل يا به صورت قطعه قطعه , محفوظ شده در سرکه , و غيره 227 10,104,120 Rls. 408 $
184 1392 انگلستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 190 9,957,200 Rls. 400 $
185 1392 انگلستان 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 276 9,697,350 Rls. 390 $
186 1392 انگلستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 294 9,680,600 Rls. 388 $
187 1392 انگلستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 182 9,014,824 Rls. 364 $
188 1392 انگلستان 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 410 8,974,821 Rls. 361 $
189 1392 انگلستان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 200 8,918,280 Rls. 360 $
190 1392 انگلستان 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 63 8,873,977 Rls. 357 $
191 1392 انگلستان 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 200 7,445,400 Rls. 300 $
192 1392 انگلستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 100 7,437,900 Rls. 300 $
193 1392 انگلستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 194 7,235,715 Rls. 291 $
194 1392 انگلستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 200 5,974,920 Rls. 240 $
195 1392 انگلستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 200 5,974,920 Rls. 240 $
196 1392 انگلستان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 195 5,817,474 Rls. 234 $
197 1392 انگلستان 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 200 5,362,200 Rls. 216 $
198 1392 انگلستان 19042000 فرآوردهکهاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگهکهاي غلات تفت داده نشده و برگهکهاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده 166 4,998,141 Rls. 201 $
199 1392 انگلستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 200 4,968,200 Rls. 200 $
200 1392 انگلستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 98 4,890,200 Rls. 196 $
مجموع کل
2,735,939,328,899 ريال
مجموع کل
110,073,224 دلار