آمار کل " صادرات به" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ايالات متحده آمريکا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 159,500 8,695,975,200 Rls. 350,900 $
2 1392 ايالات متحده آمريکا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,250 2,675,927,166 Rls. 107,987 $
3 1392 ايالات متحده آمريکا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,500 2,125,462,500 Rls. 85,750 $
4 1392 ايالات متحده آمريکا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 170 1,275,658,472 Rls. 51,272 $
5 1392 ايالات متحده آمريکا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 8,090 802,531,040 Rls. 32,360 $
6 1392 ايالات متحده آمريکا 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 3,810 378,699,000 Rls. 15,223 $
7 1392 ايالات متحده آمريکا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 4 157,938,990 Rls. 6,354 $
8 1392 ايالات متحده آمريکا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 450 92,883,750 Rls. 3,750 $
9 1392 ايالات متحده آمريکا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,000 49,488,000 Rls. 1,998 $
10 1392 ايالات متحده آمريکا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 310 46,088,940 Rls. 1,860 $
11 1392 ايالات متحده آمريکا 62042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 145 18,592,500 Rls. 750 $
مجموع کل
16,319,245,558 ريال
مجموع کل
658,204 دلار
[1]