آمار کل " صادرات به" کشور "ايتاليا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 6,399,261 946,649,871,530 Rls. 38,171,676 $
2 1392 ايتاليا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 47,695,000 864,463,894,803 Rls. 34,785,562 $
3 1392 ايتاليا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 312,381 435,714,518,817 Rls. 17,546,299 $
4 1392 ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 24,021,883 284,876,114,325 Rls. 11,444,025 $
5 1392 ايتاليا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 20,841,225 203,530,943,328 Rls. 8,378,172 $
6 1392 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,057,180 198,646,362,660 Rls. 8,012,428 $
7 1392 ايتاليا 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,000,000 175,944,740,000 Rls. 7,076,000 $
8 1392 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,481,318 142,936,003,808 Rls. 5,753,649 $
9 1392 ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,335,046 129,107,898,554 Rls. 5,190,608 $
10 1392 ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,850,357 123,560,023,148 Rls. 4,970,368 $
11 1392 ايتاليا 84191100 آبگرم کن هاي زودجوش گازي 560,984 111,451,940,540 Rls. 4,487,056 $
12 1392 ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,846,000 109,624,701,228 Rls. 4,425,169 $
13 1392 ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,473,106 104,261,395,307 Rls. 4,195,293 $
14 1392 ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 84,925 92,145,125,978 Rls. 3,704,061 $
15 1392 ايتاليا 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 11,000,000 82,661,624,250 Rls. 3,332,910 $
16 1392 ايتاليا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1,180 80,505,937,000 Rls. 3,240,686 $
17 1392 ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,228 79,515,866,758 Rls. 3,205,564 $
18 1392 ايتاليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1,423 66,891,154,045 Rls. 2,641,370 $
19 1392 ايتاليا 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 10,109,997 59,729,059,567 Rls. 2,403,240 $
20 1392 ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 131,000 53,775,331,500 Rls. 2,125,992 $
21 1392 ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,157,720 49,046,355,810 Rls. 1,967,691 $
22 1392 ايتاليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 986,907 48,800,091,706 Rls. 1,975,237 $
23 1392 ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,429,851 42,539,319,120 Rls. 1,715,712 $
24 1392 ايتاليا 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 50,791 41,549,601,249 Rls. 1,675,103 $
25 1392 ايتاليا 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 41,982 34,945,399,125 Rls. 1,406,354 $
26 1392 ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 880,956 33,694,640,189 Rls. 1,354,795 $
27 1392 ايتاليا 03061700 ساير انواع ميگو. 271,920 30,573,073,953 Rls. 1,205,323 $
28 1392 ايتاليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 41,250 28,725,690,000 Rls. 1,155,000 $
29 1392 ايتاليا 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 888,397 26,382,399,695 Rls. 1,065,980 $
30 1392 ايتاليا 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,484 17,002,032,000 Rls. 684,618 $
31 1392 ايتاليا 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 3,393,126 16,829,611,700 Rls. 678,284 $
32 1392 ايتاليا 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 2,666,577 16,482,650,355 Rls. 662,311 $
33 1392 ايتاليا 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 541,859 16,097,650,731 Rls. 650,189 $
34 1392 ايتاليا 17031000 ملاس هاي نيشکر 12,681,620 15,661,800,700 Rls. 634,081 $
35 1392 ايتاليا 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 404,498 15,475,340,553 Rls. 623,754 $
36 1392 ايتاليا 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 740,000 15,232,772,953 Rls. 614,200 $
37 1392 ايتاليا 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 103,357 14,211,991,014 Rls. 573,002 $
38 1392 ايتاليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 144 11,285,929,480 Rls. 454,760 $
39 1392 ايتاليا 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 77,570 9,613,757,750 Rls. 388,207 $
40 1392 ايتاليا 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,290 8,120,037,887 Rls. 327,088 $
41 1392 ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 959,042 7,445,992,515 Rls. 300,219 $
42 1392 ايتاليا 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 241,478 7,181,103,319 Rls. 289,774 $
43 1392 ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 158,131 7,098,694,837 Rls. 286,487 $
44 1392 ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 117,290 6,670,103,277 Rls. 268,525 $
45 1392 ايتاليا 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 21,200 5,968,838,400 Rls. 239,232 $
46 1392 ايتاليا 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 469,030 5,689,394,016 Rls. 229,500 $
47 1392 ايتاليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 99,160 5,299,147,011 Rls. 213,151 $
48 1392 ايتاليا 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 24,500 5,133,667,750 Rls. 206,750 $
49 1392 ايتاليا 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 105,138 4,175,371,422 Rls. 168,220 $
50 1392 ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 5,890 3,933,285,437 Rls. 158,303 $
51 1392 ايتاليا 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 731,920 3,918,161,989 Rls. 158,033 $
52 1392 ايتاليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 100,157 3,674,234,118 Rls. 148,077 $
53 1392 ايتاليا 16043100 خاويار 132 3,575,996,850 Rls. 143,997 $
54 1392 ايتاليا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 43,680 3,259,179,726 Rls. 131,040 $
55 1392 ايتاليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 80,000 2,980,740,000 Rls. 120,000 $
56 1392 ايتاليا 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 42,840 2,912,809,515 Rls. 117,381 $
57 1392 ايتاليا 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 15,049 2,658,732,230 Rls. 107,030 $
58 1392 ايتاليا 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 19,800 2,648,729,160 Rls. 106,920 $
59 1392 ايتاليا 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 42,560 2,635,794,000 Rls. 106,400 $
60 1392 ايتاليا 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 9,000 2,235,150,000 Rls. 90,331 $
61 1392 ايتاليا 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 40,625 2,105,412,575 Rls. 84,645 $
62 1392 ايتاليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,045 2,090,009,643 Rls. 84,040 $
63 1392 ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 13,874 2,065,257,300 Rls. 83,244 $
64 1392 ايتاليا 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 9,191 1,993,536,688 Rls. 80,036 $
65 1392 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 39,500 1,957,067,000 Rls. 79,000 $
66 1392 ايتاليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 98,800 1,851,240,300 Rls. 73,749 $
67 1392 ايتاليا 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 2,066 1,818,683,250 Rls. 73,047 $
68 1392 ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 17,900 1,709,554,774 Rls. 68,942 $
69 1392 ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 13,400 1,669,573,000 Rls. 67,000 $
70 1392 ايتاليا 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 22,070 1,638,300,240 Rls. 66,154 $
71 1392 ايتاليا 41120000 چرم بيشتر آماده شده بعد از دباغي يا بعد از كراستينگ (Crusting)، همچنين چرم پارشمينه شده، از گوسفند يا بره، پشم كنده، حتي لايه لايه بريده شده، غير از چرمکهاي مشمول شماره 1441. 2,140 1,617,234,871 Rls. 65,065 $
72 1392 ايتاليا 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 8,750 1,517,733,420 Rls. 61,250 $
73 1392 ايتاليا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 20,000 1,482,000,000 Rls. 60,000 $
74 1392 ايتاليا 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 14,366 1,476,193,828 Rls. 59,347 $
75 1392 ايتاليا 08109010 انار تازه 72,400 1,475,991,816 Rls. 59,365 $
76 1392 ايتاليا 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 66,150 1,393,054,732 Rls. 56,229 $
77 1392 ايتاليا 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 190 1,392,689,094 Rls. 49,951 $
78 1392 ايتاليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 34,010 1,337,776,248 Rls. 54,028 $
79 1392 ايتاليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 168,180 1,233,440,789 Rls. 49,774 $
80 1392 ايتاليا 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 11,117 1,227,290,963 Rls. 49,483 $
81 1392 ايتاليا 87089419 ساير 40,631 1,207,660,844 Rls. 48,757 $
82 1392 ايتاليا 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 3,901 1,148,927,185 Rls. 46,547 $
83 1392 ايتاليا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 15,400 1,145,298,000 Rls. 46,200 $
84 1392 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 10,870 1,077,195,440 Rls. 43,480 $
85 1392 ايتاليا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 19,800 978,120,000 Rls. 39,600 $
86 1392 ايتاليا 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 2,440 912,809,300 Rls. 36,746 $
87 1392 ايتاليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,430 775,053,300 Rls. 31,290 $
88 1392 ايتاليا 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 7,880 747,757,434 Rls. 30,082 $
89 1392 ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 700 740,811,792 Rls. 29,904 $
90 1392 ايتاليا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 900 672,305,142 Rls. 27,006 $
91 1392 ايتاليا 52122400 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 900 663,849,000 Rls. 27,000 $
92 1392 ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,010 660,445,180 Rls. 26,540 $
93 1392 ايتاليا 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 9,000 629,973,600 Rls. 25,386 $
94 1392 ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 21,120 627,111,884 Rls. 25,323 $
95 1392 ايتاليا 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 20,778 617,518,460 Rls. 24,933 $
96 1392 ايتاليا 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 680 564,144,450 Rls. 22,611 $
97 1392 ايتاليا 87089319 کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 16,640 497,044,752 Rls. 19,968 $
98 1392 ايتاليا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,800 444,600,000 Rls. 18,000 $
99 1392 ايتاليا 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 170 353,753,300 Rls. 14,270 $
100 1392 ايتاليا 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 70,150 348,196,540 Rls. 14,030 $
101 1392 ايتاليا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 42,400 339,552,915 Rls. 13,711 $
102 1392 ايتاليا 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 140 312,391,800 Rls. 12,600 $
103 1392 ايتاليا 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 1,465 309,168,710 Rls. 12,470 $
104 1392 ايتاليا 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,046 301,022,400 Rls. 12,138 $
105 1392 ايتاليا 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1,100 300,267,450 Rls. 12,110 $
106 1392 ايتاليا 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 115,060 294,964,582 Rls. 11,882 $
107 1392 ايتاليا 16043200 بدل خاويار 13 288,597,600 Rls. 11,637 $
108 1392 ايتاليا 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,292 284,208,000 Rls. 11,460 $
109 1392 ايتاليا 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 2,178 278,838,945 Rls. 11,206 $
110 1392 ايتاليا 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 7,160 265,997,580 Rls. 10,740 $
111 1392 ايتاليا 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 8,604 255,741,493 Rls. 10,325 $
112 1392 ايتاليا 44219020 صنايع دستي چوبي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم به جز رخت آويز وخلال چوب كبريت 150 252,882,633 Rls. 10,149 $
113 1392 ايتاليا 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 3,135 248,540,500 Rls. 10,000 $
114 1392 ايتاليا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,590 236,487,060 Rls. 9,540 $
115 1392 ايتاليا 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 279 228,563,775 Rls. 9,207 $
116 1392 ايتاليا 39269060 پريفرم (PET) 5,400 228,223,980 Rls. 9,180 $
117 1392 ايتاليا 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,250 183,527,400 Rls. 7,400 $
118 1392 ايتاليا 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 18,000 166,972,000 Rls. 6,760 $
119 1392 ايتاليا 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 5,527 164,290,534 Rls. 6,633 $
120 1392 ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 26,040 163,393,608 Rls. 6,588 $
121 1392 ايتاليا 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 795 157,828,320 Rls. 6,359 $
122 1392 ايتاليا 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 1,000 117,663,000 Rls. 4,729 $
123 1392 ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84191100 2,334 116,150,911 Rls. 4,664 $
124 1392 ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,310 113,708,000 Rls. 4,585 $
125 1392 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 1,390 103,687,050 Rls. 4,170 $
126 1392 ايتاليا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 260 101,297,000 Rls. 4,060 $
127 1392 ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 113 93,230,590 Rls. 3,768 $
128 1392 ايتاليا 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 323 87,922,538 Rls. 3,553 $
129 1392 ايتاليا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 120 84,942,200 Rls. 3,384 $
130 1392 ايتاليا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 804 79,837,200 Rls. 3,216 $
131 1392 ايتاليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,010 75,144,000 Rls. 3,030 $
132 1392 ايتاليا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 930 64,684,532 Rls. 2,596 $
133 1392 ايتاليا 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 400 59,728,800 Rls. 2,400 $
134 1392 ايتاليا 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 3,050 55,711,040 Rls. 2,240 $
135 1392 ايتاليا 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 3,162 54,926,588 Rls. 2,223 $
136 1392 ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 200 49,670,000 Rls. 2,007 $
137 1392 ايتاليا 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 16,000 49,098,060 Rls. 1,980 $
138 1392 ايتاليا 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 12 47,771,520 Rls. 1,713 $
139 1392 ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 30 42,137,900 Rls. 1,700 $
140 1392 ايتاليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,800 40,176,000 Rls. 1,620 $
141 1392 ايتاليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 400 32,832,000 Rls. 1,326 $
142 1392 ايتاليا 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 200 29,504,400 Rls. 1,200 $
143 1392 ايتاليا 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 38 28,364,340 Rls. 1,017 $
144 1392 ايتاليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 71 25,880,760 Rls. 1,044 $
145 1392 ايتاليا 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 200 24,797,000 Rls. 1,000 $
146 1392 ايتاليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 753 24,276,263 Rls. 979 $
147 1392 ايتاليا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 30 22,065,615 Rls. 891 $
148 1392 ايتاليا 63025900 شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف ياقلاب باف ) 26 19,086,750 Rls. 765 $
149 1392 ايتاليا 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 1,800 17,856,000 Rls. 720 $
150 1392 ايتاليا 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 647 16,087,655 Rls. 647 $
151 1392 ايتاليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 100 14,875,800 Rls. 600 $
152 1392 ايتاليا 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 45 12,440,500 Rls. 446 $
153 1392 ايتاليا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,628 11,658,174 Rls. 471 $
154 1392 ايتاليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 80 10,910,680 Rls. 440 $
155 1392 ايتاليا 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 150 9,297,375 Rls. 375 $
156 1392 ايتاليا 76169920 رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم . 67 7,486,728 Rls. 302 $
157 1392 ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 180 7,020,223 Rls. 280 $
158 1392 ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 60 5,952,240 Rls. 240 $
159 1392 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 28 5,581,856 Rls. 224 $
160 1392 ايتاليا 56021000 نمد سوزنکزده و پارچهکهاي با الياف دوخته بافته (Stitchbonded) 8 3,742,500 Rls. 150 $
161 1392 ايتاليا 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 73 2,705,925 Rls. 109 $
162 1392 ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 24 2,386,656 Rls. 96 $
163 1392 ايتاليا 08109020 زرشك تازه 45 2,231,100 Rls. 90 $
164 1392 ايتاليا 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 24 1,180,340 Rls. 48 $
165 1392 ايتاليا 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 200 495,400 Rls. 20 $
166 1392 ايتاليا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3 111,555 Rls. 5 $
مجموع کل
4,982,260,170,871 ريال
مجموع کل
200,696,425 دلار
[1]