آمار کل " صادرات به" کشور "ايرلند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ايرلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 2,577,396,000 Rls. 104,000 $
2 1392 ايرلند 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 23,130 1,719,117,408 Rls. 69,392 $
3 1392 ايرلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 200 1,329,376,745 Rls. 53,645 $
4 1392 ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,107 1,001,329,810 Rls. 40,430 $
5 1392 ايرلند 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 12,423 929,886,500 Rls. 37,270 $
6 1392 ايرلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,200 765,236,430 Rls. 30,870 $
7 1392 ايرلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 524,615,200 Rls. 21,200 $
8 1392 ايرلند 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 62 269,450,928 Rls. 10,879 $
9 1392 ايرلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 91 17,112,690 Rls. 690 $
10 1392 ايرلند 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 159 12,460,022 Rls. 502 $
11 1392 ايرلند 84411000 ماشينهاي برش 70 9,927,200 Rls. 400 $
مجموع کل
9,155,908,933 ريال
مجموع کل
369,279 دلار
[1]