آمار کل " صادرات به" کشور "بحرين" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بحرين 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 18,202 43,889,221,352 Rls. 1,769,202 $
2 1392 بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 502,759 41,143,350,268 Rls. 1,653,133 $
3 1392 بحرين 08081000 سيب , تازه 1,884,653 27,730,436,506 Rls. 1,120,186 $
4 1392 بحرين 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 81,350 16,697,297,525 Rls. 673,725 $
5 1392 بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 33,971 8,954,116,778 Rls. 361,100 $
6 1392 بحرين 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 207 7,936,128,859 Rls. 319,968 $
7 1392 بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 111,272 7,819,235,576 Rls. 314,834 $
8 1392 بحرين 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 168,005 5,412,544,880 Rls. 218,406 $
9 1392 بحرين 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 121,481 5,403,676,298 Rls. 218,047 $
10 1392 بحرين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 76,429 5,356,592,628 Rls. 215,598 $
11 1392 بحرين 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 90,397 5,249,561,219 Rls. 211,712 $
12 1392 بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 1,556,140 5,029,842,090 Rls. 198,768 $
13 1392 بحرين 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 53,736 4,456,106,619 Rls. 179,740 $
14 1392 بحرين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 810 2,988,529,753 Rls. 120,761 $
15 1392 بحرين 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 36,874 2,678,027,253 Rls. 108,011 $
16 1392 بحرين 28365000 کربنات کلسيم 407,250 2,673,447,380 Rls. 106,813 $
17 1392 بحرين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 69 2,639,556,760 Rls. 106,484 $
18 1392 بحرين 20029010 رب گوجه فرنگي 63,293 2,575,410,883 Rls. 103,714 $
19 1392 بحرين 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 56,800 2,468,299,750 Rls. 99,400 $
20 1392 بحرين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,590 2,287,863,435 Rls. 92,235 $
21 1392 بحرين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 44,835 2,258,961,373 Rls. 90,984 $
22 1392 بحرين 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 48,528 2,166,108,010 Rls. 87,350 $
23 1392 بحرين 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 35,806 2,138,170,518 Rls. 86,706 $
24 1392 بحرين 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,480 2,064,527,446 Rls. 83,090 $
25 1392 بحرين 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 633,800 2,037,343,600 Rls. 82,394 $
26 1392 بحرين 08105000 کيوي, تازه 117,232 2,015,905,782 Rls. 81,434 $
27 1392 بحرين 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 10,177 1,995,622,365 Rls. 80,531 $
28 1392 بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 254,980 1,940,207,412 Rls. 78,091 $
29 1392 بحرين 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 21,247 1,849,614,697 Rls. 74,460 $
30 1392 بحرين 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 38,681 1,737,676,548 Rls. 70,160 $
31 1392 بحرين 08109020 زرشك تازه 6,934 1,549,261,467 Rls. 62,389 $
32 1392 بحرين 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 10,887 1,544,940,954 Rls. 62,346 $
33 1392 بحرين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 143 1,532,922,227 Rls. 61,727 $
34 1392 بحرين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,036 1,424,940,242 Rls. 57,464 $
35 1392 بحرين 08109010 انار تازه 69,956 1,422,421,350 Rls. 57,361 $
36 1392 بحرين 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 22,176 1,374,287,445 Rls. 55,024 $
37 1392 بحرين 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 15,170 1,297,194,921 Rls. 52,197 $
38 1392 بحرين 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 16,843 1,209,076,120 Rls. 48,820 $
39 1392 بحرين 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 34,376 1,171,582,438 Rls. 46,971 $
40 1392 بحرين 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 26,190 1,167,824,440 Rls. 47,094 $
41 1392 بحرين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 25,958 1,159,855,486 Rls. 46,776 $
42 1392 بحرين 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 13,491 1,155,080,572 Rls. 45,791 $
43 1392 بحرين 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 77,682 1,154,945,478 Rls. 46,572 $
44 1392 بحرين 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 134,980 1,149,710,620 Rls. 46,378 $
45 1392 بحرين 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 806 1,101,862,349 Rls. 44,385 $
46 1392 بحرين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,480 1,085,180,180 Rls. 43,680 $
47 1392 بحرين 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 10,987 1,083,559,502 Rls. 43,682 $
48 1392 بحرين 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 15,810 979,785,225 Rls. 39,525 $
49 1392 بحرين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 33,038 976,801,116 Rls. 39,365 $
50 1392 بحرين 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 3,195 938,053,840 Rls. 37,840 $
51 1392 بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 20,051 889,033,971 Rls. 35,767 $
52 1392 بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 42,120 886,576,078 Rls. 35,802 $
53 1392 بحرين 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 3,750 840,547,890 Rls. 33,938 $
54 1392 بحرين 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 6,971 783,716,710 Rls. 31,221 $
55 1392 بحرين 33019012 ساير عرقيات سنتي 8,940 777,900,690 Rls. 31,290 $
56 1392 بحرين 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 7,336 774,234,889 Rls. 31,234 $
57 1392 بحرين 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 20,700 769,415,550 Rls. 31,050 $
58 1392 بحرين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,185 683,340,430 Rls. 27,543 $
59 1392 بحرين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,940 610,535,030 Rls. 24,622 $
60 1392 بحرين 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,815 578,096,013 Rls. 23,322 $
61 1392 بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 31,238 563,740,761 Rls. 22,773 $
62 1392 بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 6,174 559,366,509 Rls. 22,548 $
63 1392 بحرين 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 5,600 555,817,600 Rls. 22,400 $
64 1392 بحرين 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 16,386 487,111,499 Rls. 19,663 $
65 1392 بحرين 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 4,424 456,614,698 Rls. 18,352 $
66 1392 بحرين 19053200 ويفل ها و ويفرها 9,375 447,271,028 Rls. 18,015 $
67 1392 بحرين 34011150 صابون رختشويي 19,968 446,309,785 Rls. 17,971 $
68 1392 بحرين 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 683 413,204,790 Rls. 16,674 $
69 1392 بحرين 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 7,929 391,134,306 Rls. 15,783 $
70 1392 بحرين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 5,479 377,832,605 Rls. 15,223 $
71 1392 بحرين 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,793 357,286,094 Rls. 14,112 $
72 1392 بحرين 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,851 344,808,195 Rls. 13,918 $
73 1392 بحرين 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 1,190 341,306,472 Rls. 13,768 $
74 1392 بحرين 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 5,557 341,221,806 Rls. 13,767 $
75 1392 بحرين 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 14,400 321,161,760 Rls. 12,960 $
76 1392 بحرين 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 2,049 310,403,940 Rls. 12,516 $
77 1392 بحرين 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 6,454 296,080,315 Rls. 11,801 $
78 1392 بحرين 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 4,490 293,991,054 Rls. 11,854 $
79 1392 بحرين 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 13,842 293,467,565 Rls. 11,843 $
80 1392 بحرين 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 244,675 291,967,584 Rls. 11,744 $
81 1392 بحرين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,866 288,903,092 Rls. 11,597 $
82 1392 بحرين 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 9,600 285,615,360 Rls. 11,520 $
83 1392 بحرين 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 4,200 276,301,872 Rls. 11,088 $
84 1392 بحرين 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,034 275,523,061 Rls. 11,101 $
85 1392 بحرين 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 9,639 255,054,643 Rls. 9,903 $
86 1392 بحرين 07031000 پيازوموسير 5,508 238,721,196 Rls. 9,639 $
87 1392 بحرين 33051000 شامپوها 3,824 237,855,700 Rls. 8,538 $
88 1392 بحرين 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 2,075 231,586,087 Rls. 9,350 $
89 1392 بحرين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6,000 222,696,000 Rls. 8,992 $
90 1392 بحرين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,770 220,108,350 Rls. 8,850 $
91 1392 بحرين 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,033 219,056,482 Rls. 8,798 $
92 1392 بحرين 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,212 214,840,403 Rls. 8,621 $
93 1392 بحرين 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 93,490 197,729,307 Rls. 7,947 $
94 1392 بحرين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,510 183,428,200 Rls. 7,400 $
95 1392 بحرين 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 305 175,838,073 Rls. 7,043 $
96 1392 بحرين 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 2,805 175,180,796 Rls. 6,979 $
97 1392 بحرين 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 291 161,080,184 Rls. 6,463 $
98 1392 بحرين 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 4,000 148,908,000 Rls. 6,000 $
99 1392 بحرين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 4,000 148,740,000 Rls. 6,000 $
100 1392 بحرين 39241010 ظروف ملامين 1,141 141,364,195 Rls. 5,705 $
101 1392 بحرين 34012010 صابون مايع 6,200 138,835,980 Rls. 4,980 $
102 1392 بحرين 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,338 135,562,473 Rls. 5,443 $
103 1392 بحرين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,356 134,388,744 Rls. 5,424 $
104 1392 بحرين 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 7,200 133,836,300 Rls. 5,400 $
105 1392 بحرين 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,740 123,216,156 Rls. 4,909 $
106 1392 بحرين 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 41,700 122,733,108 Rls. 5,004 $
107 1392 بحرين 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 3,284 122,061,354 Rls. 4,926 $
108 1392 بحرين 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,700 120,025,185 Rls. 4,845 $
109 1392 بحرين 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 4,000 119,611,200 Rls. 4,800 $
110 1392 بحرين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,475 117,048,889 Rls. 4,706 $
111 1392 بحرين 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 588 116,532,192 Rls. 4,704 $
112 1392 بحرين 20089200 مخلوطهاي ميوه ها,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره 2006 و 2007و200819) 1,008 113,173,200 Rls. 4,536 $
113 1392 بحرين 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 6,000 101,862,930 Rls. 4,110 $
114 1392 بحرين 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 2,000 99,124,000 Rls. 4,000 $
115 1392 بحرين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 3,851 95,185,643 Rls. 3,842 $
116 1392 بحرين 04090000 عسل طبيعي 740 89,340,908 Rls. 3,592 $
117 1392 بحرين 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 5,000 80,538,250 Rls. 3,250 $
118 1392 بحرين 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,400 80,283,960 Rls. 3,240 $
119 1392 بحرين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 632 78,870,609 Rls. 3,182 $
120 1392 بحرين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 450 78,009,750 Rls. 3,150 $
121 1392 بحرين 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 850 77,822,045 Rls. 3,100 $
122 1392 بحرين 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 480 77,291,760 Rls. 3,120 $
123 1392 بحرين 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 756 74,831,904 Rls. 3,024 $
124 1392 بحرين 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 13,170 74,104,636 Rls. 2,972 $
125 1392 بحرين 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 1,960 73,051,650 Rls. 2,940 $
126 1392 بحرين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,450 71,888,100 Rls. 2,900 $
127 1392 بحرين 08132000 آلو ,خشک کرده 999 71,653,732 Rls. 2,894 $
128 1392 بحرين 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 57,200 68,089,266 Rls. 2,746 $
129 1392 بحرين 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,170 65,143,242 Rls. 2,628 $
130 1392 بحرين 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 3,380 60,808,622 Rls. 2,422 $
131 1392 بحرين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 780 58,221,540 Rls. 2,340 $
132 1392 بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 717 57,793,495 Rls. 2,325 $
133 1392 بحرين 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 190 57,735,070 Rls. 2,330 $
134 1392 بحرين 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,280 57,560,832 Rls. 2,293 $
135 1392 بحرين 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 750 56,067,750 Rls. 2,250 $
136 1392 بحرين 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 370 50,385,335 Rls. 2,035 $
137 1392 بحرين 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,000 50,132,360 Rls. 2,020 $
138 1392 بحرين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,250 48,037,206 Rls. 1,938 $
139 1392 بحرين 42022200 كيف دستي ، حتي با بند براي آويختن به شانه ، همچنين آنهايي كه بدون دسته هستند با سطح خارجي از ورقکهاي مواد پلاستيكي يا از مواد نسجي 230 47,876,892 Rls. 1,932 $
140 1392 بحرين 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 556 44,750,874 Rls. 1,806 $
141 1392 بحرين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,250 42,608,853 Rls. 1,719 $
142 1392 بحرين 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 378 42,288,561 Rls. 1,701 $
143 1392 بحرين 08091000 زردآلو ,تازه 1,600 42,033,168 Rls. 1,696 $
144 1392 بحرين 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 23,120 41,529,204 Rls. 1,678 $
145 1392 بحرين 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 158 41,305,238 Rls. 1,666 $
146 1392 بحرين 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 1,000 37,168,500 Rls. 1,500 $
147 1392 بحرين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 452 32,935,015 Rls. 1,325 $
148 1392 بحرين 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 6,620 32,800,780 Rls. 1,324 $
149 1392 بحرين 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 990 31,286,052 Rls. 1,258 $
150 1392 بحرين 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 175 29,483,633 Rls. 1,189 $
151 1392 بحرين 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,152 24,389,260 Rls. 980 $
152 1392 بحرين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 689 24,086,407 Rls. 971 $
153 1392 بحرين 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 140 22,969,504 Rls. 928 $
154 1392 بحرين 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 169 22,856,380 Rls. 922 $
155 1392 بحرين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 1,386 21,340,059 Rls. 811 $
156 1392 بحرين 08131000 زردآلو ,خشک کرده 444 20,523,060 Rls. 828 $
157 1392 بحرين 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 35 20,446,750 Rls. 825 $
158 1392 بحرين 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 820 20,310,580 Rls. 820 $
159 1392 بحرين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 130 16,703,904 Rls. 672 $
160 1392 بحرين 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 90 14,867,400 Rls. 600 $
161 1392 بحرين 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 105 14,309,873 Rls. 578 $
162 1392 بحرين 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 910 14,010,084 Rls. 534 $
163 1392 بحرين 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 13,517,868 Rls. 546 $
164 1392 بحرين 85098090 ساير 74 13,288,888 Rls. 536 $
165 1392 بحرين 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 45 13,159,560 Rls. 528 $
166 1392 بحرين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 60 12,689,310 Rls. 510 $
167 1392 بحرين 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 488 12,085,480 Rls. 488 $
168 1392 بحرين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 165 12,042,950 Rls. 485 $
169 1392 بحرين 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 10 9,993,200 Rls. 398 $
170 1392 بحرين 21069085 کآدامس بدون قند 78 9,263,980 Rls. 374 $
171 1392 بحرين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 51 8,520,616 Rls. 344 $
172 1392 بحرين 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 179 7,983,793 Rls. 322 $
173 1392 بحرين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 107 7,957,590 Rls. 321 $
174 1392 بحرين 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 70 7,454,566 Rls. 301 $
175 1392 بحرين 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 600 7,139,520 Rls. 288 $
176 1392 بحرين 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 250 7,123,688 Rls. 286 $
177 1392 بحرين 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 316 7,029,160 Rls. 284 $
178 1392 بحرين 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 260 6,466,460 Rls. 260 $
179 1392 بحرين 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 73 5,974,320 Rls. 240 $
180 1392 بحرين 84729010 ماشين ا سکناس شمار 7 5,493,612 Rls. 222 $
181 1392 بحرين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 472 5,392,297 Rls. 203 $
182 1392 بحرين 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 120 5,350,320 Rls. 216 $
183 1392 بحرين 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 45 4,817,990 Rls. 194 $
184 1392 بحرين 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 16 4,503,772 Rls. 182 $
185 1392 بحرين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 57 4,253,361 Rls. 171 $
186 1392 بحرين 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 96 4,162,872 Rls. 168 $
187 1392 بحرين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 171 4,038,977 Rls. 163 $
188 1392 بحرين 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 107 3,977,030 Rls. 161 $
189 1392 بحرين 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 24 3,579,984 Rls. 144 $
190 1392 بحرين 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 22 3,541,538 Rls. 143 $
191 1392 بحرين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 76 3,418,150 Rls. 137 $
192 1392 بحرين 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 44 3,272,280 Rls. 132 $
193 1392 بحرين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 40 2,853,043 Rls. 115 $
194 1392 بحرين 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 184 2,726,570 Rls. 110 $
195 1392 بحرين 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 90 2,688,444 Rls. 108 $
196 1392 بحرين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 12 2,686,068 Rls. 108 $
197 1392 بحرين 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 15 2,044,207 Rls. 83 $
198 1392 بحرين 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 480 1,783,440 Rls. 72 $
199 1392 بحرين 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 33 1,637,790 Rls. 66 $
200 1392 بحرين 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 105 1,528,362 Rls. 62 $
مجموع کل
272,143,876,616 ريال
مجموع کل
10,959,484 دلار