آمار کل " صادرات به" کشور "بلغارستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 403,413 20,023,858,891 Rls. 806,299 $
2 1392 بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 214,525 18,652,797,457 Rls. 748,201 $
3 1392 بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 256,005 11,810,810,880 Rls. 476,441 $
4 1392 بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,757,180 8,725,429,292 Rls. 351,395 $
5 1392 بلغارستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 232,897 7,228,069,028 Rls. 291,239 $
6 1392 بلغارستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 579,549 7,185,932,072 Rls. 289,728 $
7 1392 بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,392,491 6,913,712,850 Rls. 278,498 $
8 1392 بلغارستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 22,000 4,940,100,000 Rls. 198,000 $
9 1392 بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 254,234 4,542,917,852 Rls. 183,104 $
10 1392 بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 163,014 3,989,394,512 Rls. 159,219 $
11 1392 بلغارستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 150,800 3,253,523,460 Rls. 130,847 $
12 1392 بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 60,000 2,728,606,850 Rls. 109,363 $
13 1392 بلغارستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 57,950 2,417,466,269 Rls. 97,435 $
14 1392 بلغارستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 59,995 1,851,272,979 Rls. 74,571 $
15 1392 بلغارستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 176,510 1,706,310,390 Rls. 68,658 $
16 1392 بلغارستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,400 1,505,289,300 Rls. 60,600 $
17 1392 بلغارستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 20,000 1,486,740,000 Rls. 60,000 $
18 1392 بلغارستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 58,000 1,300,197,600 Rls. 52,200 $
19 1392 بلغارستان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 60,000 1,186,336,000 Rls. 48,000 $
20 1392 بلغارستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,135,919,400 Rls. 46,200 $
21 1392 بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 163,140 939,652,858 Rls. 37,940 $
22 1392 بلغارستان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 6,500 813,281,700 Rls. 32,700 $
23 1392 بلغارستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,640 797,457,360 Rls. 31,769 $
24 1392 بلغارستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 342,932 783,563,812 Rls. 31,510 $
25 1392 بلغارستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 8,150 727,842,420 Rls. 29,340 $
26 1392 بلغارستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 589,618 701,817,285 Rls. 28,295 $
27 1392 بلغارستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 9,700 657,439,200 Rls. 26,600 $
28 1392 بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,300 603,470,280 Rls. 24,360 $
29 1392 بلغارستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 56,000 569,093,155 Rls. 22,920 $
30 1392 بلغارستان 28365000 کربنات کلسيم 254,680 539,044,082 Rls. 21,630 $
31 1392 بلغارستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 104,495 519,455,324 Rls. 20,899 $
32 1392 بلغارستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 20,000 423,623,000 Rls. 17,000 $
33 1392 بلغارستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 6,800 423,589,000 Rls. 17,000 $
34 1392 بلغارستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 79,993 418,910,456 Rls. 16,908 $
35 1392 بلغارستان 08131000 زردآلو ,خشک کرده 4,880 364,206,240 Rls. 14,640 $
36 1392 بلغارستان 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 1,224 362,847,456 Rls. 14,688 $
37 1392 بلغارستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,820 332,792,150 Rls. 13,375 $
38 1392 بلغارستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 33,740 325,637,074 Rls. 13,160 $
39 1392 بلغارستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 6,229 278,993,821 Rls. 11,213 $
40 1392 بلغارستان 57023100 کف پوش هاي مخمل باف, ا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده نشده برا ي مصرف. 292 239,599,140 Rls. 9,636 $
41 1392 بلغارستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 18,000 204,063,600 Rls. 8,240 $
42 1392 بلغارستان 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 8,560 191,066,904 Rls. 7,704 $
43 1392 بلغارستان 70132220 ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه اي ديگر تزئين شده . 7,700 189,319,900 Rls. 7,700 $
44 1392 بلغارستان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 270 147,250,530 Rls. 5,922 $
45 1392 بلغارستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 24,000 65,400,720 Rls. 2,640 $
46 1392 بلغارستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 21,296 63,363,240 Rls. 2,556 $
47 1392 بلغارستان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 345 46,641,539 Rls. 1,897 $
48 1392 بلغارستان 69089060 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا زيک درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده 6,880 37,493,064 Rls. 1,512 $
49 1392 بلغارستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 39 21,881,200 Rls. 880 $
50 1392 بلغارستان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 145 7,185,910 Rls. 290 $
51 1392 بلغارستان 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 40 2,990,040 Rls. 120 $
52 1392 بلغارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 36 2,691,036 Rls. 108 $
53 1392 بلغارستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 40 1,485,960 Rls. 60 $
مجموع کل
124,387,834,538 ريال
مجموع کل
5,005,211 دلار
[1]