آمار کل " صادرات به" کشور "بلژيک" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بلژيک 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 11,206,000 202,492,250,784 Rls. 8,174,925 $
2 1392 بلژيک 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 358,000 73,241,532,000 Rls. 2,958,000 $
3 1392 بلژيک 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,640,000 52,823,128,779 Rls. 2,148,417 $
4 1392 بلژيک 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 643,163 28,295,260,686 Rls. 1,141,761 $
5 1392 بلژيک 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,800 18,307,027,200 Rls. 739,200 $
6 1392 بلژيک 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 9,626 11,962,686,936 Rls. 481,467 $
7 1392 بلژيک 72029920 فروفسفوردا را ي بيش ا ز 15% وزني فسفر 1,412,888 10,779,761,118 Rls. 434,522 $
8 1392 بلژيک 16043100 خاويار 254 5,515,825,555 Rls. 219,089 $
9 1392 بلژيک 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 65,227 5,326,157,749 Rls. 214,699 $
10 1392 بلژيک 03061700 ساير انواع ميگو. 19,857 4,920,366,030 Rls. 198,570 $
11 1392 بلژيک 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 405,067 3,186,855,628 Rls. 127,910 $
12 1392 بلژيک 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 23,832 2,367,470,880 Rls. 95,328 $
13 1392 بلژيک 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 51 2,194,275,792 Rls. 88,449 $
14 1392 بلژيک 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,263 1,843,259,442 Rls. 74,418 $
15 1392 بلژيک 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 28,457 1,730,685,400 Rls. 69,848 $
16 1392 بلژيک 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 13,470 1,479,884,960 Rls. 59,680 $
17 1392 بلژيک 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 14,297 1,396,127,945 Rls. 55,728 $
18 1392 بلژيک 16043200 بدل خاويار 35 1,109,402,648 Rls. 44,773 $
19 1392 بلژيک 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 25 969,423,000 Rls. 39,000 $
20 1392 بلژيک 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 23 904,727,492 Rls. 36,485 $
21 1392 بلژيک 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 21,260 793,455,090 Rls. 31,890 $
22 1392 بلژيک 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 962 786,189,318 Rls. 31,662 $
23 1392 بلژيک 29391110 كدئين فسفات 25 495,800,000 Rls. 20,000 $
24 1392 بلژيک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,730 479,443,833 Rls. 18,323 $
25 1392 بلژيک 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 10 410,635,500 Rls. 16,500 $
26 1392 بلژيک 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 6,732 300,585,876 Rls. 12,138 $
27 1392 بلژيک 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 15,840 271,570,950 Rls. 10,950 $
28 1392 بلژيک 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,245 253,207,870 Rls. 10,220 $
29 1392 بلژيک 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,270 197,600,095 Rls. 7,945 $
30 1392 بلژيک 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 650 178,098,360 Rls. 7,176 $
31 1392 بلژيک 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 4 173,390,000 Rls. 7,000 $
32 1392 بلژيک 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 25,210 123,967,654 Rls. 5,042 $
33 1392 بلژيک 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 39 97,950,347 Rls. 3,953 $
34 1392 بلژيک 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,374 88,963,567 Rls. 3,577 $
35 1392 بلژيک 33019012 ساير عرقيات سنتي 980 85,151,780 Rls. 3,430 $
36 1392 بلژيک 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 40,000 84,136,400 Rls. 3,400 $
37 1392 بلژيک 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 16,040 67,385,280 Rls. 2,720 $
38 1392 بلژيک 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,350 60,436,530 Rls. 2,430 $
39 1392 بلژيک 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 450 44,672,400 Rls. 1,800 $
40 1392 بلژيک 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 450 43,665,884 Rls. 1,762 $
41 1392 بلژيک 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 116 43,153,740 Rls. 1,740 $
42 1392 بلژيک 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,133 40,219,400 Rls. 1,612 $
43 1392 بلژيک 08109020 زرشك تازه 160 35,681,220 Rls. 1,440 $
44 1392 بلژيک 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 4,700 30,224,280 Rls. 1,220 $
45 1392 بلژيک 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 20,500 17,798,502 Rls. 718 $
46 1392 بلژيک 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 315 14,051,394 Rls. 567 $
47 1392 بلژيک 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 405 11,565,015 Rls. 465 $
48 1392 بلژيک 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 173 10,705,824 Rls. 432 $
49 1392 بلژيک 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 76 10,487,742 Rls. 423 $
50 1392 بلژيک 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 161 10,222,575 Rls. 413 $
51 1392 بلژيک 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 176 10,036,710 Rls. 405 $
52 1392 بلژيک 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 271 9,863,236 Rls. 398 $
53 1392 بلژيک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 171 7,607,930 Rls. 307 $
54 1392 بلژيک 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 115 6,046,808 Rls. 244 $
55 1392 بلژيک 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 36 5,961,840 Rls. 240 $
56 1392 بلژيک 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 135 3,667,736 Rls. 148 $
57 1392 بلژيک 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 3 2,984,520 Rls. 120 $
58 1392 بلژيک 90221410 دستگاه ماموگرا ف 620 2,486,100 Rls. 100 $
59 1392 بلژيک 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 95 2,118,861 Rls. 86 $
60 1392 بلژيک 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 80 1,989,680 Rls. 80 $
61 1392 بلژيک 11061000 آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713 52 1,932,996 Rls. 78 $
62 1392 بلژيک 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 17 1,263,882 Rls. 51 $
مجموع کل
436,162,486,749 ريال
مجموع کل
17,615,474 دلار
[1]