آمار کل " صادرات به" کشور "بنگلادش" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بنگلادش 27132000 قيرنفت 57,971,389 762,951,726,146 Rls. 30,582,499 $
2 1392 بنگلادش 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 16,500,474 61,855,595,568 Rls. 2,497,702 $
3 1392 بنگلادش 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 602,098 27,672,647,696 Rls. 1,116,603 $
4 1392 بنگلادش 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 4,421,641 21,060,743,612 Rls. 848,565 $
5 1392 بنگلادش 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 364,000 15,325,819,600 Rls. 618,800 $
6 1392 بنگلادش 29126000 پارا فرمالدئيد 940,000 15,166,879,000 Rls. 611,000 $
7 1392 بنگلادش 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 34,830 12,907,877,335 Rls. 520,434 $
8 1392 بنگلادش 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 178,710 9,641,921,620 Rls. 389,230 $
9 1392 بنگلادش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 231,950 6,696,030,346 Rls. 270,158 $
10 1392 بنگلادش 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 22,000,000 6,489,120,000 Rls. 264,000 $
11 1392 بنگلادش 28332960 سولفات کروم 256,000 5,481,109,600 Rls. 220,700 $
12 1392 بنگلادش 08025030 مغز پسته 5,000 2,061,097,500 Rls. 82,109 $
13 1392 بنگلادش 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 156,110 1,743,228,935 Rls. 70,249 $
14 1392 بنگلادش 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 15 557,527,500 Rls. 22,500 $
15 1392 بنگلادش 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,000 334,516,500 Rls. 13,500 $
16 1392 بنگلادش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 346 299,555,785 Rls. 12,078 $
17 1392 بنگلادش 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 43,640 271,451,710 Rls. 10,910 $
18 1392 بنگلادش 25070010 کائولن 188,937 196,702,263 Rls. 7,935 $
19 1392 بنگلادش 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,000 161,726,500 Rls. 6,500 $
20 1392 بنگلادش 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 5,112 114,173,815 Rls. 4,601 $
21 1392 بنگلادش 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 77,844,000 Rls. 3,120 $
22 1392 بنگلادش 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 2,015 74,990,930 Rls. 3,022 $
23 1392 بنگلادش 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,050 46,949,490 Rls. 1,890 $
24 1392 بنگلادش 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 505 37,594,725 Rls. 1,515 $
25 1392 بنگلادش 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 22 18,728,388 Rls. 756 $
مجموع کل
951,245,558,564 ريال
مجموع کل
38,180,375 دلار
[1]