آمار کل " صادرات به" کشور "بوروکينافاسو" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بوروکينافاسو 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 19,650 17,059,391,720 Rls. 679,603 $
2 1392 بوروکينافاسو 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 950 10,660,188,000 Rls. 424,675 $
3 1392 بوروکينافاسو 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,060 1,627,477,830 Rls. 66,193 $
4 1392 بوروکينافاسو 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 29,232 1,309,188,458 Rls. 46,956 $
5 1392 بوروکينافاسو 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 20,155 104,334,872 Rls. 4,204 $
مجموع کل
30,760,580,880 ريال
مجموع کل
1,221,631 دلار
[1]