آمار کل " صادرات به" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بوسني وهرزگوين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 222,160 8,630,483,010 Rls. 347,626 $
2 1392 بوسني وهرزگوين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 93,821 4,660,698,966 Rls. 187,558 $
3 1392 بوسني وهرزگوين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,490,460,000 Rls. 60,000 $
4 1392 بوسني وهرزگوين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 7,139 1,061,383,686 Rls. 42,834 $
5 1392 بوسني وهرزگوين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,880 621,625,000 Rls. 25,000 $
6 1392 بوسني وهرزگوين 08025010 انواع پسته خندان 2,129 473,203,003 Rls. 18,851 $
7 1392 بوسني وهرزگوين 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,996 433,426,854 Rls. 17,483 $
8 1392 بوسني وهرزگوين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,980 432,898,830 Rls. 17,430 $
9 1392 بوسني وهرزگوين 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,000 228,462,380 Rls. 9,220 $
10 1392 بوسني وهرزگوين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 23,000 198,184,000 Rls. 8,000 $
11 1392 بوسني وهرزگوين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,461 184,821,238 Rls. 7,433 $
12 1392 بوسني وهرزگوين 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 800 148,674,000 Rls. 6,000 $
13 1392 بوسني وهرزگوين 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,008 137,385,864 Rls. 5,544 $
14 1392 بوسني وهرزگوين 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,592 130,819,330 Rls. 5,274 $
15 1392 بوسني وهرزگوين 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 534 105,855,888 Rls. 4,272 $
16 1392 بوسني وهرزگوين 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 678 96,776,256 Rls. 3,904 $
17 1392 بوسني وهرزگوين 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 972 84,304,962 Rls. 3,402 $
18 1392 بوسني وهرزگوين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,234 81,083,432 Rls. 3,272 $
19 1392 بوسني وهرزگوين 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 478 70,991,835 Rls. 2,865 $
20 1392 بوسني وهرزگوين 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 627 64,293,586 Rls. 2,576 $
21 1392 بوسني وهرزگوين 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 718 44,481,895 Rls. 1,795 $
22 1392 بوسني وهرزگوين 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 39,958,849 Rls. 1,613 $
23 1392 بوسني وهرزگوين 08109020 زرشك تازه 129 28,956,177 Rls. 1,157 $
24 1392 بوسني وهرزگوين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 800 28,545,408 Rls. 1,152 $
25 1392 بوسني وهرزگوين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 321 23,746,442 Rls. 958 $
26 1392 بوسني وهرزگوين 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 480 21,409,056 Rls. 864 $
27 1392 بوسني وهرزگوين 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 815 19,252,780 Rls. 775 $
28 1392 بوسني وهرزگوين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 213 19,161,961 Rls. 763 $
29 1392 بوسني وهرزگوين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 81 16,851,080 Rls. 680 $
30 1392 بوسني وهرزگوين 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 85 15,939,154 Rls. 635 $
31 1392 بوسني وهرزگوين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 184 13,679,112 Rls. 552 $
32 1392 بوسني وهرزگوين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 442 13,169,007 Rls. 530 $
33 1392 بوسني وهرزگوين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30 12,265,605 Rls. 495 $
34 1392 بوسني وهرزگوين 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 10,132,157 Rls. 409 $
35 1392 بوسني وهرزگوين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 133 9,890,811 Rls. 399 $
36 1392 بوسني وهرزگوين 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 150 9,292,125 Rls. 375 $
37 1392 بوسني وهرزگوين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 180 9,044,335 Rls. 365 $
38 1392 بوسني وهرزگوين 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 119 8,878,773 Rls. 356 $
39 1392 بوسني وهرزگوين 08131000 زردآلو ,خشک کرده 231 7,557,595 Rls. 305 $
40 1392 بوسني وهرزگوين 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 158 7,095,172 Rls. 283 $
41 1392 بوسني وهرزگوين 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 108 6,745,410 Rls. 269 $
42 1392 بوسني وهرزگوين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 146 6,492,098 Rls. 262 $
43 1392 بوسني وهرزگوين 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 61 4,571,889 Rls. 182 $
44 1392 بوسني وهرزگوين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 70 3,767,928 Rls. 152 $
45 1392 بوسني وهرزگوين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 105 3,377,222 Rls. 136 $
46 1392 بوسني وهرزگوين 20029010 رب گوجه فرنگي 61 2,673,181 Rls. 106 $
47 1392 بوسني وهرزگوين 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 100 1,338,066 Rls. 54 $
48 1392 بوسني وهرزگوين 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 27 991,240 Rls. 40 $
49 1392 بوسني وهرزگوين 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 33 824,439 Rls. 33 $
50 1392 بوسني وهرزگوين 12010000 دانه لوبياي سويا حتي خرد شده 24 774,473 Rls. 31 $
51 1392 بوسني وهرزگوين 09062010 دا رچين خردشده ياساييده شده در بسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي . 14 624,280 Rls. 25 $
52 1392 بوسني وهرزگوين 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 8 594,552 Rls. 24 $
53 1392 بوسني وهرزگوين 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 16 515,278 Rls. 21 $
54 1392 بوسني وهرزگوين 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 16 474,677 Rls. 19 $
55 1392 بوسني وهرزگوين 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10 299,796 Rls. 12 $
مجموع کل
19,729,204,143 ريال
مجموع کل
794,371 دلار
[1]