آمار کل " صادرات به" کشور "بوليوي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بوليوي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 66,000 409,139,500 Rls. 16,500 $
مجموع کل
409,139,500 ريال
مجموع کل
16,500 دلار
[1]