آمار کل " صادرات به" کشور "ترکمنستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,355,365 1,622,152,018,012 Rls. 65,345,078 $
2 1392 ترکمنستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 103,454,125 1,233,426,928,577 Rls. 49,777,664 $
3 1392 ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 44,664,041 958,163,067,503 Rls. 38,598,477 $
4 1392 ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 36,682,291 675,527,752,171 Rls. 27,179,866 $
5 1392 ترکمنستان 08081000 سيب , تازه 48,172,495 593,420,066,517 Rls. 23,863,199 $
6 1392 ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,211,815 590,095,377,407 Rls. 23,688,772 $
7 1392 ترکمنستان 27132000 قيرنفت 45,001,118 550,085,516,933 Rls. 22,126,260 $
8 1392 ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 12,023,321 547,205,269,643 Rls. 22,045,432 $
9 1392 ترکمنستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 16,163,519 531,972,237,735 Rls. 20,622,232 $
10 1392 ترکمنستان 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 11,453,955 466,123,050,398 Rls. 18,814,920 $
11 1392 ترکمنستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 12,197,633 457,006,752,373 Rls. 18,470,193 $
12 1392 ترکمنستان 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 177,000 432,936,228,727 Rls. 17,347,897 $
13 1392 ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 15,168,146 410,924,149,068 Rls. 16,534,766 $
14 1392 ترکمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 5,063,931 403,266,845,919 Rls. 16,243,907 $
15 1392 ترکمنستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 235,217,706 372,827,740,805 Rls. 14,987,455 $
16 1392 ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 21,138,053 367,031,066,560 Rls. 14,761,724 $
17 1392 ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 4,393,106 335,178,191,571 Rls. 13,482,392 $
18 1392 ترکمنستان 73061910 سايرلوله هاي خطي جوش داده شده ازفولادزنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازاهن يافولاد باقطرخارجي از8اينچ به بالااندوده شده (coating) 8,957,784 334,049,202,036 Rls. 13,436,676 $
19 1392 ترکمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 47,411,124 304,564,386,359 Rls. 12,306,603 $
20 1392 ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 3,867,910 287,423,061,208 Rls. 11,555,031 $
21 1392 ترکمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,870,415 213,650,920,654 Rls. 8,604,435 $
22 1392 ترکمنستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 2,257,533 212,254,411,670 Rls. 8,559,227 $
23 1392 ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 11,509,159 211,468,511,763 Rls. 8,500,781 $
24 1392 ترکمنستان 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 5,115,317 189,257,687,211 Rls. 7,641,442 $
25 1392 ترکمنستان 07031000 پيازوموسير 18,558,529 168,460,177,686 Rls. 6,774,554 $
26 1392 ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 29,581,756 168,159,650,808 Rls. 6,761,002 $
27 1392 ترکمنستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 25,571,151 166,691,548,937 Rls. 6,706,524 $
28 1392 ترکمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 13,153,396 163,580,597,372 Rls. 6,564,680 $
29 1392 ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 1,927,535 163,290,900,477 Rls. 6,588,893 $
30 1392 ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,917,274 154,442,214,616 Rls. 6,225,376 $
31 1392 ترکمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,080,938 142,058,535,355 Rls. 5,733,461 $
32 1392 ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,648,600 138,718,957,044 Rls. 5,584,779 $
33 1392 ترکمنستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 4,308,994 138,605,664,677 Rls. 5,586,546 $
34 1392 ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 6,537,793 130,561,767,454 Rls. 5,245,601 $
35 1392 ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,678,172 130,460,851,632 Rls. 5,258,800 $
36 1392 ترکمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 17,476,720 129,880,461,054 Rls. 5,234,221 $
37 1392 ترکمنستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 765,793 123,777,668,445 Rls. 4,975,721 $
38 1392 ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,148,094 111,830,492,345 Rls. 4,506,924 $
39 1392 ترکمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 2,803,000 99,946,516,167 Rls. 4,032,696 $
40 1392 ترکمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,376,025 91,133,659,077 Rls. 3,672,655 $
41 1392 ترکمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,176,423 90,757,609,453 Rls. 3,653,321 $
42 1392 ترکمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,127,638 89,188,633,049 Rls. 3,601,043 $
43 1392 ترکمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,764,441 88,612,650,717 Rls. 3,554,911 $
44 1392 ترکمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,724,816 84,432,956,929 Rls. 3,391,017 $
45 1392 ترکمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,129,653 84,060,452,539 Rls. 3,361,517 $
46 1392 ترکمنستان 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 2,579,496 83,138,450,702 Rls. 3,345,027 $
47 1392 ترکمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 723,407 78,682,794,370 Rls. 3,155,918 $
48 1392 ترکمنستان 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 938,048 73,790,384,765 Rls. 2,964,639 $
49 1392 ترکمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 428,987 73,205,694,376 Rls. 2,953,693 $
50 1392 ترکمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,223,360 72,423,206,321 Rls. 2,916,105 $
51 1392 ترکمنستان 39269060 پريفرم (PET) 1,696,399 71,552,727,249 Rls. 2,882,771 $
52 1392 ترکمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 633,814 70,357,383,489 Rls. 2,825,902 $
53 1392 ترکمنستان 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 521,979 68,846,501,427 Rls. 2,765,659 $
54 1392 ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,116,622 65,817,407,243 Rls. 2,652,115 $
55 1392 ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,545,863 65,508,969,141 Rls. 2,638,735 $
56 1392 ترکمنستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 21,649,611 64,477,801,927 Rls. 2,596,441 $
57 1392 ترکمنستان 08105000 کيوي, تازه 3,588,811 64,231,378,460 Rls. 2,580,282 $
58 1392 ترکمنستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 3,668,194 63,302,450,690 Rls. 2,549,058 $
59 1392 ترکمنستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,228,045 62,881,650,308 Rls. 2,530,871 $
60 1392 ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 874,963 61,456,656,853 Rls. 2,463,414 $
61 1392 ترکمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور 1,656,650 60,917,671,890 Rls. 2,459,624 $
62 1392 ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 757,245 59,560,747,432 Rls. 2,397,634 $
63 1392 ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 959,146 58,852,269,512 Rls. 2,357,277 $
64 1392 ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 810,294 58,594,706,764 Rls. 2,332,870 $
65 1392 ترکمنستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 288,017 58,265,776,750 Rls. 2,347,975 $
66 1392 ترکمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 180,227 57,921,126,037 Rls. 2,331,254 $
67 1392 ترکمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,330,188 57,865,314,764 Rls. 2,325,074 $
68 1392 ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,610,831 55,808,183,803 Rls. 2,242,560 $
69 1392 ترکمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 5,650,398 55,691,901,113 Rls. 2,246,575 $
70 1392 ترکمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 757,055 55,591,046,895 Rls. 2,235,669 $
71 1392 ترکمنستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 640,662 55,575,424,324 Rls. 2,242,031 $
72 1392 ترکمنستان 25202010 گچ بنايي 64,712,515 53,808,664,887 Rls. 2,170,815 $
73 1392 ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 7,461,182 53,448,040,132 Rls. 2,155,631 $
74 1392 ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 631,083 51,395,122,507 Rls. 2,070,575 $
75 1392 ترکمنستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,130,938 50,528,879,247 Rls. 2,024,663 $
76 1392 ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 8,564,454 50,511,626,124 Rls. 2,028,972 $
77 1392 ترکمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 737,812 49,811,078,116 Rls. 2,001,553 $
78 1392 ترکمنستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,255,221 49,481,622,254 Rls. 1,998,577 $
79 1392 ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 563,081 48,658,280,870 Rls. 1,963,096 $
80 1392 ترکمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 528,533 48,560,037,136 Rls. 1,954,414 $
81 1392 ترکمنستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 423,810 47,226,056,655 Rls. 1,903,015 $
82 1392 ترکمنستان 08109010 انار تازه 2,273,610 46,813,207,920 Rls. 1,874,646 $
83 1392 ترکمنستان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 447,286 44,415,206,742 Rls. 1,786,426 $
84 1392 ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 485,992 43,326,193,848 Rls. 1,740,312 $
85 1392 ترکمنستان 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 3,368,463 41,741,590,198 Rls. 1,684,176 $
86 1392 ترکمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 203,432 40,382,943,442 Rls. 1,628,443 $
87 1392 ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 5,187,364 39,580,745,695 Rls. 1,592,978 $
88 1392 ترکمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 5,294,337 38,913,157,258 Rls. 1,569,764 $
89 1392 ترکمنستان 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 1,042,216 38,865,797,964 Rls. 1,563,324 $
90 1392 ترکمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 2,816,363 38,133,534,774 Rls. 1,534,395 $
91 1392 ترکمنستان 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 43,744,447 38,041,176,661 Rls. 1,525,447 $
92 1392 ترکمنستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,061,787 37,090,800,687 Rls. 1,495,010 $
93 1392 ترکمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 478,939 35,656,115,152 Rls. 1,433,444 $
94 1392 ترکمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 559,492 35,420,485,832 Rls. 1,429,240 $
95 1392 ترکمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 159,436 35,299,655,632 Rls. 1,419,781 $
96 1392 ترکمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 475,632 35,074,906,802 Rls. 1,412,514 $
97 1392 ترکمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,825,610 34,871,447,714 Rls. 1,401,277 $
98 1392 ترکمنستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 1,078,000 34,793,291,000 Rls. 1,401,841 $
99 1392 ترکمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 472,501 34,287,964,934 Rls. 1,376,184 $
100 1392 ترکمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,978,370 34,047,526,846 Rls. 1,357,690 $
101 1392 ترکمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 775,681 33,563,940,110 Rls. 1,351,123 $
102 1392 ترکمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 3,203,857 33,547,274,876 Rls. 1,338,952 $
103 1392 ترکمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 670,023 33,526,570,469 Rls. 1,350,112 $
104 1392 ترکمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 456,576 33,518,072,005 Rls. 1,345,461 $
105 1392 ترکمنستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 780,452 33,190,896,590 Rls. 1,334,768 $
106 1392 ترکمنستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,106,685 32,784,327,099 Rls. 1,322,857 $
107 1392 ترکمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 136,495 31,924,227,535 Rls. 1,268,096 $
108 1392 ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,006,280 31,444,448,305 Rls. 1,271,162 $
109 1392 ترکمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,395,784 31,412,714,336 Rls. 1,264,753 $
110 1392 ترکمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 4,309,624 31,066,142,895 Rls. 1,246,082 $
111 1392 ترکمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 419,036 31,020,839,766 Rls. 1,249,187 $
112 1392 ترکمنستان 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 937,103 30,040,512,094 Rls. 1,212,302 $
113 1392 ترکمنستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 1,825,846 29,618,507,612 Rls. 1,194,621 $
114 1392 ترکمنستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 397,589 29,559,009,465 Rls. 1,187,735 $
115 1392 ترکمنستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 5,887,735 29,294,397,701 Rls. 1,180,774 $
116 1392 ترکمنستان 76169920 رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم . 262,973 29,217,387,301 Rls. 1,173,902 $
117 1392 ترکمنستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 139,829 28,520,055,265 Rls. 1,150,643 $
118 1392 ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 646,325 28,363,956,802 Rls. 1,136,602 $
119 1392 ترکمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 229,044 28,327,235,447 Rls. 1,141,717 $
120 1392 ترکمنستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 3,135,386 28,267,105,081 Rls. 1,140,438 $
121 1392 ترکمنستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,418,194 28,223,502,696 Rls. 1,130,107 $
122 1392 ترکمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 563,812 27,970,319,260 Rls. 1,116,973 $
123 1392 ترکمنستان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 1,571,704 27,629,724,501 Rls. 1,115,687 $
124 1392 ترکمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 337,089 27,310,384,942 Rls. 1,104,413 $
125 1392 ترکمنستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 3,661,327 26,861,022,517 Rls. 1,083,819 $
126 1392 ترکمنستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 827,834 26,703,420,175 Rls. 1,078,235 $
127 1392 ترکمنستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 559,942 25,618,649,404 Rls. 1,034,061 $
128 1392 ترکمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 644,552 25,380,243,053 Rls. 1,014,965 $
129 1392 ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 4,985,174 25,082,489,180 Rls. 1,008,615 $
130 1392 ترکمنستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 107,078 24,234,172,095 Rls. 979,802 $
131 1392 ترکمنستان 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 159,278 22,990,753,344 Rls. 926,903 $
132 1392 ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,370,413 22,498,846,583 Rls. 904,317 $
133 1392 ترکمنستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 137,586 22,468,945,934 Rls. 906,703 $
134 1392 ترکمنستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 184,304 22,261,526,266 Rls. 893,757 $
135 1392 ترکمنستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 456,793 22,094,536,825 Rls. 891,997 $
136 1392 ترکمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,838,946 21,875,201,800 Rls. 881,721 $
137 1392 ترکمنستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,017,652 21,768,754,335 Rls. 878,085 $
138 1392 ترکمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 240,880 21,395,167,828 Rls. 861,233 $
139 1392 ترکمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 702,933 21,335,088,929 Rls. 862,003 $
140 1392 ترکمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 460,778 20,551,770,958 Rls. 827,170 $
141 1392 ترکمنستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 738,265 20,091,894,089 Rls. 804,707 $
142 1392 ترکمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 111,073 19,975,864,789 Rls. 804,104 $
143 1392 ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,002,104 19,859,248,415 Rls. 798,530 $
144 1392 ترکمنستان 70109080 شيشه شربت (دا رو) 2,578,250 19,820,701,780 Rls. 796,739 $
145 1392 ترکمنستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 222,749 19,658,613,262 Rls. 794,177 $
146 1392 ترکمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 456,158 19,253,731,481 Rls. 776,474 $
147 1392 ترکمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,982,715 18,778,213,668 Rls. 757,727 $
148 1392 ترکمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 187,701 18,767,610,510 Rls. 755,879 $
149 1392 ترکمنستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 174,557 18,760,047,800 Rls. 756,074 $
150 1392 ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,094,307 18,607,269,804 Rls. 746,602 $
151 1392 ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 1,439,654 18,583,908,814 Rls. 747,619 $
152 1392 ترکمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 82,603 18,479,991,518 Rls. 745,955 $
153 1392 ترکمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 252,755 18,471,365,559 Rls. 744,704 $
154 1392 ترکمنستان 28042100 آرگون 251,125 18,230,743,506 Rls. 735,726 $
155 1392 ترکمنستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 3,666,590 18,205,757,380 Rls. 733,249 $
156 1392 ترکمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 368,599 17,764,718,546 Rls. 714,353 $
157 1392 ترکمنستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 410,837 17,697,711,299 Rls. 713,308 $
158 1392 ترکمنستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 2,962,568 17,232,947,883 Rls. 693,047 $
159 1392 ترکمنستان 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 216,023 17,153,640,690 Rls. 691,272 $
160 1392 ترکمنستان 27101910 روغن موتور 631,824 16,861,237,535 Rls. 679,407 $
161 1392 ترکمنستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 3,350,700 16,627,430,638 Rls. 668,633 $
162 1392 ترکمنستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 167,410 16,610,062,300 Rls. 669,633 $
163 1392 ترکمنستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 146,685 16,562,031,835 Rls. 664,715 $
164 1392 ترکمنستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 222,764 16,420,303,551 Rls. 659,805 $
165 1392 ترکمنستان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 805,132 16,420,231,080 Rls. 658,777 $
166 1392 ترکمنستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 2,636,032 16,406,180,486 Rls. 659,783 $
167 1392 ترکمنستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 220,176 16,396,696,347 Rls. 657,628 $
168 1392 ترکمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,019,450 16,267,163,023 Rls. 654,299 $
169 1392 ترکمنستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 131,104 16,230,094,157 Rls. 648,676 $
170 1392 ترکمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 319,049 15,957,519,008 Rls. 639,749 $
171 1392 ترکمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 162,544 15,900,920,175 Rls. 640,802 $
172 1392 ترکمنستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 1,599,474 15,444,936,859 Rls. 620,200 $
173 1392 ترکمنستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 156,950 15,371,456,831 Rls. 617,841 $
174 1392 ترکمنستان 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 201,150 15,371,189,820 Rls. 614,132 $
175 1392 ترکمنستان 29221110 منواتانول آمين 686,420 15,281,213,605 Rls. 614,455 $
176 1392 ترکمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 166,143 15,267,390,771 Rls. 613,770 $
177 1392 ترکمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 3,285,020 15,148,446,445 Rls. 603,182 $
178 1392 ترکمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 197,111 14,937,311,829 Rls. 601,513 $
179 1392 ترکمنستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 178,692 14,866,609,011 Rls. 594,987 $
180 1392 ترکمنستان 52121500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 94,205 14,691,205,583 Rls. 591,716 $
181 1392 ترکمنستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 324,356 14,468,466,278 Rls. 581,269 $
182 1392 ترکمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 273,655 14,348,688,421 Rls. 577,060 $
183 1392 ترکمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 814,259 14,220,442,239 Rls. 574,206 $
184 1392 ترکمنستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 562,358 14,192,906,727 Rls. 570,911 $
185 1392 ترکمنستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 55,027 14,082,430,039 Rls. 566,516 $
186 1392 ترکمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 847,505 13,771,038,731 Rls. 551,321 $
187 1392 ترکمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 496,368 13,587,142,141 Rls. 547,792 $
188 1392 ترکمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 351,758 13,066,277,472 Rls. 526,615 $
189 1392 ترکمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 284,591 12,982,960,662 Rls. 509,703 $
190 1392 ترکمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 831,897 12,882,886,224 Rls. 518,966 $
191 1392 ترکمنستان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 257,982 12,693,578,899 Rls. 512,006 $
192 1392 ترکمنستان 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120سانتي متر به وزن كمتراز25گرم درمتر توليد گرديده باشد ، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 120,725 12,570,060,138 Rls. 507,044 $
193 1392 ترکمنستان 25112000 کربنات باريم طبيعي (ويتريت ) 4,539,156 12,514,383,061 Rls. 498,485 $
194 1392 ترکمنستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 67,331 11,962,440,090 Rls. 480,478 $
195 1392 ترکمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 335,500 11,916,091,291 Rls. 477,083 $
196 1392 ترکمنستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 1,454,778 11,736,272,633 Rls. 472,197 $
197 1392 ترکمنستان 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 75,470 11,733,166,200 Rls. 472,800 $
198 1392 ترکمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 40,895 11,653,869,950 Rls. 469,450 $
199 1392 ترکمنستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 104,262 11,601,955,391 Rls. 467,877 $
200 1392 ترکمنستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 107,967 11,227,911,282 Rls. 453,460 $
مجموع کل
19,911,273,911,218 ريال
مجموع کل
800,727,080 دلار