آمار کل " صادرات به" کشور "تونس" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 تونس 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,171,264 64,568,870,998 Rls. 2,605,245 $
2 1392 تونس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 353,000 30,632,990,500 Rls. 1,227,653 $
3 1392 تونس 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 547,135 29,826,961,120 Rls. 1,197,558 $
4 1392 تونس 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 147,135 2,705,319,750 Rls. 109,050 $
5 1392 تونس 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 12,500 2,448,012,500 Rls. 98,750 $
6 1392 تونس 28332960 سولفات کروم 105,000 2,212,882,350 Rls. 89,250 $
7 1392 تونس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 37,992 1,287,498,760 Rls. 51,913 $
8 1392 تونس 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 22,000 1,204,821,200 Rls. 48,400 $
9 1392 تونس 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,086,800,000 Rls. 44,000 $
10 1392 تونس 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 14,643 907,158,067 Rls. 36,607 $
11 1392 تونس 28301000 سولفور سديم 80,000 594,936,000 Rls. 24,000 $
12 1392 تونس 29151100 اسيد فرميك 19,800 269,995,770 Rls. 10,890 $
13 1392 تونس 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,104 215,324,450 Rls. 8,650 $
14 1392 تونس 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,771 174,519,807 Rls. 7,017 $
15 1392 تونس 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 20,000 168,937,260 Rls. 6,780 $
16 1392 تونس 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 6,500 11,274,445 Rls. 455 $
مجموع کل
138,316,302,977 ريال
مجموع کل
5,566,218 دلار
[1]