آمار کل " صادرات به" کشور "توگو" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 توگو 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 4,053,200 87,727,730,325 Rls. 3,535,528 $
2 1392 توگو 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 38,234 2,604,887,004 Rls. 105,146 $
3 1392 توگو 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 46,733 2,530,753,607 Rls. 102,133 $
4 1392 توگو 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 60,860 979,995,107 Rls. 39,559 $
5 1392 توگو 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 334,515 704,217,448 Rls. 28,434 $
مجموع کل
94,547,583,491 ريال
مجموع کل
3,810,800 دلار
[1]