آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 جمهوري عربي سوريه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 69,818,000 1,551,280,724,253 Rls. 62,704,872 $
2 1392 جمهوري عربي سوريه 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 41,632,788 309,184,002,945 Rls. 12,489,835 $
3 1392 جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,970 160,097,458,580 Rls. 6,420,442 $
4 1392 جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 866,272 150,395,418,567 Rls. 6,040,343 $
5 1392 جمهوري عربي سوريه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 516,249 107,847,854,307 Rls. 4,388,121 $
6 1392 جمهوري عربي سوريه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 2,535,000 96,071,663,500 Rls. 3,806,251 $
7 1392 جمهوري عربي سوريه 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,447,284 77,824,135,756 Rls. 3,140,476 $
8 1392 جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 269,464 56,781,091,536 Rls. 2,289,899 $
9 1392 جمهوري عربي سوريه 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,523,161 36,688,592,653 Rls. 1,480,513 $
10 1392 جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 123,084 29,354,384,103 Rls. 1,177,654 $
11 1392 جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 74,340 22,929,214,246 Rls. 924,479 $
12 1392 جمهوري عربي سوريه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 57 22,658,328,000 Rls. 915,710 $
13 1392 جمهوري عربي سوريه 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 80,750 17,842,770,725 Rls. 704,863 $
14 1392 جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 41,400 17,002,481,100 Rls. 627,352 $
15 1392 جمهوري عربي سوريه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 26,550 13,538,280,000 Rls. 546,361 $
16 1392 جمهوري عربي سوريه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 621,842 13,518,437,788 Rls. 543,046 $
17 1392 جمهوري عربي سوريه 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 235,919 11,698,365,372 Rls. 471,838 $
18 1392 جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 252,422 10,295,402,342 Rls. 414,789 $
19 1392 جمهوري عربي سوريه 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 820 9,912,400,000 Rls. 400,000 $
20 1392 جمهوري عربي سوريه 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 53,083 9,804,173,922 Rls. 395,594 $
21 1392 جمهوري عربي سوريه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 104,000 9,024,484,000 Rls. 364,000 $
22 1392 جمهوري عربي سوريه 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 852,359 8,739,749,016 Rls. 352,776 $
23 1392 جمهوري عربي سوريه 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 1,000,386 6,134,834,324 Rls. 247,552 $
24 1392 جمهوري عربي سوريه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 301,000 5,819,198,600 Rls. 234,772 $
25 1392 جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 42,869 5,378,815,113 Rls. 216,153 $
26 1392 جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,005 5,283,612,000 Rls. 213,000 $
27 1392 جمهوري عربي سوريه 20029010 رب گوجه فرنگي 128,992 5,241,875,132 Rls. 211,172 $
28 1392 جمهوري عربي سوريه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 42,999 4,425,682,801 Rls. 178,487 $
29 1392 جمهوري عربي سوريه 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 131,700 4,249,089,780 Rls. 171,210 $
30 1392 جمهوري عربي سوريه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 19,674 3,807,109,345 Rls. 153,355 $
31 1392 جمهوري عربي سوريه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 125,250 3,785,111,500 Rls. 152,500 $
32 1392 جمهوري عربي سوريه 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 22,463 3,185,789,411 Rls. 127,526 $
33 1392 جمهوري عربي سوريه 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 14,112 2,518,637,868 Rls. 101,606 $
34 1392 جمهوري عربي سوريه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 6,700 2,498,530,500 Rls. 100,500 $
35 1392 جمهوري عربي سوريه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 200 2,478,100,000 Rls. 100,000 $
36 1392 جمهوري عربي سوريه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 29,771 2,431,314,213 Rls. 98,243 $
37 1392 جمهوري عربي سوريه 08105000 کيوي, تازه 229,216 2,393,105,030 Rls. 94,191 $
38 1392 جمهوري عربي سوريه 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 16,189 2,274,743,625 Rls. 91,598 $
39 1392 جمهوري عربي سوريه 04022190 ساير 21,000 2,080,932,000 Rls. 84,000 $
40 1392 جمهوري عربي سوريه 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 38,800 1,923,626,400 Rls. 77,600 $
41 1392 جمهوري عربي سوريه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 58,820 1,754,788,824 Rls. 70,584 $
42 1392 جمهوري عربي سوريه 15029090 ساير 20,000 1,720,600,000 Rls. 70,000 $
43 1392 جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,167 1,704,151,774 Rls. 68,666 $
44 1392 جمهوري عربي سوريه 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 20,560 1,529,478,960 Rls. 61,680 $
45 1392 جمهوري عربي سوريه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,430 1,515,495,030 Rls. 60,883 $
46 1392 جمهوري عربي سوريه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 7,500 1,498,980,000 Rls. 59,716 $
47 1392 جمهوري عربي سوريه 55081000 نخ دوخت ا زا لياف سنتتيک غيريکسره براي خرده فروشي 20,000 1,487,400,000 Rls. 60,000 $
48 1392 جمهوري عربي سوريه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 55,088 1,405,700,073 Rls. 56,714 $
49 1392 جمهوري عربي سوريه 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 6,526 1,247,251,292 Rls. 49,687 $
50 1392 جمهوري عربي سوريه 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 19,200 1,199,184,000 Rls. 47,772 $
51 1392 جمهوري عربي سوريه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 4,252 1,181,739,930 Rls. 47,622 $
52 1392 جمهوري عربي سوريه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 39,420 1,151,060,710 Rls. 46,084 $
53 1392 جمهوري عربي سوريه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 15,375 1,149,296,625 Rls. 46,125 $
54 1392 جمهوري عربي سوريه 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 13,116 1,074,991,670 Rls. 43,315 $
55 1392 جمهوري عربي سوريه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,530 1,006,474,000 Rls. 40,600 $
56 1392 جمهوري عربي سوريه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 112,500 962,092,875 Rls. 38,755 $
57 1392 جمهوري عربي سوريه 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 12,900 959,566,500 Rls. 38,700 $
58 1392 جمهوري عربي سوريه 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 20,700 930,866,580 Rls. 37,083 $
59 1392 جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,530 926,742,109 Rls. 37,319 $
60 1392 جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 20 921,929,000 Rls. 37,000 $
61 1392 جمهوري عربي سوريه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 17,040 896,134,306 Rls. 36,078 $
62 1392 جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 100,000 840,381,000 Rls. 33,900 $
63 1392 جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 37,440 835,423,000 Rls. 33,700 $
64 1392 جمهوري عربي سوريه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 37,000 825,507,000 Rls. 33,300 $
65 1392 جمهوري عربي سوريه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,329 756,072,732 Rls. 30,412 $
66 1392 جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 24,970 748,647,927 Rls. 30,213 $
67 1392 جمهوري عربي سوريه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 3,200 713,814,300 Rls. 28,800 $
68 1392 جمهوري عربي سوريه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,208 709,769,676 Rls. 28,644 $
69 1392 جمهوري عربي سوريه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 35,591 706,363,768 Rls. 28,376 $
70 1392 جمهوري عربي سوريه 19053200 ويفل ها و ويفرها 14,840 665,582,904 Rls. 26,712 $
71 1392 جمهوري عربي سوريه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 946 634,208,130 Rls. 25,419 $
72 1392 جمهوري عربي سوريه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,472 587,292,283 Rls. 23,514 $
73 1392 جمهوري عربي سوريه 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,508 539,154,046 Rls. 21,638 $
74 1392 جمهوري عربي سوريه 62121000 پستان بندوسينه بند حتي كشباف وقلاب باف 1,680 499,544,640 Rls. 20,160 $
75 1392 جمهوري عربي سوريه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,010 498,765,500 Rls. 20,100 $
76 1392 جمهوري عربي سوريه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 6,165 458,491,050 Rls. 18,495 $
77 1392 جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 5,850 435,630,354 Rls. 17,553 $
78 1392 جمهوري عربي سوريه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 190 425,197,900 Rls. 17,042 $
79 1392 جمهوري عربي سوريه 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 63 410,734,500 Rls. 16,500 $
80 1392 جمهوري عربي سوريه 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 3,024 374,567,760 Rls. 15,120 $
81 1392 جمهوري عربي سوريه 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 1,850 366,729,200 Rls. 14,800 $
82 1392 جمهوري عربي سوريه 87091100 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن برقي، مجهزنشده به تجهيزات بلندکردن وجابجاکردن 1,700 336,994,400 Rls. 13,600 $
83 1392 جمهوري عربي سوريه 90189010 دستگاه ا لکتروکوتر(ELECTROSURGICAL UNIT) 50 336,831,200 Rls. 13,600 $
84 1392 جمهوري عربي سوريه 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 4,300 320,371,500 Rls. 12,900 $
85 1392 جمهوري عربي سوريه 11081100 نشاسته گندم 21,990 289,451,925 Rls. 11,655 $
86 1392 جمهوري عربي سوريه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 14,418 283,505,720 Rls. 11,534 $
87 1392 جمهوري عربي سوريه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,458 259,798,217 Rls. 10,350 $
88 1392 جمهوري عربي سوريه 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 2,893 216,541,050 Rls. 8,679 $
89 1392 جمهوري عربي سوريه 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 580 201,156,760 Rls. 8,120 $
90 1392 جمهوري عربي سوريه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 370 192,299,835 Rls. 7,735 $
91 1392 جمهوري عربي سوريه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 540 151,783,920 Rls. 6,120 $
92 1392 جمهوري عربي سوريه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 3,050 151,280,000 Rls. 6,100 $
93 1392 جمهوري عربي سوريه 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 750 148,644,000 Rls. 6,000 $
94 1392 جمهوري عربي سوريه 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,950 137,666,102 Rls. 5,558 $
95 1392 جمهوري عربي سوريه 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 1,000 99,096,000 Rls. 4,000 $
96 1392 جمهوري عربي سوريه 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 1,065 71,732,274 Rls. 2,895 $
97 1392 جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 272 63,739,304 Rls. 2,572 $
98 1392 جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 700 52,056,900 Rls. 2,100 $
99 1392 جمهوري عربي سوريه 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 500 49,548,000 Rls. 2,000 $
100 1392 جمهوري عربي سوريه 08109020 زرشك تازه 220 49,042,620 Rls. 1,980 $
101 1392 جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 484 47,946,976 Rls. 1,936 $
102 1392 جمهوري عربي سوريه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 340 33,692,640 Rls. 1,360 $
103 1392 جمهوري عربي سوريه 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 140 27,844,320 Rls. 1,120 $
104 1392 جمهوري عربي سوريه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 468 23,006,880 Rls. 936 $
105 1392 جمهوري عربي سوريه 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 200 11,933,280 Rls. 480 $
106 1392 جمهوري عربي سوريه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 84 6,315,710 Rls. 254 $
107 1392 جمهوري عربي سوريه 84821000 بلبرينگ. 70 5,200,860 Rls. 210 $
مجموع کل
2,850,222,802,674 ريال
مجموع کل
114,935,253 دلار
[1]