آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 57,932,068 760,706,239,474 Rls. 30,662,210 $
2 1392 جمهوري متحده تانزانيا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 59,974,444 671,824,276,312 Rls. 27,243,223 $
3 1392 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,504,866 118,349,764,309 Rls. 4,760,772 $
4 1392 جمهوري متحده تانزانيا 27101910 روغن موتور 506,100 14,794,386,054 Rls. 597,198 $
5 1392 جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 7,226,273 12,789,842,237 Rls. 516,133 $
6 1392 جمهوري متحده تانزانيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 359,294 11,993,760,540 Rls. 483,587 $
7 1392 جمهوري متحده تانزانيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 264,000 5,085,920,400 Rls. 204,600 $
8 1392 جمهوري متحده تانزانيا 25202010 گچ بنايي 4,183,325 2,957,143,880 Rls. 119,207 $
9 1392 جمهوري متحده تانزانيا 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 55,000 2,733,790,000 Rls. 109,848 $
10 1392 جمهوري متحده تانزانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 32,000 2,380,896,000 Rls. 96,000 $
11 1392 جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 236,930 2,317,429,575 Rls. 93,123 $
12 1392 جمهوري متحده تانزانيا 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 83,220 1,998,852,825 Rls. 80,544 $
13 1392 جمهوري متحده تانزانيا 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 37,000 1,703,104,450 Rls. 61,085 $
14 1392 جمهوري متحده تانزانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,396 1,075,580,926 Rls. 43,389 $
15 1392 جمهوري متحده تانزانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 13,000 966,459,000 Rls. 39,000 $
16 1392 جمهوري متحده تانزانيا 28332960 سولفات کروم 42,000 885,020,850 Rls. 35,766 $
17 1392 جمهوري متحده تانزانيا 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و کمتر 16,000 371,895,000 Rls. 15,000 $
18 1392 جمهوري متحده تانزانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 150 363,812,244 Rls. 14,637 $
19 1392 جمهوري متحده تانزانيا 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 2,900 287,564,000 Rls. 11,600 $
20 1392 جمهوري متحده تانزانيا 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 1,280 253,849,600 Rls. 10,240 $
21 1392 جمهوري متحده تانزانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,538 219,718,645 Rls. 8,845 $
22 1392 جمهوري متحده تانزانيا 28365000 کربنات کلسيم 82,000 162,655,200 Rls. 6,560 $
23 1392 جمهوري متحده تانزانيا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,500 148,708,800 Rls. 6,000 $
24 1392 جمهوري متحده تانزانيا 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 21,560 103,396,125 Rls. 4,165 $
25 1392 جمهوري متحده تانزانيا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 13 94,114,228 Rls. 3,796 $
26 1392 جمهوري متحده تانزانيا 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 120 59,496,000 Rls. 2,400 $
27 1392 جمهوري متحده تانزانيا 25081000 بنتونيت 19,700 43,952,670 Rls. 1,773 $
28 1392 جمهوري متحده تانزانيا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 2,030 37,189,500 Rls. 1,500 $
29 1392 جمهوري متحده تانزانيا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 440 32,722,800 Rls. 1,320 $
30 1392 جمهوري متحده تانزانيا 84138200 بالابرهاي آبگونها 250 31,135,000 Rls. 1,250 $
31 1392 جمهوري متحده تانزانيا 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 400 29,748,000 Rls. 1,200 $
32 1392 جمهوري متحده تانزانيا 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 590 24,542,100 Rls. 990 $
33 1392 جمهوري متحده تانزانيا 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 40 24,027,244 Rls. 965 $
34 1392 جمهوري متحده تانزانيا 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 450 23,553,350 Rls. 950 $
35 1392 جمهوري متحده تانزانيا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 580 21,567,300 Rls. 870 $
36 1392 جمهوري متحده تانزانيا 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 500 18,592,500 Rls. 750 $
37 1392 جمهوري متحده تانزانيا 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 42 14,997,950 Rls. 605 $
38 1392 جمهوري متحده تانزانيا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 170 12,642,900 Rls. 510 $
39 1392 جمهوري متحده تانزانيا 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 100 11,651,300 Rls. 470 $
40 1392 جمهوري متحده تانزانيا 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 75 10,238,270 Rls. 413 $
41 1392 جمهوري متحده تانزانيا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 500 7,065,150 Rls. 285 $
42 1392 جمهوري متحده تانزانيا 33019012 ساير عرقيات سنتي 80 6,941,200 Rls. 280 $
43 1392 جمهوري متحده تانزانيا 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 68 5,900,020 Rls. 238 $
44 1392 جمهوري متحده تانزانيا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 800 4,958,600 Rls. 200 $
45 1392 جمهوري متحده تانزانيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 35 4,338,250 Rls. 175 $
مجموع کل
1,614,993,440,778 ريال
مجموع کل
65,243,672 دلار
[1]