آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري مولداوي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 جمهوري مولداوي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 215,000 9,999,631,950 Rls. 403,794 $
2 1392 جمهوري مولداوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,000 3,556,472,500 Rls. 143,539 $
3 1392 جمهوري مولداوي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 52,700 1,999,733,040 Rls. 80,640 $
4 1392 جمهوري مولداوي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 30,000 1,118,925,000 Rls. 45,000 $
5 1392 جمهوري مولداوي 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 525 465,178,440 Rls. 18,775 $
6 1392 جمهوري مولداوي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,625 460,037,500 Rls. 18,625 $
7 1392 جمهوري مولداوي 08071100 هندوا نه , تازه 42,400 336,133,632 Rls. 13,568 $
8 1392 جمهوري مولداوي 08105000 کيوي, تازه 19,293 295,962,160 Rls. 11,960 $
9 1392 جمهوري مولداوي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,543 225,783,390 Rls. 9,086 $
10 1392 جمهوري مولداوي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 20,564 213,706,456 Rls. 8,636 $
11 1392 جمهوري مولداوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 7,500 202,422,250 Rls. 8,150 $
12 1392 جمهوري مولداوي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,000 190,921,500 Rls. 7,700 $
13 1392 جمهوري مولداوي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 18,905 149,688,554 Rls. 6,049 $
14 1392 جمهوري مولداوي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,000 84,413,500 Rls. 3,400 $
15 1392 جمهوري مولداوي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 25 72,944,705 Rls. 2,945 $
مجموع کل
19,371,954,577 ريال
مجموع کل
781,867 دلار
[1]