آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري چک" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 جمهوري چک 72027000 فروموليبدن. 40,000 19,074,777,200 Rls. 768,800 $
2 1392 جمهوري چک 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 320,000 13,996,262,000 Rls. 564,000 $
3 1392 جمهوري چک 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 228,000 12,433,619,000 Rls. 501,770 $
4 1392 جمهوري چک 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 213,270 11,654,470,564 Rls. 468,975 $
5 1392 جمهوري چک 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 5,732 11,250,167,523 Rls. 452,907 $
6 1392 جمهوري چک 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 44,090 11,086,477,382 Rls. 446,328 $
7 1392 جمهوري چک 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 243,000 5,710,682,950 Rls. 226,567 $
8 1392 جمهوري چک 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 162,000 5,223,812,100 Rls. 210,698 $
9 1392 جمهوري چک 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 101,302 4,479,251,159 Rls. 180,635 $
10 1392 جمهوري چک 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 16,000 2,546,593,100 Rls. 102,763 $
11 1392 جمهوري چک 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 30,468 2,274,126,048 Rls. 91,404 $
12 1392 جمهوري چک 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 10,484 1,811,087,828 Rls. 72,704 $
13 1392 جمهوري چک 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20,840 1,549,940,340 Rls. 62,520 $
14 1392 جمهوري چک 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,000 1,219,071,000 Rls. 49,000 $
15 1392 جمهوري چک 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,758 800,169,282 Rls. 32,274 $
16 1392 جمهوري چک 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 10,284 764,111,484 Rls. 30,852 $
17 1392 جمهوري چک 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 744,540,000 Rls. 30,000 $
18 1392 جمهوري چک 08109020 زرشك تازه 2,000 446,724,000 Rls. 18,000 $
19 1392 جمهوري چک 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 15,600 408,222,000 Rls. 16,380 $
20 1392 جمهوري چک 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 5,500 388,975,125 Rls. 15,675 $
21 1392 جمهوري چک 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 2,940 327,228,000 Rls. 13,200 $
22 1392 جمهوري چک 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 5,710 256,436,100 Rls. 10,278 $
23 1392 جمهوري چک 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 6 247,269,707 Rls. 9,906 $
24 1392 جمهوري چک 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 17,000 168,460,800 Rls. 6,800 $
25 1392 جمهوري چک 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 4,735 141,298,836 Rls. 5,682 $
26 1392 جمهوري چک 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 870 109,106,800 Rls. 4,400 $
27 1392 جمهوري چک 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 332 78,683,460 Rls. 3,174 $
28 1392 جمهوري چک 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 339 70,894,555 Rls. 2,845 $
29 1392 جمهوري چک 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 611 68,224,682 Rls. 2,749 $
30 1392 جمهوري چک 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 460 52,073,700 Rls. 2,100 $
31 1392 جمهوري چک 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 4,150 48,286,900 Rls. 1,950 $
32 1392 جمهوري چک 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 38,973,480 Rls. 1,553 $
33 1392 جمهوري چک 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22 16,439,280 Rls. 660 $
34 1392 جمهوري چک 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 19 14,330,249 Rls. 571 $
35 1392 جمهوري چک 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 6 11,731,668 Rls. 471 $
36 1392 جمهوري چک 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 150 9,368,625 Rls. 373 $
37 1392 جمهوري چک 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 1,620 5,821,039 Rls. 232 $
مجموع کل
109,527,707,966 ريال
مجموع کل
4,409,196 دلار
[1]