آمار کل " صادرات به" کشور "جيبوتي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 جيبوتي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,309,500 70,506,987,350 Rls. 2,843,750 $
2 1392 جيبوتي 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 219,070 52,307,628,750 Rls. 2,106,000 $
3 1392 جيبوتي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 286,105 16,451,903,340 Rls. 656,595 $
4 1392 جيبوتي 27132000 قيرنفت 1,184,200 15,625,920,358 Rls. 625,907 $
5 1392 جيبوتي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 42,000 1,755,797,400 Rls. 71,400 $
6 1392 جيبوتي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 31,082 1,632,017,941 Rls. 65,920 $
7 1392 جيبوتي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 7,300 1,516,534,926 Rls. 61,158 $
8 1392 جيبوتي 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 1,820 1,061,584,367 Rls. 42,811 $
9 1392 جيبوتي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 12,560 992,720,000 Rls. 40,000 $
10 1392 جيبوتي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 37,303 951,016,487 Rls. 38,370 $
11 1392 جيبوتي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 660 443,647,185 Rls. 17,805 $
12 1392 جيبوتي 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,700 207,526,093 Rls. 8,369 $
13 1392 جيبوتي 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 2,000 164,949,644 Rls. 6,652 $
14 1392 جيبوتي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 1,850 114,119,860 Rls. 4,580 $
15 1392 جيبوتي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,190 106,744,428 Rls. 4,284 $
16 1392 جيبوتي 25202010 گچ بنايي 98,850 68,759,602 Rls. 2,767 $
17 1392 جيبوتي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 695 51,951,945 Rls. 2,085 $
18 1392 جيبوتي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 535 19,983,434 Rls. 802 $
19 1392 جيبوتي 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 460 18,388,746 Rls. 738 $
مجموع کل
163,998,181,856 ريال
مجموع کل
6,599,992 دلار
[1]