آمار کل " صادرات به" کشور "دانمارک" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 دانمارک 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 141,202 147,022,767,839 Rls. 5,912,057 $
2 1392 دانمارک 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,016,428 50,345,023,290 Rls. 2,021,503 $
3 1392 دانمارک 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 46,434 35,258,480,201 Rls. 1,421,508 $
4 1392 دانمارک 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 16,932 11,330,452,706 Rls. 453,575 $
5 1392 دانمارک 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 42,670 1,903,187,088 Rls. 76,782 $
6 1392 دانمارک 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 14,535 1,809,098,775 Rls. 72,675 $
7 1392 دانمارک 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 27,500 1,498,403,500 Rls. 60,500 $
8 1392 دانمارک 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,260 665,365,708 Rls. 26,852 $
9 1392 دانمارک 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,155 564,384,450 Rls. 22,785 $
10 1392 دانمارک 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 38,859 404,621,760 Rls. 16,320 $
11 1392 دانمارک 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,750 276,360,187 Rls. 11,153 $
12 1392 دانمارک 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 3,998 178,309,684 Rls. 7,196 $
13 1392 دانمارک 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,335 144,635,023 Rls. 5,837 $
14 1392 دانمارک 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 2,500 111,874,500 Rls. 4,500 $
15 1392 دانمارک 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 109,027,600 Rls. 4,400 $
16 1392 دانمارک 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,062 107,877,055 Rls. 4,355 $
17 1392 دانمارک 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,350 100,768,050 Rls. 3,614 $
18 1392 دانمارک 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 270 63,562,238 Rls. 2,561 $
19 1392 دانمارک 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 675 61,030,677 Rls. 2,463 $
20 1392 دانمارک 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 600 53,522,640 Rls. 2,160 $
21 1392 دانمارک 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 704 52,333,248 Rls. 2,112 $
22 1392 دانمارک 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 840 44,676,537 Rls. 1,803 $
23 1392 دانمارک 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 858 42,520,764 Rls. 1,716 $
24 1392 دانمارک 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,008 39,943,748 Rls. 1,612 $
25 1392 دانمارک 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 550 24,498,540 Rls. 990 $
26 1392 دانمارک 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 960 20,219,664 Rls. 816 $
27 1392 دانمارک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150 18,584,250 Rls. 750 $
28 1392 دانمارک 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 240 5,005,358 Rls. 202 $
29 1392 دانمارک 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 160 3,331,374 Rls. 134 $
30 1392 دانمارک 11031100 بلغور و زبره گندم 364 2,700,911 Rls. 109 $
31 1392 دانمارک 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 94 1,962,439 Rls. 79 $
مجموع کل
252,264,529,804 ريال
مجموع کل
10,143,118 دلار
[1]