آمار کل " صادرات به" کشور "روماني" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 روماني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,959,000 81,868,241,890 Rls. 3,279,224 $
2 1392 روماني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 439,200 38,208,350,950 Rls. 1,536,868 $
3 1392 روماني 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 111,873 22,474,149,756 Rls. 903,389 $
4 1392 روماني 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 564,628 21,288,943,463 Rls. 858,118 $
5 1392 روماني 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 63,000 14,018,400,400 Rls. 564,400 $
6 1392 روماني 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 496,012 12,209,396,291 Rls. 490,928 $
7 1392 روماني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 390,998 10,282,373,000 Rls. 406,965 $
8 1392 روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 268,484 8,526,260,389 Rls. 343,879 $
9 1392 روماني 08071100 هندوا نه , تازه 1,114,164 6,853,007,716 Rls. 277,191 $
10 1392 روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 179,395 6,124,085,533 Rls. 246,794 $
11 1392 روماني 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 210,107 5,170,225,686 Rls. 208,005 $
12 1392 روماني 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 100,181 4,954,561,683 Rls. 195,766 $
13 1392 روماني 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 62,205 4,634,144,655 Rls. 186,615 $
14 1392 روماني 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 56,815 4,230,572,730 Rls. 170,445 $
15 1392 روماني 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 111,380 4,145,166,000 Rls. 167,097 $
16 1392 روماني 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 109,560 4,050,521,190 Rls. 163,395 $
17 1392 روماني 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 122,680 3,769,830,370 Rls. 151,812 $
18 1392 روماني 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 45,937 3,414,403,959 Rls. 137,811 $
19 1392 روماني 20029010 رب گوجه فرنگي 68,310 3,152,880,600 Rls. 126,819 $
20 1392 روماني 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 633,690 3,140,856,877 Rls. 126,768 $
21 1392 روماني 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 2,065 3,072,074,639 Rls. 123,872 $
22 1392 روماني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 82,000 3,056,536,500 Rls. 123,000 $
23 1392 روماني 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 27,020 2,876,420,575 Rls. 116,033 $
24 1392 روماني 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 129,500 2,808,672,375 Rls. 111,246 $
25 1392 روماني 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 60,570 2,701,099,368 Rls. 108,995 $
26 1392 روماني 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 13,300 2,635,847,200 Rls. 106,400 $
27 1392 روماني 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 40,595 2,467,811,565 Rls. 99,153 $
28 1392 روماني 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 36,979 2,383,848,002 Rls. 93,849 $
29 1392 روماني 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 4,467 2,376,630,366 Rls. 95,800 $
30 1392 روماني 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 55,766 2,335,195,819 Rls. 92,338 $
31 1392 روماني 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 30,180 2,245,840,560 Rls. 90,540 $
32 1392 روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 189,160 1,862,640,819 Rls. 75,168 $
33 1392 روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,153 1,751,289,037 Rls. 70,475 $
34 1392 روماني 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 44,435 1,651,569,908 Rls. 66,652 $
35 1392 روماني 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,200 1,627,189,200 Rls. 65,761 $
36 1392 روماني 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 43,560 1,619,582,580 Rls. 65,340 $
37 1392 روماني 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 21,238 1,579,470,060 Rls. 63,714 $
38 1392 روماني 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 63,776 1,566,731,283 Rls. 63,137 $
39 1392 روماني 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,590 1,526,354,538 Rls. 61,554 $
40 1392 روماني 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 16,332 1,220,392,368 Rls. 48,996 $
41 1392 روماني 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 121,030 1,194,261,600 Rls. 48,400 $
42 1392 روماني 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,270 1,057,968,788 Rls. 42,572 $
43 1392 روماني 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 18,798 838,794,440 Rls. 33,836 $
44 1392 روماني 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 18,633 833,813,079 Rls. 33,539 $
45 1392 روماني 39269060 پريفرم (PET) 19,580 829,453,834 Rls. 33,286 $
46 1392 روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 22,174 827,566,941 Rls. 29,682 $
47 1392 روماني 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 20,222 754,108,713 Rls. 30,333 $
48 1392 روماني 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 10,050 746,803,050 Rls. 30,150 $
49 1392 روماني 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 20,000 743,220,000 Rls. 30,000 $
50 1392 روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,906 736,617,792 Rls. 29,718 $
51 1392 روماني 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 28,320 663,969,073 Rls. 26,771 $
52 1392 روماني 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,000 601,070,800 Rls. 24,200 $
53 1392 روماني 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 19,768 588,209,637 Rls. 23,721 $
54 1392 روماني 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 8,000 564,687,600 Rls. 22,800 $
55 1392 روماني 08109020 زرشك تازه 4,203 562,601,340 Rls. 22,680 $
56 1392 روماني 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 3,429 543,234,200 Rls. 21,800 $
57 1392 روماني 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 11,015 490,138,212 Rls. 19,733 $
58 1392 روماني 19053200 ويفل ها و ويفرها 10,945 488,710,377 Rls. 19,712 $
59 1392 روماني 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 19,380 484,170,540 Rls. 19,288 $
60 1392 روماني 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 1,602 448,470,530 Rls. 18,014 $
61 1392 روماني 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 1,340 401,726,640 Rls. 16,004 $
62 1392 روماني 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,335 364,934,315 Rls. 14,735 $
63 1392 روماني 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 5,900 263,174,220 Rls. 10,620 $
64 1392 روماني 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 5,703 212,010,010 Rls. 8,555 $
65 1392 روماني 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,394 175,832,789 Rls. 7,103 $
66 1392 روماني 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 13,743 137,461,725 Rls. 5,535 $
67 1392 روماني 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 950 105,904,575 Rls. 4,275 $
68 1392 روماني 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 5,000 53,891,950 Rls. 2,170 $
69 1392 روماني 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 660 49,042,620 Rls. 1,980 $
70 1392 روماني 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 465 34,536,690 Rls. 1,395 $
71 1392 روماني 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 40 28,634,755 Rls. 1,157 $
72 1392 روماني 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 550 28,395,120 Rls. 1,140 $
73 1392 روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 95 22,003,810 Rls. 889 $
74 1392 روماني 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 500 18,575,250 Rls. 750 $
75 1392 روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 380 16,948,836 Rls. 684 $
76 1392 روماني 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 215 7,985,600 Rls. 322 $
77 1392 روماني 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 197 7,823,235 Rls. 296 $
78 1392 روماني 33051000 شامپوها 30 1,868,100 Rls. 75 $
79 1392 روماني 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 31 1,188,960 Rls. 48 $
مجموع کل
321,811,379,646 ريال
مجموع کل
12,922,282 دلار
[1]