آمار کل " صادرات به" کشور "زامبيا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 زامبيا 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 2,374,246 18,506,063,222 Rls. 738,060 $
2 1392 زامبيا 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 1,428,000 11,364,864,000 Rls. 456,669 $
3 1392 زامبيا 27132000 قيرنفت 679,125 7,888,712,784 Rls. 318,312 $
4 1392 زامبيا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 31,170 2,322,881,910 Rls. 93,510 $
5 1392 زامبيا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 12,247 1,606,630,300 Rls. 64,394 $
6 1392 زامبيا 20029010 رب گوجه فرنگي 2,448 113,772,000 Rls. 4,560 $
7 1392 زامبيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,250 84,206,250 Rls. 3,375 $
8 1392 زامبيا 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 2,075 80,239,200 Rls. 3,216 $
9 1392 زامبيا 39241010 ظروف ملامين 250 31,187,500 Rls. 1,250 $
مجموع کل
41,998,557,166 ريال
مجموع کل
1,683,346 دلار
[1]