آمار کل " صادرات به" کشور "زيمبابوه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 زيمبابوه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 300,000 6,317,370,000 Rls. 255,000 $
2 1392 زيمبابوه 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 17,720 1,931,982,000 Rls. 78,000 $
3 1392 زيمبابوه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 18,602 1,803,785,432 Rls. 72,892 $
4 1392 زيمبابوه 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 36,800 1,081,080,960 Rls. 44,160 $
5 1392 زيمبابوه 29391110 كدئين فسفات 50 879,654,500 Rls. 35,500 $
6 1392 زيمبابوه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,100 424,967,400 Rls. 17,160 $
7 1392 زيمبابوه 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 1,944 193,567,968 Rls. 7,776 $
8 1392 زيمبابوه 42031000 لباس ا زچرم طبيعي يادوباره ساخته شده 161 179,998,400 Rls. 7,258 $
9 1392 زيمبابوه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 94 105,456,600 Rls. 4,248 $
10 1392 زيمبابوه 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 26,000 61,549,930 Rls. 2,470 $
11 1392 زيمبابوه 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 45 50,618,175 Rls. 2,039 $
12 1392 زيمبابوه 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 26 29,367,975 Rls. 1,183 $
13 1392 زيمبابوه 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 302 15,688,964 Rls. 634 $
مجموع کل
13,075,088,304 ريال
مجموع کل
528,320 دلار
[1]