آمار کل " صادرات به" کشور "ساحل عاج" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,048,802 181,656,505,344 Rls. 7,322,349 $
2 1392 ساحل عاج 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 391,620 9,712,723,800 Rls. 392,002 $
3 1392 ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 29,617 4,791,401,316 Rls. 192,478 $
4 1392 ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 36,336 3,108,242,603 Rls. 125,312 $
5 1392 ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 50,439 2,344,786,719 Rls. 94,355 $
6 1392 ساحل عاج 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 95,000 1,957,976,250 Rls. 78,913 $
7 1392 ساحل عاج 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 39,890 1,765,682,982 Rls. 71,802 $
8 1392 ساحل عاج 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 20,000 915,528,000 Rls. 36,969 $
9 1392 ساحل عاج 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 519,339,602 Rls. 20,966 $
10 1392 ساحل عاج 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 25,470 455,367,649 Rls. 18,293 $
11 1392 ساحل عاج 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 2,775 424,754,050 Rls. 17,150 $
12 1392 ساحل عاج 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 12,654 276,317,116 Rls. 11,082 $
13 1392 ساحل عاج 20098910 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 12,514 276,196,500 Rls. 11,070 $
14 1392 ساحل عاج 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 2,290 228,375,430 Rls. 9,161 $
15 1392 ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 504 62,584,200 Rls. 2,529 $
16 1392 ساحل عاج 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 946 25,065,672 Rls. 1,012 $
17 1392 ساحل عاج 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 212 21,109,750 Rls. 853 $
مجموع کل
208,541,956,983 ريال
مجموع کل
8,406,297 دلار
[1]