آمار کل " صادرات به" کشور "سري لانکا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سري لانکا 27132000 قيرنفت 191,847,060 2,521,847,505,316 Rls. 101,470,770 $
2 1392 سري لانکا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 394,389 20,202,320,609 Rls. 815,581 $
3 1392 سري لانکا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,004,882 11,948,822,669 Rls. 482,343 $
4 1392 سري لانکا 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 55,478 9,116,428,420 Rls. 367,774 $
5 1392 سري لانکا 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 108,762 6,772,415,400 Rls. 275,400 $
6 1392 سري لانکا 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 51,546 3,343,545,000 Rls. 135,000 $
7 1392 سري لانکا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 120,500 3,021,166,100 Rls. 122,050 $
8 1392 سري لانکا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 4,380 1,955,756,250 Rls. 79,040 $
9 1392 سري لانکا 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 6,170 1,407,716,796 Rls. 56,811 $
10 1392 سري لانکا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 59,220 1,328,028,939 Rls. 53,214 $
11 1392 سري لانکا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,413 1,263,917,182 Rls. 50,774 $
12 1392 سري لانکا 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 23,095 1,184,531,865 Rls. 47,286 $
13 1392 سري لانکا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2,500 1,153,091,475 Rls. 46,505 $
14 1392 سري لانکا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 8,299 1,029,698,425 Rls. 41,495 $
15 1392 سري لانکا 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 173,030 873,292,347 Rls. 35,127 $
16 1392 سري لانکا 28365000 کربنات کلسيم 380,000 755,131,200 Rls. 30,362 $
17 1392 سري لانکا 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 2,223 708,118,152 Rls. 28,210 $
18 1392 سري لانکا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,700 678,999,400 Rls. 27,400 $
19 1392 سري لانکا 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 8,080 600,861,120 Rls. 24,240 $
20 1392 سري لانکا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 4,655 564,659,547 Rls. 22,760 $
21 1392 سري لانکا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 49,672 554,521,152 Rls. 22,352 $
22 1392 سري لانکا 25202010 گچ بنايي 708,450 501,108,268 Rls. 20,205 $
23 1392 سري لانکا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 30,000 484,409,250 Rls. 19,500 $
24 1392 سري لانکا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,287 456,461,560 Rls. 18,428 $
25 1392 سري لانکا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,509 447,202,620 Rls. 18,036 $
26 1392 سري لانکا 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 2,106 387,248,408 Rls. 15,604 $
27 1392 سري لانکا 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 2,106 387,235,254 Rls. 15,603 $
28 1392 سري لانکا 08081000 سيب , تازه 18,875 374,162,900 Rls. 15,100 $
29 1392 سري لانکا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 9 348,009,480 Rls. 14,040 $
30 1392 سري لانکا 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 410 340,765,210 Rls. 13,745 $
31 1392 سري لانکا 84134000 تلمبه هاي بتون 2,150 324,772,100 Rls. 13,100 $
32 1392 سري لانکا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 4,392 320,154,868 Rls. 12,916 $
33 1392 سري لانکا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 6,540 292,899,132 Rls. 10,505 $
34 1392 سري لانکا 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 250 268,747,410 Rls. 10,810 $
35 1392 سري لانکا 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 3,016 251,396,200 Rls. 10,076 $
36 1392 سري لانکا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,200 237,878,400 Rls. 9,600 $
37 1392 سري لانکا 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 1,190 236,676,720 Rls. 9,520 $
38 1392 سري لانکا 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 1,980 229,080,302 Rls. 9,250 $
39 1392 سري لانکا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,240 179,229,600 Rls. 7,200 $
40 1392 سري لانکا 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 1,400 173,523,000 Rls. 7,000 $
41 1392 سري لانکا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 965 170,230,900 Rls. 6,860 $
42 1392 سري لانکا 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 8,800 164,452,200 Rls. 6,600 $
43 1392 سري لانکا 28301000 سولفور سديم 20,000 148,590,000 Rls. 6,000 $
44 1392 سري لانکا 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 24,015 117,355,860 Rls. 4,734 $
45 1392 سري لانکا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 518 116,316,900 Rls. 4,662 $
46 1392 سري لانکا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 504 115,570,980 Rls. 4,662 $
47 1392 سري لانکا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 1,500 111,505,500 Rls. 4,500 $
48 1392 سري لانکا 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 20,400 101,257,440 Rls. 4,080 $
49 1392 سري لانکا 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,250 74,454,000 Rls. 3,000 $
50 1392 سري لانکا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 920 68,776,440 Rls. 2,760 $
51 1392 سري لانکا 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 900 67,211,100 Rls. 2,700 $
52 1392 سري لانکا 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده ، به غير از دل وجگر خوراكي ماهي ، حتي نمك زده شده ولي غير دودي وماهي روغن cod 34,128 55,725,750 Rls. 2,250 $
53 1392 سري لانکا 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 970 49,900,000 Rls. 2,000 $
54 1392 سري لانکا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 10 49,869,300 Rls. 2,019 $
55 1392 سري لانکا 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 1,200 49,335,660 Rls. 1,980 $
56 1392 سري لانکا 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 420 33,504,300 Rls. 1,350 $
57 1392 سري لانکا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 760 30,299,072 Rls. 1,216 $
58 1392 سري لانکا 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 504 24,972,192 Rls. 1,008 $
59 1392 سري لانکا 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 300 22,311,000 Rls. 900 $
60 1392 سري لانکا 06031100 گل هاي رز(Rosos) 5 3,098,375 Rls. 125 $
مجموع کل
2,598,126,225,015 ريال
مجموع کل
104,548,136 دلار
[1]