آمار کل " صادرات به" کشور "سنگال" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سنگال 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 450,000 9,731,967,500 Rls. 392,500 $
2 1392 سنگال 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 45,345 3,370,337,019 Rls. 136,035 $
3 1392 سنگال 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 14,800 2,017,906,000 Rls. 81,400 $
4 1392 سنگال 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 7,010 955,366,885 Rls. 38,555 $
5 1392 سنگال 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 4,479 891,177,672 Rls. 35,832 $
6 1392 سنگال 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,324 640,577,476 Rls. 25,756 $
7 1392 سنگال 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,850 635,977,165 Rls. 25,895 $
8 1392 سنگال 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,003 480,978,730 Rls. 19,397 $
9 1392 سنگال 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 1,747 422,279,551 Rls. 17,033 $
10 1392 سنگال 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 357,019,200 Rls. 14,400 $
11 1392 سنگال 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,900 144,886,950 Rls. 5,850 $
12 1392 سنگال 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 5,000 115,925,975 Rls. 4,675 $
13 1392 سنگال 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 920 90,261,080 Rls. 3,640 $
14 1392 سنگال 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 2,200 54,487,400 Rls. 2,200 $
15 1392 سنگال 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 1,600 39,627,200 Rls. 1,600 $
16 1392 سنگال 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 284 28,152,352 Rls. 1,136 $
17 1392 سنگال 82057000 گيره, قيدوهمانند. 900 22,290,300 Rls. 900 $
18 1392 سنگال 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 45 5,579,325 Rls. 225 $
19 1392 سنگال 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 200 4,953,400 Rls. 200 $
20 1392 سنگال 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 25 4,029,102 Rls. 162 $
21 1392 سنگال 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 50 3,471,580 Rls. 140 $
22 1392 سنگال 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10 572,033 Rls. 23 $
مجموع کل
20,017,823,895 ريال
مجموع کل
807,554 دلار
[1]