آمار کل " صادرات به" کشور "سوئيس" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سوئيس 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 125,434 191,369,144,591 Rls. 7,700,244 $
2 1392 سوئيس 13019040 كتيرا 22,000 11,828,875,125 Rls. 477,375 $
3 1392 سوئيس 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,809 7,546,198,825 Rls. 304,090 $
4 1392 سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 3,700 7,490,739,480 Rls. 301,476 $
5 1392 سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 28,453 7,067,525,446 Rls. 285,208 $
6 1392 سوئيس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 340,430 2,583,996,328 Rls. 103,548 $
7 1392 سوئيس 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 1,504 1,866,544,114 Rls. 74,558 $
8 1392 سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 16,011 1,470,968,899 Rls. 59,235 $
9 1392 سوئيس 16043100 خاويار 43 1,390,988,075 Rls. 55,974 $
10 1392 سوئيس 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 22 856,805,040 Rls. 34,172 $
11 1392 سوئيس 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 20 764,440,480 Rls. 30,853 $
12 1392 سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,030 717,686,758 Rls. 28,709 $
13 1392 سوئيس 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 2,770 674,985,848 Rls. 27,236 $
14 1392 سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 6,700 665,578,000 Rls. 26,899 $
15 1392 سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 4,591 614,672,682 Rls. 24,738 $
16 1392 سوئيس 74072100 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج ) 2,000 545,358,000 Rls. 22,000 $
17 1392 سوئيس 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 3,690 511,021,644 Rls. 20,634 $
18 1392 سوئيس 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 5,035 500,297,740 Rls. 20,140 $
19 1392 سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 710 493,700,480 Rls. 18,615 $
20 1392 سوئيس 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 600 418,572,000 Rls. 16,800 $
21 1392 سوئيس 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 2,300 341,867,400 Rls. 13,800 $
22 1392 سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,338 260,552,855 Rls. 10,481 $
23 1392 سوئيس 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,570 243,337,124 Rls. 9,818 $
24 1392 سوئيس 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 2,600 193,713,000 Rls. 7,829 $
25 1392 سوئيس 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 2 185,842,500 Rls. 7,500 $
26 1392 سوئيس 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,680 172,412,282 Rls. 6,958 $
27 1392 سوئيس 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 708 140,365,248 Rls. 5,664 $
28 1392 سوئيس 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,950 138,936,740 Rls. 5,605 $
29 1392 سوئيس 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 200 132,859,510 Rls. 5,354 $
30 1392 سوئيس 62021900 پالتوونيم پالتوومانتو,باراني ،ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکو 177 123,488,652 Rls. 4,956 $
31 1392 سوئيس 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 3,420 104,901,100 Rls. 4,217 $
32 1392 سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 788 99,659,872 Rls. 4,024 $
33 1392 سوئيس 08109010 انار تازه 2,020 84,333,580 Rls. 3,400 $
34 1392 سوئيس 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 950 80,291,500 Rls. 3,230 $
35 1392 سوئيس 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 531 71,981,969 Rls. 2,901 $
36 1392 سوئيس 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 650 64,391,600 Rls. 2,600 $
37 1392 سوئيس 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,400 62,465,760 Rls. 2,520 $
38 1392 سوئيس 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,996 60,829,684 Rls. 2,451 $
39 1392 سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 160 54,599,600 Rls. 2,200 $
40 1392 سوئيس 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 743 49,710,782 Rls. 2,003 $
41 1392 سوئيس 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 500 49,636,000 Rls. 2,000 $
42 1392 سوئيس 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 450 43,342,950 Rls. 1,750 $
43 1392 سوئيس 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 500 43,305,500 Rls. 1,750 $
44 1392 سوئيس 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 41,942,420 Rls. 1,690 $
45 1392 سوئيس 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 110 41,802,701 Rls. 1,687 $
46 1392 سوئيس 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 418 39,288,980 Rls. 1,585 $
47 1392 سوئيس 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 696 38,380,300 Rls. 1,550 $
48 1392 سوئيس 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 508 37,776,912 Rls. 1,524 $
49 1392 سوئيس 20029010 رب گوجه فرنگي 375 34,579,260 Rls. 1,395 $
50 1392 سوئيس 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 90 26,760,480 Rls. 1,080 $
51 1392 سوئيس 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 365 22,471,787 Rls. 907 $
52 1392 سوئيس 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 500 18,591,750 Rls. 750 $
53 1392 سوئيس 08094000 آلو و گوجه , تازه 160 17,837,280 Rls. 720 $
54 1392 سوئيس 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 370 16,494,156 Rls. 666 $
55 1392 سوئيس 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 98 13,510,775 Rls. 545 $
56 1392 سوئيس 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 550 13,479,975 Rls. 543 $
57 1392 سوئيس 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 726 12,591,796 Rls. 508 $
58 1392 سوئيس 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 810 12,320,630 Rls. 497 $
59 1392 سوئيس 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 120 11,895,360 Rls. 480 $
60 1392 سوئيس 20079100 مركبات 170 9,270,712 Rls. 374 $
61 1392 سوئيس 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 220 8,723,616 Rls. 352 $
62 1392 سوئيس 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 110 8,172,780 Rls. 330 $
63 1392 سوئيس 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 137 7,222,791 Rls. 291 $
64 1392 سوئيس 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 122 7,132,608 Rls. 288 $
65 1392 سوئيس 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 79 7,110,328 Rls. 287 $
66 1392 سوئيس 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 250 6,692,760 Rls. 270 $
67 1392 سوئيس 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 31 6,166,152 Rls. 248 $
68 1392 سوئيس 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 80 5,961,840 Rls. 240 $
69 1392 سوئيس 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 60 5,947,680 Rls. 240 $
70 1392 سوئيس 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 50 5,572,350 Rls. 225 $
71 1392 سوئيس 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 190 4,968,200 Rls. 200 $
72 1392 سوئيس 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 31 4,223,171 Rls. 170 $
73 1392 سوئيس 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 180 3,792,564 Rls. 153 $
74 1392 سوئيس 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 30 3,725,250 Rls. 150 $
75 1392 سوئيس 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4 2,478,800 Rls. 100 $
76 1392 سوئيس 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 10 2,237,211 Rls. 90 $
77 1392 سوئيس 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 120 2,082,192 Rls. 84 $
78 1392 سوئيس 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 10 1,966,960 Rls. 80 $
79 1392 سوئيس 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 1,100 1,907,983 Rls. 77 $
80 1392 سوئيس 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 15 1,863,075 Rls. 75 $
81 1392 سوئيس 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 38 1,709,958 Rls. 69 $
82 1392 سوئيس 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 70 1,685,584 Rls. 68 $
83 1392 سوئيس 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 12 1,487,280 Rls. 60 $
84 1392 سوئيس 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 30 1,485,960 Rls. 60 $
85 1392 سوئيس 39241010 ظروف ملامين 10 1,247,500 Rls. 50 $
86 1392 سوئيس 08109020 زرشك تازه 8 1,188,768 Rls. 48 $
87 1392 سوئيس 33019012 ساير عرقيات سنتي 12 1,040,172 Rls. 42 $
88 1392 سوئيس 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10 990,640 Rls. 40 $
89 1392 سوئيس 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 18 894,996 Rls. 36 $
90 1392 سوئيس 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 11 793,066 Rls. 32 $
91 1392 سوئيس 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 5 447,966 Rls. 18 $
92 1392 سوئيس 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4 173,362 Rls. 7 $
مجموع کل
242,701,013,600 ريال
مجموع کل
9,766,494 دلار
[1]