آمار کل " صادرات به" کشور "سوازيلند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سوازيلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,560 310,512,640 Rls. 12,540 $
2 1392 سوازيلند 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 980 121,255,400 Rls. 4,900 $
3 1392 سوازيلند 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 192 118,173,870 Rls. 4,770 $
4 1392 سوازيلند 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 450 66,814,200 Rls. 2,700 $
5 1392 سوازيلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,491 55,428,204 Rls. 2,236 $
6 1392 سوازيلند 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,975 41,204,348 Rls. 1,665 $
7 1392 سوازيلند 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 300 18,559,500 Rls. 750 $
8 1392 سوازيلند 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 450 11,358,414 Rls. 459 $
9 1392 سوازيلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 248 9,568,554 Rls. 386 $
10 1392 سوازيلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10 8,166,180 Rls. 330 $
11 1392 سوازيلند 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 48 5,949,360 Rls. 240 $
12 1392 سوازيلند 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 20 2,974,680 Rls. 120 $
13 1392 سوازيلند 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 130 949,009 Rls. 38 $
14 1392 سوازيلند 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 1,000 917,193 Rls. 37 $
مجموع کل
771,831,552 ريال
مجموع کل
31,171 دلار
[1]