آمار کل " صادرات به" کشور "عراق" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 عراق 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 8,353,585,814 14,787,943,942,054 Rls. 595,713,274 $
2 1392 عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 835,812,993 4,455,834,488,423 Rls. 179,034,318 $
3 1392 عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 169,934,362 3,749,393,217,492 Rls. 151,008,551 $
4 1392 عراق 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 579,847,161 3,626,057,966,758 Rls. 145,657,697 $
5 1392 عراق 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 135,513,290 3,447,498,132,276 Rls. 138,767,031 $
6 1392 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 43,882,933 3,415,968,634,798 Rls. 137,873,948 $
7 1392 عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 152,258,474 3,354,229,964,463 Rls. 134,584,215 $
8 1392 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,481,346 2,881,075,295,982 Rls. 115,731,164 $
9 1392 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 64,825,708 2,696,104,262,542 Rls. 108,320,571 $
10 1392 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 31,147,325 2,664,926,079,029 Rls. 107,202,772 $
11 1392 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 113,551,990 2,484,296,129,858 Rls. 100,263,913 $
12 1392 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 30,530,148 2,269,541,263,564 Rls. 91,570,054 $
13 1392 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 390,153,891 2,229,120,377,593 Rls. 90,338,404 $
14 1392 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,743,581 1,877,550,027,976 Rls. 75,504,983 $
15 1392 عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 220,017,495 1,859,954,536,797 Rls. 74,854,364 $
16 1392 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 24,678,849 1,830,130,726,574 Rls. 73,382,653 $
17 1392 عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 13,464,989 1,698,145,390,988 Rls. 68,429,064 $
18 1392 عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 18,732,487 1,610,366,883,654 Rls. 68,180,921 $
19 1392 عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 18,253,957 1,592,839,598,276 Rls. 64,635,570 $
20 1392 عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 25,461,085 1,455,960,720,249 Rls. 58,568,964 $
21 1392 عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,815,718 1,395,580,247,623 Rls. 56,162,412 $
22 1392 عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 32,278,158 1,373,842,361,457 Rls. 55,125,948 $
23 1392 عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 88,688,495 1,325,782,896,935 Rls. 53,349,601 $
24 1392 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,307,108 1,323,548,998,538 Rls. 53,200,803 $
25 1392 عراق 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 78,990,476 1,245,107,811,935 Rls. 49,979,740 $
26 1392 عراق 08081000 سيب , تازه 94,585,432 1,221,285,376,368 Rls. 49,394,802 $
27 1392 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,756,286 1,203,692,038,980 Rls. 48,297,821 $
28 1392 عراق 25239010 سيمان کوره بلند 720,609,718 1,170,396,689,629 Rls. 47,170,323 $
29 1392 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 72,247,513 1,164,194,523,240 Rls. 46,894,644 $
30 1392 عراق 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 5,024,429 1,066,553,569,781 Rls. 42,942,032 $
31 1392 عراق 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 10,700,523 1,053,879,084,192 Rls. 42,366,580 $
32 1392 عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 23,342,673 988,171,001,336 Rls. 39,787,780 $
33 1392 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 23,177,040 982,616,352,671 Rls. 39,557,861 $
34 1392 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,272,650 981,957,356,066 Rls. 39,345,080 $
35 1392 عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 12,203,727 961,089,027,696 Rls. 38,781,908 $
36 1392 عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 29,693,920 954,347,954,501 Rls. 38,349,702 $
37 1392 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,628,871 947,706,254,856 Rls. 38,105,216 $
38 1392 عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 83,376,544 935,583,329,230 Rls. 37,633,697 $
39 1392 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 63,267,417 925,215,800,426 Rls. 37,263,501 $
40 1392 عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 11,457,028 924,149,622,973 Rls. 37,165,127 $
41 1392 عراق 07031000 پيازوموسير 111,795,456 915,016,929,142 Rls. 36,808,756 $
42 1392 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,235,095 887,344,806,862 Rls. 35,673,504 $
43 1392 عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 98,047,879 882,642,654,526 Rls. 35,448,434 $
44 1392 عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 10,930,370 789,970,894,118 Rls. 31,762,616 $
45 1392 عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,099,344 767,497,413,772 Rls. 30,874,085 $
46 1392 عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 10,029,116 724,542,831,477 Rls. 29,164,049 $
47 1392 عراق 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 4,560,442 706,698,594,633 Rls. 28,367,916 $
48 1392 عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 34,868,431 686,301,366,752 Rls. 27,647,297 $
49 1392 عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 228,591,642 682,590,521,558 Rls. 27,504,725 $
50 1392 عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 55,658,811 663,976,656,351 Rls. 26,662,590 $
51 1392 عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 13,251,521 657,428,049,747 Rls. 26,426,039 $
52 1392 عراق 39269060 پريفرم (PET) 15,484,319 652,805,300,477 Rls. 26,273,038 $
53 1392 عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 11,331,775 610,746,235,678 Rls. 24,543,031 $
54 1392 عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 35,526,520 593,507,138,077 Rls. 23,933,671 $
55 1392 عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 191,216,694 589,312,329,444 Rls. 23,781,459 $
56 1392 عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 180,018,605 562,758,458,816 Rls. 22,562,235 $
57 1392 عراق 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 314,379,693 553,590,614,573 Rls. 22,293,145 $
58 1392 عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 8,719,823 544,528,055,009 Rls. 21,875,323 $
59 1392 عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 22,908,311 537,540,936,357 Rls. 21,609,583 $
60 1392 عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,780,736 527,051,682,249 Rls. 21,232,143 $
61 1392 عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,228,778 510,932,839,897 Rls. 20,537,936 $
62 1392 عراق 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 6,853,776 501,908,021,918 Rls. 20,159,684 $
63 1392 عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,101,596 499,059,082,876 Rls. 20,004,131 $
64 1392 عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 5,695,622 495,651,600,406 Rls. 19,954,637 $
65 1392 عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,651,792 493,224,572,479 Rls. 19,844,104 $
66 1392 عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 6,385,135 474,968,233,113 Rls. 19,088,055 $
67 1392 عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 3,092,242 473,995,964,588 Rls. 19,033,157 $
68 1392 عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,177,826 457,906,845,509 Rls. 18,377,588 $
69 1392 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 6,217,095 446,466,191,482 Rls. 17,915,715 $
70 1392 عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 26,291,818 445,893,390,500 Rls. 17,919,909 $
71 1392 عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 6,238,690 434,079,699,739 Rls. 17,453,950 $
72 1392 عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,474,761 413,053,206,933 Rls. 16,554,173 $
73 1392 عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 63,055,461 412,431,963,495 Rls. 16,680,292 $
74 1392 عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 21,328,272 409,499,094,715 Rls. 16,452,673 $
75 1392 عراق 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 22,099,670 406,601,849,184 Rls. 16,298,714 $
76 1392 عراق 84119990 ساير 1,451,802 404,412,991,218 Rls. 16,278,257 $
77 1392 عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,362,256 403,690,239,951 Rls. 16,209,989 $
78 1392 عراق 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 3,946,208 403,686,799,219 Rls. 16,247,881 $
79 1392 عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 73,851,124 399,265,065,371 Rls. 16,034,069 $
80 1392 عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,397,654 380,970,895,984 Rls. 15,331,045 $
81 1392 عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 8,235,173 370,128,837,137 Rls. 14,884,652 $
82 1392 عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 8,079,708 365,909,975,784 Rls. 14,723,393 $
83 1392 عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,119,136 362,276,425,766 Rls. 14,577,882 $
84 1392 عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 7,552,044 354,006,713,471 Rls. 14,213,273 $
85 1392 عراق 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,622,827 353,481,289,616 Rls. 14,230,125 $
86 1392 عراق 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 3,917,435 344,868,228,450 Rls. 13,911,727 $
87 1392 عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 19,283,520 335,396,994,290 Rls. 13,412,812 $
88 1392 عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 32,876,480 330,709,228,995 Rls. 13,303,736 $
89 1392 عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 4,981,401 319,924,350,468 Rls. 12,799,284 $
90 1392 عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 13,930,614 313,068,561,690 Rls. 12,575,141 $
91 1392 عراق 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 480,000 308,355,675,460 Rls. 12,284,108 $
92 1392 عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 17,226,569 301,348,637,218 Rls. 12,114,715 $
93 1392 عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 9,291,879 297,635,380,165 Rls. 11,984,474 $
94 1392 عراق 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,763,379 284,992,958,990 Rls. 11,519,695 $
95 1392 عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 13,393,663 279,651,786,489 Rls. 11,282,343 $
96 1392 عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,687,095 276,704,046,579 Rls. 11,133,555 $
97 1392 عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 984,687 274,796,846,371 Rls. 11,035,562 $
98 1392 عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,323,860 273,493,234,045 Rls. 10,996,935 $
99 1392 عراق 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 111,392,091 270,496,969,964 Rls. 10,881,457 $
100 1392 عراق 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 17,400,593 266,131,390,108 Rls. 10,723,062 $
101 1392 عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,391,164 266,071,437,810 Rls. 10,679,889 $
102 1392 عراق 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,875,460 265,875,079,247 Rls. 10,679,991 $
103 1392 عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 8,198,321 264,829,191,788 Rls. 10,645,737 $
104 1392 عراق 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 3,505,229 261,596,878,773 Rls. 10,542,632 $
105 1392 عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 3,801,478 259,176,847,043 Rls. 10,413,065 $
106 1392 عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 20,252,948 247,224,719,755 Rls. 9,908,946 $
107 1392 عراق 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 2,144,524 236,279,227,150 Rls. 9,449,338 $
108 1392 عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 12,861,603 236,173,151,443 Rls. 9,471,877 $
109 1392 عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 2,065,981 234,927,507,983 Rls. 9,468,928 $
110 1392 عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 95,664,588 234,537,983,868 Rls. 9,450,198 $
111 1392 عراق 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,868,649 233,846,798,104 Rls. 9,428,610 $
112 1392 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 243,875,683 232,148,682,245 Rls. 9,356,025 $
113 1392 عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,317,730 230,164,404,149 Rls. 9,239,686 $
114 1392 عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 28,510,632 229,534,972,506 Rls. 9,390,325 $
115 1392 عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 6,453,130 224,909,386,811 Rls. 9,078,200 $
116 1392 عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,006,624 224,364,186,947 Rls. 8,986,999 $
117 1392 عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,041,975 220,903,444,904 Rls. 8,870,869 $
118 1392 عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,098,890 219,590,901,640 Rls. 8,835,527 $
119 1392 عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 865,506 210,496,644,485 Rls. 8,462,680 $
120 1392 عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 70,687,335 207,720,155,924 Rls. 8,409,968 $
121 1392 عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 2,683,853 207,556,720,723 Rls. 8,349,697 $
122 1392 عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 23,810,033 199,882,541,706 Rls. 8,036,401 $
123 1392 عراق 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 2,076,213 196,078,396,950 Rls. 7,911,850 $
124 1392 عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 848,238 195,864,275,070 Rls. 7,848,056 $
125 1392 عراق 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 2,238,074 195,555,776,592 Rls. 7,848,853 $
126 1392 عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 16,823,237 195,047,582,678 Rls. 7,836,719 $
127 1392 عراق 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 8,074,500 191,796,685,674 Rls. 7,695,771 $
128 1392 عراق 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 30,372,892 183,178,021,284 Rls. 7,390,560 $
129 1392 عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,734,699 176,349,624,196 Rls. 7,105,139 $
130 1392 عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 3,534,993 176,138,940,779 Rls. 6,998,623 $
131 1392 عراق 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 23,108,990 174,526,681,106 Rls. 7,018,693 $
132 1392 عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,163,839 170,861,462,726 Rls. 6,868,723 $
133 1392 عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,546,293 169,813,122,403 Rls. 6,846,322 $
134 1392 عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 2,246,065 167,192,795,147 Rls. 6,711,146 $
135 1392 عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,585,879 165,751,578,400 Rls. 6,669,507 $
136 1392 عراق 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 932,973 164,981,346,615 Rls. 6,629,349 $
137 1392 عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 31,573,341 163,889,965,603 Rls. 6,597,990 $
138 1392 عراق 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 29,518,465 163,593,171,382 Rls. 6,570,239 $
139 1392 عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 1,233,513 161,042,740,058 Rls. 6,489,460 $
140 1392 عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 272,787 158,252,690,412 Rls. 6,372,410 $
141 1392 عراق 08105000 کيوي, تازه 11,862,589 157,697,187,602 Rls. 6,360,868 $
142 1392 عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 1,984,967 157,625,148,719 Rls. 6,362,564 $
143 1392 عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 3,836,486 155,027,229,122 Rls. 6,265,593 $
144 1392 عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,804,456 150,311,371,595 Rls. 6,036,062 $
145 1392 عراق 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 969,086 150,191,063,280 Rls. 6,036,322 $
146 1392 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,424,655 148,241,627,079 Rls. 5,947,122 $
147 1392 عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,550,694 148,019,816,521 Rls. 5,951,920 $
148 1392 عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 767,674 145,945,737,318 Rls. 5,886,847 $
149 1392 عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 6,812,959 145,227,380,950 Rls. 5,831,457 $
150 1392 عراق 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 673,326 142,249,174,606 Rls. 5,735,154 $
151 1392 عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 3,778,897 140,462,894,763 Rls. 5,654,025 $
152 1392 عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,833,984 139,142,430,407 Rls. 5,585,564 $
153 1392 عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 567,125 137,816,948,077 Rls. 5,534,880 $
154 1392 عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 2,860,140 136,534,661,098 Rls. 5,473,167 $
155 1392 عراق 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 1,815,686 135,494,129,694 Rls. 5,450,199 $
156 1392 عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 756,990 135,250,062,432 Rls. 5,438,850 $
157 1392 عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 46,623,234 135,111,276,152 Rls. 5,630,421 $
158 1392 عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,559,170 134,444,738,348 Rls. 5,416,494 $
159 1392 عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 3,476,878 133,308,018,093 Rls. 5,367,397 $
160 1392 عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,695,677 132,249,452,804 Rls. 5,308,840 $
161 1392 عراق 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,441,710 130,885,657,825 Rls. 5,258,351 $
162 1392 عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,686,629 129,594,779,105 Rls. 5,209,039 $
163 1392 عراق 27101910 روغن موتور 3,761,658 128,170,821,889 Rls. 5,154,219 $
164 1392 عراق 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 3,963,597 127,809,626,930 Rls. 5,124,058 $
165 1392 عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 1,803,454 126,980,222,168 Rls. 5,110,950 $
166 1392 عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 377,626 126,584,162,342 Rls. 5,085,296 $
167 1392 عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 1,954,102 124,861,571,030 Rls. 5,028,923 $
168 1392 عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,276,335 124,581,548,230 Rls. 4,997,049 $
169 1392 عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,530,522 124,281,440,925 Rls. 4,985,312 $
170 1392 عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,093,876 122,679,402,238 Rls. 4,929,560 $
171 1392 عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,238,380 122,174,870,924 Rls. 4,911,680 $
172 1392 عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,195,259 121,922,343,040 Rls. 4,905,133 $
173 1392 عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 561,839 120,309,667,438 Rls. 4,835,833 $
174 1392 عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,630,463 120,116,565,185 Rls. 4,846,110 $
175 1392 عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 5,214,917 117,969,905,236 Rls. 4,741,631 $
176 1392 عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 12,359,467 117,073,241,690 Rls. 4,751,265 $
177 1392 عراق 08109010 انار تازه 4,719,042 114,688,438,856 Rls. 4,592,300 $
178 1392 عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 623,245 114,466,244,750 Rls. 4,589,620 $
179 1392 عراق 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 11,736,799 114,116,811,829 Rls. 4,583,400 $
180 1392 عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 80,405 112,625,007,585 Rls. 4,546,694 $
181 1392 عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 94,148,207 112,523,201,619 Rls. 4,533,161 $
182 1392 عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 171,219,421 110,553,751,330 Rls. 4,447,231 $
183 1392 عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,636,830 110,413,874,890 Rls. 4,432,764 $
184 1392 عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,889,984 109,544,588,273 Rls. 4,394,796 $
185 1392 عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 307,552 109,236,843,720 Rls. 4,389,967 $
186 1392 عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 1,486,756 107,531,026,501 Rls. 4,334,531 $
187 1392 عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 9,601,908 106,790,512,365 Rls. 4,294,843 $
188 1392 عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 3,068,765 106,556,656,275 Rls. 4,294,153 $
189 1392 عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 8,912,896 106,098,258,806 Rls. 4,347,928 $
190 1392 عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,442,696 104,629,450,773 Rls. 4,187,627 $
191 1392 عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 43,019,869 104,618,931,142 Rls. 4,208,976 $
192 1392 عراق 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,452,078 104,422,674,896 Rls. 4,197,555 $
193 1392 عراق 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 2,262,026 104,384,064,421 Rls. 4,196,027 $
194 1392 عراق 76061200 از آلياژهاي آلومينيوم 1,541,956 103,836,212,684 Rls. 4,169,302 $
195 1392 عراق 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 89,948 103,725,177,077 Rls. 4,183,462 $
196 1392 عراق 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 348,706 103,632,456,916 Rls. 4,160,729 $
197 1392 عراق 27101930 گريس 5,908,520 102,056,983,677 Rls. 4,114,687 $
198 1392 عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 4,764,659 102,022,213,404 Rls. 4,099,727 $
199 1392 عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,355,197 101,037,670,085 Rls. 4,059,751 $
200 1392 عراق 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,344,536 100,054,859,965 Rls. 4,033,638 $
مجموع کل
130,552,203,295,804 ريال
مجموع کل
5,257,010,557 دلار