آمار کل " صادرات به" کشور "عربستان سعودي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 عربستان سعودي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 743,702,535 659,407,855,021 Rls. 26,564,969 $
2 1392 عربستان سعودي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 46,000,000 301,982,870,000 Rls. 12,190,000 $
3 1392 عربستان سعودي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 9,187 284,618,355,168 Rls. 11,468,404 $
4 1392 عربستان سعودي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 673,867 142,342,386,240 Rls. 5,679,528 $
5 1392 عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 311,451 75,649,947,806 Rls. 3,042,278 $
6 1392 عربستان سعودي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 17,476 67,621,008,387 Rls. 2,725,312 $
7 1392 عربستان سعودي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,926 62,652,847,527 Rls. 2,522,692 $
8 1392 عربستان سعودي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 651,000 56,502,306,000 Rls. 2,278,500 $
9 1392 عربستان سعودي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 159,782 54,286,798,346 Rls. 2,183,003 $
10 1392 عربستان سعودي 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 858,543 50,417,046,154 Rls. 2,032,302 $
11 1392 عربستان سعودي 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 3,741,535 39,685,276,517 Rls. 1,601,118 $
12 1392 عربستان سعودي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 82,100 33,629,600,400 Rls. 1,354,650 $
13 1392 عربستان سعودي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 655,505 32,015,593,445 Rls. 1,289,212 $
14 1392 عربستان سعودي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 9,541,580 27,527,211,639 Rls. 1,111,396 $
15 1392 عربستان سعودي 08081000 سيب , تازه 2,079,218 27,429,529,494 Rls. 1,106,954 $
16 1392 عربستان سعودي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 276,314 23,958,192,944 Rls. 965,754 $
17 1392 عربستان سعودي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 352,654 23,492,736,816 Rls. 942,054 $
18 1392 عربستان سعودي 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 641,465 19,056,136,420 Rls. 766,052 $
19 1392 عربستان سعودي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 1,010,833 18,240,575,623 Rls. 735,165 $
20 1392 عربستان سعودي 04090000 عسل طبيعي 178,531 17,592,105,171 Rls. 708,554 $
21 1392 عربستان سعودي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 850 16,107,799,160 Rls. 647,006 $
22 1392 عربستان سعودي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 639,971 13,790,055,817 Rls. 556,311 $
23 1392 عربستان سعودي 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 249,782 11,869,663,491 Rls. 477,291 $
24 1392 عربستان سعودي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 35,223 11,338,252,857 Rls. 456,670 $
25 1392 عربستان سعودي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 835,879 9,018,572,693 Rls. 362,720 $
26 1392 عربستان سعودي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 26,556 8,603,667,380 Rls. 347,270 $
27 1392 عربستان سعودي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 148,400 7,886,576,908 Rls. 317,686 $
28 1392 عربستان سعودي 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 227,146 7,883,851,954 Rls. 318,215 $
29 1392 عربستان سعودي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 6,951,140,000 Rls. 264,936 $
30 1392 عربستان سعودي 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 24,597 6,246,823,671 Rls. 250,947 $
31 1392 عربستان سعودي 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 16,495 5,920,876,890 Rls. 238,950 $
32 1392 عربستان سعودي 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 20,447 4,923,470,140 Rls. 198,696 $
33 1392 عربستان سعودي 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,595,000 4,736,384,400 Rls. 191,400 $
34 1392 عربستان سعودي 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 17,140 4,671,832,660 Rls. 188,540 $
35 1392 عربستان سعودي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 11,054 4,560,551,708 Rls. 183,595 $
36 1392 عربستان سعودي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 63,899 4,383,414,666 Rls. 176,697 $
37 1392 عربستان سعودي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 69,375 4,348,768,627 Rls. 175,220 $
38 1392 عربستان سعودي 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,070 4,338,954,700 Rls. 173,906 $
39 1392 عربستان سعودي 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 12,300 4,276,587,000 Rls. 172,833 $
40 1392 عربستان سعودي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 32,000 3,973,600,000 Rls. 160,588 $
41 1392 عربستان سعودي 08132000 آلو ,خشک کرده 38,900 3,869,735,120 Rls. 155,600 $
42 1392 عربستان سعودي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 40,000 3,802,260,000 Rls. 154,000 $
43 1392 عربستان سعودي 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 88,170 3,785,248,892 Rls. 152,723 $
44 1392 عربستان سعودي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 378,947 3,751,360,946 Rls. 151,355 $
45 1392 عربستان سعودي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 147,840 3,676,928,640 Rls. 147,840 $
46 1392 عربستان سعودي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 23,875 3,571,488,000 Rls. 144,044 $
47 1392 عربستان سعودي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 6,964 3,385,880,288 Rls. 136,656 $
48 1392 عربستان سعودي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,148 3,363,308,230 Rls. 133,478 $
49 1392 عربستان سعودي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 20,840 3,336,881,243 Rls. 134,017 $
50 1392 عربستان سعودي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 38,435 2,702,733,248 Rls. 109,029 $
51 1392 عربستان سعودي 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 10,716 2,594,613,498 Rls. 104,223 $
52 1392 عربستان سعودي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,968 2,448,246,064 Rls. 98,648 $
53 1392 عربستان سعودي 19053200 ويفل ها و ويفرها 51,524 2,369,665,042 Rls. 93,895 $
54 1392 عربستان سعودي 84524010 مبل ،پايه وسرپوش براي چرخهاي دوزندگي 17,072 2,327,153,136 Rls. 93,896 $
55 1392 عربستان سعودي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 38,183 2,232,466,169 Rls. 90,093 $
56 1392 عربستان سعودي 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 28,844 2,196,418,790 Rls. 88,601 $
57 1392 عربستان سعودي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,180,112,000 Rls. 88,000 $
58 1392 عربستان سعودي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 17,416 2,160,022,075 Rls. 87,087 $
59 1392 عربستان سعودي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 114,420 2,038,731,680 Rls. 82,382 $
60 1392 عربستان سعودي 28365000 کربنات کلسيم 895,050 1,773,783,650 Rls. 71,604 $
61 1392 عربستان سعودي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,744 1,748,748,212 Rls. 70,552 $
62 1392 عربستان سعودي 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 44,000 1,660,237,560 Rls. 67,020 $
63 1392 عربستان سعودي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 26,128 1,618,706,500 Rls. 65,320 $
64 1392 عربستان سعودي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 12,420 1,540,360,514 Rls. 61,934 $
65 1392 عربستان سعودي 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,085 1,513,153,460 Rls. 60,970 $
66 1392 عربستان سعودي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 19,310 1,428,282,330 Rls. 57,930 $
67 1392 عربستان سعودي 08105000 کيوي, تازه 120,122 1,423,435,679 Rls. 55,481 $
68 1392 عربستان سعودي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 132,000 1,408,649,640 Rls. 56,860 $
69 1392 عربستان سعودي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 144,015 1,315,576,675 Rls. 52,660 $
70 1392 عربستان سعودي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 1,253,817,400 Rls. 50,600 $
71 1392 عربستان سعودي 29153100 استات اتيل 43,200 1,251,974,880 Rls. 50,544 $
72 1392 عربستان سعودي 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 511 1,178,925,636 Rls. 47,589 $
73 1392 عربستان سعودي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 16,294 1,171,268,917 Rls. 47,252 $
74 1392 عربستان سعودي 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 234,635 1,165,114,167 Rls. 46,926 $
75 1392 عربستان سعودي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 22,925 1,111,292,199 Rls. 43,825 $
76 1392 عربستان سعودي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 14,106 1,103,459,858 Rls. 44,278 $
77 1392 عربستان سعودي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 24,456 1,092,097,840 Rls. 44,020 $
78 1392 عربستان سعودي 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 9,500 1,029,735,900 Rls. 41,542 $
79 1392 عربستان سعودي 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 23 1,018,094,854 Rls. 41,111 $
80 1392 عربستان سعودي 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 40,762 1,009,677,342 Rls. 40,759 $
81 1392 عربستان سعودي 79031000 گرد روي. 19,440 997,827,624 Rls. 40,104 $
82 1392 عربستان سعودي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 15,961 989,099,418 Rls. 39,487 $
83 1392 عربستان سعودي 08094000 آلو و گوجه , تازه 12,930 901,562,020 Rls. 36,320 $
84 1392 عربستان سعودي 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 286,510 849,975,490 Rls. 34,376 $
85 1392 عربستان سعودي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 28,000 846,424,040 Rls. 33,719 $
86 1392 عربستان سعودي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 16,000 793,280,000 Rls. 32,000 $
87 1392 عربستان سعودي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,415 786,234,240 Rls. 31,680 $
88 1392 عربستان سعودي 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 2,940 768,567,500 Rls. 30,987 $
89 1392 عربستان سعودي 28301000 سولفور سديم 100,000 743,010,000 Rls. 30,000 $
90 1392 عربستان سعودي 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 66,675 711,044,670 Rls. 28,670 $
91 1392 عربستان سعودي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 6,265 698,782,913 Rls. 28,147 $
92 1392 عربستان سعودي 08109020 زرشك تازه 3,400 676,491,200 Rls. 27,200 $
93 1392 عربستان سعودي 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 1,030 672,362,614 Rls. 27,034 $
94 1392 عربستان سعودي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 13,713 615,831,002 Rls. 24,827 $
95 1392 عربستان سعودي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,590 602,585,756 Rls. 24,305 $
96 1392 عربستان سعودي 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 5,651 560,326,566 Rls. 22,608 $
97 1392 عربستان سعودي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,504 559,271,880 Rls. 22,560 $
98 1392 عربستان سعودي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 2,000 520,515,000 Rls. 21,000 $
99 1392 عربستان سعودي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 26,900 500,064,860 Rls. 20,174 $
100 1392 عربستان سعودي 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,400 477,408,000 Rls. 19,200 $
101 1392 عربستان سعودي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 7,017 476,244,500 Rls. 19,130 $
102 1392 عربستان سعودي 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 2,846 424,191,643 Rls. 17,081 $
103 1392 عربستان سعودي 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 2,157 401,598,000 Rls. 16,200 $
104 1392 عربستان سعودي 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 20,000 396,640,000 Rls. 16,000 $
105 1392 عربستان سعودي 44111291 پروفيل روكش شده 26,403 392,723,180 Rls. 15,842 $
106 1392 عربستان سعودي 08109010 انار تازه 17,710 360,000,380 Rls. 14,522 $
107 1392 عربستان سعودي 20089200 مخلوطهاي ميوه ها,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره 2006 و 2007و200819) 2,880 322,613,280 Rls. 12,960 $
108 1392 عربستان سعودي 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 1,078 321,707,568 Rls. 12,926 $
109 1392 عربستان سعودي 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 99,500 320,361,145 Rls. 12,935 $
110 1392 عربستان سعودي 07133300 لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيدPhadealus Vulgaris)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه 10,200 305,045,280 Rls. 12,211 $
111 1392 عربستان سعودي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,000 298,332,000 Rls. 12,000 $
112 1392 عربستان سعودي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 18,000 276,622,920 Rls. 11,160 $
113 1392 عربستان سعودي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,627 270,110,661 Rls. 10,881 $
114 1392 عربستان سعودي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 2,003 267,667,733 Rls. 10,805 $
115 1392 عربستان سعودي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,380 251,259,060 Rls. 10,140 $
116 1392 عربستان سعودي 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 6,216 239,942,568 Rls. 9,689 $
117 1392 عربستان سعودي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 8,200 226,172,152 Rls. 9,124 $
118 1392 عربستان سعودي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 28 222,689,731 Rls. 8,990 $
119 1392 عربستان سعودي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,920 214,038,720 Rls. 8,640 $
120 1392 عربستان سعودي 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 1,844 213,771,600 Rls. 8,568 $
121 1392 عربستان سعودي 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 145 194,610,000 Rls. 7,800 $
122 1392 عربستان سعودي 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 350 186,704,264 Rls. 7,507 $
123 1392 عربستان سعودي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 4,500 186,192,300 Rls. 7,500 $
124 1392 عربستان سعودي 40059100 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار 2,410 179,152,170 Rls. 7,230 $
125 1392 عربستان سعودي 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 500 168,811,700 Rls. 6,766 $
126 1392 عربستان سعودي 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 222 165,028,140 Rls. 6,660 $
127 1392 عربستان سعودي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,135 158,829,615 Rls. 6,382 $
128 1392 عربستان سعودي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 5,100 152,271,720 Rls. 6,120 $
129 1392 عربستان سعودي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,988 126,029,760 Rls. 5,088 $
130 1392 عربستان سعودي 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 40,960 121,813,564 Rls. 4,916 $
131 1392 عربستان سعودي 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 491 107,926,560 Rls. 4,300 $
132 1392 عربستان سعودي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 114,274 99,099,219 Rls. 3,999 $
133 1392 عربستان سعودي 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 625 93,243,750 Rls. 3,750 $
134 1392 عربستان سعودي 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 345 85,861,197 Rls. 3,465 $
135 1392 عربستان سعودي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,840 82,425,744 Rls. 3,312 $
136 1392 عربستان سعودي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 657 81,408,870 Rls. 3,285 $
137 1392 عربستان سعودي 07102900 سايرسبزيجات غلافدا ر ,غلاف کنده يا غلاف نکنده ,يخ زده غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,250 78,324,750 Rls. 3,150 $
138 1392 عربستان سعودي 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,917 74,144,752 Rls. 2,992 $
139 1392 عربستان سعودي 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,660 74,105,388 Rls. 2,988 $
140 1392 عربستان سعودي 85098090 ساير 306 72,411,732 Rls. 2,916 $
141 1392 عربستان سعودي 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,820 67,870,530 Rls. 2,730 $
142 1392 عربستان سعودي 08091000 زردآلو ,تازه 3,200 65,037,152 Rls. 2,624 $
143 1392 عربستان سعودي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 800 59,438,400 Rls. 2,400 $
144 1392 عربستان سعودي 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 12,140 48,502,800 Rls. 1,944 $
145 1392 عربستان سعودي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 248 47,996,923 Rls. 1,937 $
146 1392 عربستان سعودي 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 453 46,993,296 Rls. 1,895 $
147 1392 عربستان سعودي 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 10,280 46,556,700 Rls. 1,866 $
148 1392 عربستان سعودي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 3,600 44,785,800 Rls. 1,606 $
149 1392 عربستان سعودي 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,560 41,327,341 Rls. 1,482 $
150 1392 عربستان سعودي 39241010 ظروف ملامين 316 39,182,830 Rls. 1,580 $
151 1392 عربستان سعودي 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 225 33,473,250 Rls. 1,350 $
152 1392 عربستان سعودي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 120 32,934,000 Rls. 1,320 $
153 1392 عربستان سعودي 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 280 29,161,272 Rls. 1,176 $
154 1392 عربستان سعودي 59039010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک غيرا زآنهايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 260 28,970,158 Rls. 1,169 $
155 1392 عربستان سعودي 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 381 28,334,970 Rls. 1,143 $
156 1392 عربستان سعودي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 334 24,920,034 Rls. 1,002 $
157 1392 عربستان سعودي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 600 22,311,000 Rls. 900 $
158 1392 عربستان سعودي 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 71 15,837,246 Rls. 639 $
159 1392 عربستان سعودي 56050000 نخ هاي نسجي جورشده با فلز حتي به صورت گيپه متشكل از نخ هاي نسجي نوا ر,يااشكال همانند جور شده بافلز به شكل نخ ، نوار ، يا پودر يا پوشانده شده با فلز 150 14,877,000 Rls. 600 $
160 1392 عربستان سعودي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 296 14,675,845 Rls. 593 $
161 1392 عربستان سعودي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 235 12,851,136 Rls. 518 $
162 1392 عربستان سعودي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 170 12,620,460 Rls. 510 $
163 1392 عربستان سعودي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 115 11,398,340 Rls. 460 $
164 1392 عربستان سعودي 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 82 8,993,880 Rls. 358 $
165 1392 عربستان سعودي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 168 7,516,439 Rls. 303 $
166 1392 عربستان سعودي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 350 6,914,138 Rls. 278 $
167 1392 عربستان سعودي 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 69 6,839,004 Rls. 276 $
168 1392 عربستان سعودي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 315 6,643,452 Rls. 268 $
169 1392 عربستان سعودي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 67 6,638,828 Rls. 268 $
170 1392 عربستان سعودي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 130 5,811,390 Rls. 235 $
171 1392 عربستان سعودي 73211130 فرگازي توکار 38 4,714,850 Rls. 190 $
172 1392 عربستان سعودي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 59 3,720,528 Rls. 150 $
173 1392 عربستان سعودي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 49 1,613,625 Rls. 65 $
174 1392 عربستان سعودي 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 144 1,610,635 Rls. 65 $
175 1392 عربستان سعودي 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 14 1,388,184 Rls. 56 $
176 1392 عربستان سعودي 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 45 1,113,570 Rls. 45 $
177 1392 عربستان سعودي 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 325 669,033 Rls. 27 $
178 1392 عربستان سعودي 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 17 619,725 Rls. 25 $
179 1392 عربستان سعودي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 15 372,225 Rls. 15 $
180 1392 عربستان سعودي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 10 247,890 Rls. 10 $
181 1392 عربستان سعودي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 10 149,322 Rls. 6 $
مجموع کل
2,271,365,295,424 ريال
مجموع کل
91,450,134 دلار
[1]