آمار کل " صادرات به" کشور "غنا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 غنا 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 31,805,669 66,989,580,478 Rls. 2,703,482 $
2 1392 غنا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 612,540 13,220,132,758 Rls. 533,084 $
3 1392 غنا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 300 1,637,988,000 Rls. 66,000 $
4 1392 غنا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 26,251 1,486,447,877 Rls. 59,764 $
5 1392 غنا 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 146,054 990,475,680 Rls. 40,296 $
6 1392 غنا 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 106,291 579,911,024 Rls. 23,593 $
7 1392 غنا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 30,000 483,600,000 Rls. 19,500 $
8 1392 غنا 19053200 ويفل ها و ويفرها 9,797 436,395,710 Rls. 17,635 $
9 1392 غنا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,304 372,617,856 Rls. 14,976 $
10 1392 غنا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 143 243,170,280 Rls. 9,810 $
11 1392 غنا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 22,000 135,850,000 Rls. 5,500 $
12 1392 غنا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 768 53,203,900 Rls. 2,150 $
مجموع کل
86,629,373,563 ريال
مجموع کل
3,495,790 دلار
[1]