آمار کل " صادرات به" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 659,766,754 1,106,593,490,272 Rls. 44,648,373 $
2 1392 فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 73,121,243 893,619,690,158 Rls. 35,819,064 $
3 1392 فدراسيون روسيه 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 2,736,028 552,535,361,171 Rls. 22,252,336 $
4 1392 فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 10,901,077 381,445,870,761 Rls. 15,350,502 $
5 1392 فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,254 380,017,286,232 Rls. 15,321,661 $
6 1392 فدراسيون روسيه 08105000 کيوي, تازه 27,293,795 340,689,730,205 Rls. 13,706,953 $
7 1392 فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 27,251,591 332,237,698,616 Rls. 13,444,341 $
8 1392 فدراسيون روسيه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 4,265,000 315,129,937,100 Rls. 12,726,686 $
9 1392 فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 7,876,181 293,533,097,011 Rls. 11,846,702 $
10 1392 فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,967,915 252,232,188,488 Rls. 10,151,652 $
11 1392 فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 4,801,946 182,588,250,776 Rls. 7,367,352 $
12 1392 فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 5,905,595 169,870,852,175 Rls. 6,839,417 $
13 1392 فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 512,937 163,882,397,343 Rls. 6,574,350 $
14 1392 فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 2,020,740 155,056,593,786 Rls. 6,264,443 $
15 1392 فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 7,692,434 147,250,982,851 Rls. 5,882,874 $
16 1392 فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 3,862,557 116,293,179,630 Rls. 4,692,246 $
17 1392 فدراسيون روسيه 07129010 سير خشك شده 4,382,963 113,280,268,605 Rls. 4,574,328 $
18 1392 فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,391,093 108,993,352,127 Rls. 4,388,287 $
19 1392 فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 4,385,897 92,390,984,306 Rls. 3,715,249 $
20 1392 فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,868,002 91,328,155,879 Rls. 3,673,614 $
21 1392 فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 2,130,959 87,008,586,033 Rls. 3,442,006 $
22 1392 فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 933,630 80,189,937,840 Rls. 3,228,374 $
23 1392 فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 1,972,580 71,339,138,192 Rls. 2,847,811 $
24 1392 فدراسيون روسيه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 8,329 67,594,063,543 Rls. 2,726,593 $
25 1392 فدراسيون روسيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 595,668 59,162,516,972 Rls. 2,383,425 $
26 1392 فدراسيون روسيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 5,296,156 55,233,311,997 Rls. 2,219,318 $
27 1392 فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 179,280 54,572,180,416 Rls. 2,172,936 $
28 1392 فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 2,635,802 51,235,283,508 Rls. 2,076,064 $
29 1392 فدراسيون روسيه 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 225,000 42,491,365,000 Rls. 1,715,000 $
30 1392 فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 515,292 42,157,642,660 Rls. 1,700,710 $
31 1392 فدراسيون روسيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 291,354 42,082,122,805 Rls. 1,678,245 $
32 1392 فدراسيون روسيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 1,101,010 41,025,420,015 Rls. 1,651,515 $
33 1392 فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 2,659,214 39,864,243,607 Rls. 1,609,747 $
34 1392 فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 292,654 34,430,074,295 Rls. 1,389,686 $
35 1392 فدراسيون روسيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,035,000 33,608,865,908 Rls. 1,350,525 $
36 1392 فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,330,629 33,230,192,225 Rls. 1,322,793 $
37 1392 فدراسيون روسيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 858,750 28,353,514,442 Rls. 1,144,358 $
38 1392 فدراسيون روسيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 792,000 27,233,294,156 Rls. 1,099,445 $
39 1392 فدراسيون روسيه 07032000 سير 1,117,025 26,402,470,609 Rls. 1,067,678 $
40 1392 فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 774,838 25,291,589,262 Rls. 1,015,849 $
41 1392 فدراسيون روسيه 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 726,000 23,442,488,414 Rls. 947,097 $
42 1392 فدراسيون روسيه 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 324,250 23,224,748,814 Rls. 936,638 $
43 1392 فدراسيون روسيه 07031000 پيازوموسير 2,409,904 20,619,917,062 Rls. 832,315 $
44 1392 فدراسيون روسيه 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,783,817 20,499,309,210 Rls. 826,988 $
45 1392 فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,532,717 18,635,462,097 Rls. 754,046 $
46 1392 فدراسيون روسيه 08109010 انار تازه 835,511 18,126,438,815 Rls. 726,705 $
47 1392 فدراسيون روسيه 07099000 ساير سبزيجات , تازه يا سردکرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 491,344 17,827,494,055 Rls. 710,202 $
48 1392 فدراسيون روسيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 93,963 16,324,966,847 Rls. 657,741 $
49 1392 فدراسيون روسيه 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 51,993 15,517,027,524 Rls. 623,469 $
50 1392 فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 191,508 14,265,608,127 Rls. 574,910 $
51 1392 فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,903,413 14,235,796,813 Rls. 574,724 $
52 1392 فدراسيون روسيه 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 395,435 14,183,554,622 Rls. 571,763 $
53 1392 فدراسيون روسيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 230,560 13,551,090,452 Rls. 544,903 $
54 1392 فدراسيون روسيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 602,090 13,401,339,849 Rls. 541,881 $
55 1392 فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 213,276 13,233,454,035 Rls. 527,702 $
56 1392 فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 472,500 13,209,719,553 Rls. 533,251 $
57 1392 فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 387,750 12,533,271,179 Rls. 507,832 $
58 1392 فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,150 12,315,921,750 Rls. 497,475 $
59 1392 فدراسيون روسيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 185,206 12,314,232,309 Rls. 496,070 $
60 1392 فدراسيون روسيه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 169,456 11,624,359,138 Rls. 468,253 $
61 1392 فدراسيون روسيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 140,990 10,824,535,185 Rls. 436,332 $
62 1392 فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 797,245 9,183,248,242 Rls. 369,528 $
63 1392 فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 73,367 9,099,336,290 Rls. 366,869 $
64 1392 فدراسيون روسيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 142,090 8,530,782,068 Rls. 344,047 $
65 1392 فدراسيون روسيه 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 220,000 8,345,323,800 Rls. 336,600 $
66 1392 فدراسيون روسيه 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 38,888 8,302,061,184 Rls. 331,595 $
67 1392 فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,648,120 8,258,284,958 Rls. 332,453 $
68 1392 فدراسيون روسيه 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 35,968 8,251,194,844 Rls. 329,780 $
69 1392 فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 208,870 8,179,268,285 Rls. 327,084 $
70 1392 فدراسيون روسيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 242,000 7,966,974,906 Rls. 321,618 $
71 1392 فدراسيون روسيه 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 207,200 7,698,516,000 Rls. 310,800 $
72 1392 فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 10,500 7,296,009,000 Rls. 294,072 $
73 1392 فدراسيون روسيه 64061000 رويه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه هاي سفت کننده ). 9,670 7,191,579,000 Rls. 290,100 $
74 1392 فدراسيون روسيه 29126000 پارا فرمالدئيد 420,000 6,783,270,000 Rls. 270,079 $
75 1392 فدراسيون روسيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 25,268 6,689,943,317 Rls. 268,957 $
76 1392 فدراسيون روسيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 221,250 6,167,675,660 Rls. 248,980 $
77 1392 فدراسيون روسيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 71,824 5,793,766,535 Rls. 233,254 $
78 1392 فدراسيون روسيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 77,110 5,739,648,090 Rls. 231,238 $
79 1392 فدراسيون روسيه 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 27,593 5,612,076,561 Rls. 225,444 $
80 1392 فدراسيون روسيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 112,008 5,550,892,464 Rls. 224,016 $
81 1392 فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 481,976 5,383,690,283 Rls. 216,803 $
82 1392 فدراسيون روسيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 76,974 5,163,959,502 Rls. 208,074 $
83 1392 فدراسيون روسيه 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 44,434 4,658,434,780 Rls. 187,103 $
84 1392 فدراسيون روسيه 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 128,370 4,628,814,267 Rls. 186,528 $
85 1392 فدراسيون روسيه 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 48,500 4,612,107,500 Rls. 186,725 $
86 1392 فدراسيون روسيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 132,000 4,588,789,375 Rls. 185,478 $
87 1392 فدراسيون روسيه 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 16,235 4,423,923,570 Rls. 178,585 $
88 1392 فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 216,112 4,416,838,998 Rls. 178,208 $
89 1392 فدراسيون روسيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 29,225 4,280,415,480 Rls. 172,315 $
90 1392 فدراسيون روسيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 57,454 4,277,425,644 Rls. 172,236 $
91 1392 فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 204,885 4,259,935,452 Rls. 170,598 $
92 1392 فدراسيون روسيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,352 4,247,296,560 Rls. 171,504 $
93 1392 فدراسيون روسيه 14049020 وسمه . 47,250 4,106,690,875 Rls. 165,375 $
94 1392 فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 24,733 3,980,346,955 Rls. 161,538 $
95 1392 فدراسيون روسيه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 108,622 3,967,819,020 Rls. 159,948 $
96 1392 فدراسيون روسيه 08025010 انواع پسته خندان 20,000 3,947,314,000 Rls. 157,251 $
97 1392 فدراسيون روسيه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 50,500 3,731,486,100 Rls. 150,300 $
98 1392 فدراسيون روسيه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 98,564 3,708,926,232 Rls. 149,659 $
99 1392 فدراسيون روسيه 28365000 کربنات کلسيم 1,992,616 3,707,211,235 Rls. 149,894 $
100 1392 فدراسيون روسيه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 10,975 3,692,444,797 Rls. 139,584 $
101 1392 فدراسيون روسيه 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 64,426 3,341,555,048 Rls. 134,574 $
102 1392 فدراسيون روسيه 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 218,336 3,288,723,614 Rls. 133,224 $
103 1392 فدراسيون روسيه 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 660 3,221,352,288 Rls. 129,888 $
104 1392 فدراسيون روسيه 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,956 3,144,423,092 Rls. 126,898 $
105 1392 فدراسيون روسيه 70193910 پشم شيشه 63,000 3,127,950,000 Rls. 126,000 $
106 1392 فدراسيون روسيه 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 1,801,563 3,095,046,110 Rls. 125,288 $
107 1392 فدراسيون روسيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 19,693 3,050,169,006 Rls. 122,850 $
108 1392 فدراسيون روسيه 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 1,914,968 2,943,238,086 Rls. 118,767 $
109 1392 فدراسيون روسيه 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 55,675 2,898,337,417 Rls. 116,918 $
110 1392 فدراسيون روسيه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 8,212 2,646,481,240 Rls. 106,756 $
111 1392 فدراسيون روسيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 14,043 2,613,906,214 Rls. 105,323 $
112 1392 فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 62,368 2,606,430,315 Rls. 104,819 $
113 1392 فدراسيون روسيه 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 40,800 2,528,529,000 Rls. 102,000 $
114 1392 فدراسيون روسيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 13,195 2,517,960,545 Rls. 101,601 $
115 1392 فدراسيون روسيه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 105,828 2,440,562,472 Rls. 98,090 $
116 1392 فدراسيون روسيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 53,800 2,418,898,694 Rls. 96,956 $
117 1392 فدراسيون روسيه 25202010 گچ بنايي 2,703,536 2,240,866,677 Rls. 90,311 $
118 1392 فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 60,000 2,233,485,000 Rls. 90,000 $
119 1392 فدراسيون روسيه 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 17,962 2,222,993,990 Rls. 89,810 $
120 1392 فدراسيون روسيه 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 8,465 2,213,952,070 Rls. 89,210 $
121 1392 فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 41,750 2,172,390,288 Rls. 87,384 $
122 1392 فدراسيون روسيه 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 280,000 2,156,019,729 Rls. 87,022 $
123 1392 فدراسيون روسيه 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 43,785 2,141,356,837 Rls. 86,421 $
124 1392 فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,773,352 2,110,648,253 Rls. 84,788 $
125 1392 فدراسيون روسيه 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 38,000 2,110,338,993 Rls. 84,071 $
126 1392 فدراسيون روسيه 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 53,300 2,090,840,150 Rls. 84,350 $
127 1392 فدراسيون روسيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 188,363 1,972,116,734 Rls. 79,597 $
128 1392 فدراسيون روسيه 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 12,461 1,971,303,600 Rls. 79,440 $
129 1392 فدراسيون روسيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 319,990 1,962,223,910 Rls. 79,211 $
130 1392 فدراسيون روسيه 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 15,685 1,949,536,225 Rls. 78,425 $
131 1392 فدراسيون روسيه 08094000 آلو و گوجه , تازه 122,639 1,932,104,930 Rls. 77,954 $
132 1392 فدراسيون روسيه 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,446 1,914,669,900 Rls. 77,220 $
133 1392 فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 192,456 1,868,974,427 Rls. 75,348 $
134 1392 فدراسيون روسيه 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 53,738 1,866,252,065 Rls. 75,166 $
135 1392 فدراسيون روسيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 29,937 1,855,333,180 Rls. 74,842 $
136 1392 فدراسيون روسيه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 84,622 1,783,392,069 Rls. 71,929 $
137 1392 فدراسيون روسيه 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 281,677 1,653,764,668 Rls. 66,565 $
138 1392 فدراسيون روسيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 62,364 1,635,677,579 Rls. 66,028 $
139 1392 فدراسيون روسيه 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 21,840 1,630,164,060 Rls. 65,403 $
140 1392 فدراسيون روسيه 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 21,920 1,629,043,800 Rls. 65,760 $
141 1392 فدراسيون روسيه 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 24,408 1,611,273,720 Rls. 65,016 $
142 1392 فدراسيون روسيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 21,224 1,577,825,406 Rls. 63,672 $
143 1392 فدراسيون روسيه 39269060 پريفرم (PET) 36,966 1,557,353,618 Rls. 62,842 $
144 1392 فدراسيون روسيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 19,782 1,475,639,346 Rls. 59,339 $
145 1392 فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,858 1,464,328,920 Rls. 59,574 $
146 1392 فدراسيون روسيه 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 19,400 1,454,010,600 Rls. 57,924 $
147 1392 فدراسيون روسيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,000 1,421,424,400 Rls. 57,200 $
148 1392 فدراسيون روسيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 189,586 1,411,557,015 Rls. 56,876 $
149 1392 فدراسيون روسيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,000 1,383,200,000 Rls. 56,000 $
150 1392 فدراسيون روسيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 18,340 1,345,243,890 Rls. 54,175 $
151 1392 فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,000 1,344,222,000 Rls. 54,000 $
152 1392 فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 532,528 1,334,208,879 Rls. 53,704 $
153 1392 فدراسيون روسيه 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 70,800 1,317,622,800 Rls. 53,100 $
154 1392 فدراسيون روسيه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 17,136 1,273,988,466 Rls. 51,408 $
155 1392 فدراسيون روسيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 127,150 1,260,302,620 Rls. 50,860 $
156 1392 فدراسيون روسيه 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 55,777 1,235,985,147 Rls. 49,863 $
157 1392 فدراسيون روسيه 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 93,455 1,186,278,896 Rls. 47,925 $
158 1392 فدراسيون روسيه 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 14,118 1,182,780,524 Rls. 47,677 $
159 1392 فدراسيون روسيه 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 18,500 1,150,746,250 Rls. 46,250 $
160 1392 فدراسيون روسيه 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 3,802 1,134,407,832 Rls. 45,624 $
161 1392 فدراسيون روسيه 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 92,850 1,125,267,916 Rls. 45,682 $
162 1392 فدراسيون روسيه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 12 1,095,292,000 Rls. 44,000 $
163 1392 فدراسيون روسيه 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 3,940 1,074,398,600 Rls. 43,340 $
164 1392 فدراسيون روسيه 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 120,276 1,068,851,746 Rls. 43,324 $
165 1392 فدراسيون روسيه 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 20,060 1,045,356,690 Rls. 42,126 $
166 1392 فدراسيون روسيه 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 29,465 1,027,933,669 Rls. 41,251 $
167 1392 فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,027,550,790 Rls. 40,935 $
168 1392 فدراسيون روسيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 10,201 1,017,174,566 Rls. 40,894 $
169 1392 فدراسيون روسيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 19,380 1,011,792,978 Rls. 40,698 $
170 1392 فدراسيون روسيه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 22,728 983,852,957 Rls. 39,696 $
171 1392 فدراسيون روسيه 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,055 936,216,996 Rls. 37,587 $
172 1392 فدراسيون روسيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 12,514 930,814,818 Rls. 37,542 $
173 1392 فدراسيون روسيه 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 14,800 924,371,000 Rls. 36,825 $
174 1392 فدراسيون روسيه 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 2,017 905,834,700 Rls. 36,306 $
175 1392 فدراسيون روسيه 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 71,668 889,937,390 Rls. 35,834 $
176 1392 فدراسيون روسيه 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 8,408 834,209,952 Rls. 33,632 $
177 1392 فدراسيون روسيه 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 2,650 791,406,600 Rls. 31,800 $
178 1392 فدراسيون روسيه 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 95,159 788,608,481 Rls. 31,860 $
179 1392 فدراسيون روسيه 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 1,980 762,569,018 Rls. 30,698 $
180 1392 فدراسيون روسيه 20098910 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,398 758,469,033 Rls. 30,597 $
181 1392 فدراسيون روسيه 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 40,000 745,830,000 Rls. 30,000 $
182 1392 فدراسيون روسيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 59,940 745,678,862 Rls. 30,092 $
183 1392 فدراسيون روسيه 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 29,660 737,970,460 Rls. 26,469 $
184 1392 فدراسيون روسيه 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 7,690 724,384,158 Rls. 29,222 $
185 1392 فدراسيون روسيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 61,800 660,158,530 Rls. 26,570 $
186 1392 فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 18,148 652,113,548 Rls. 26,314 $
187 1392 فدراسيون روسيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,008 649,137,684 Rls. 26,052 $
188 1392 فدراسيون روسيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 597,288,000 Rls. 24,000 $
189 1392 فدراسيون روسيه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,395 586,995,500 Rls. 23,765 $
190 1392 فدراسيون روسيه 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 673,566 584,392,500 Rls. 23,574 $
191 1392 فدراسيون روسيه 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 23,280 572,478,480 Rls. 23,280 $
192 1392 فدراسيون روسيه 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 3,428 572,297,632 Rls. 23,094 $
193 1392 فدراسيون روسيه 70200040 ساير اشياء ازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 3,800 565,371,600 Rls. 22,800 $
194 1392 فدراسيون روسيه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 19,400 540,744,736 Rls. 21,728 $
195 1392 فدراسيون روسيه 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 2,350 539,948,352 Rls. 21,696 $
196 1392 فدراسيون روسيه 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 7,227 537,457,779 Rls. 21,681 $
197 1392 فدراسيون روسيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 28,050 535,979,185 Rls. 21,599 $
198 1392 فدراسيون روسيه 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 20,000 524,572,800 Rls. 21,182 $
199 1392 فدراسيون روسيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,420 524,434,400 Rls. 21,280 $
200 1392 فدراسيون روسيه 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 5,270 522,088,360 Rls. 21,080 $
مجموع کل
7,839,252,283,725 ريال
مجموع کل
315,576,367 دلار