آمار کل " صادرات به" کشور "فرانسه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 فرانسه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 89,521 149,872,491,141 Rls. 6,042,973 $
2 1392 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,864,714 115,087,254,162 Rls. 4,623,069 $
3 1392 فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 157,500 109,314,030,000 Rls. 4,409,703 $
4 1392 فرانسه 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 260,973 49,940,902,497 Rls. 2,004,599 $
5 1392 فرانسه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 184,320 38,327,294,990 Rls. 1,545,617 $
6 1392 فرانسه 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 141,965 37,099,917,355 Rls. 1,489,463 $
7 1392 فرانسه 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 148,011 29,763,985,214 Rls. 1,201,133 $
8 1392 فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,200 18,532,344,600 Rls. 745,800 $
9 1392 فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 573 17,511,886,828 Rls. 704,795 $
10 1392 فرانسه 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 81,568 14,843,682,687 Rls. 599,198 $
11 1392 فرانسه 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 81,163 14,777,693,986 Rls. 596,224 $
12 1392 فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 617,225 13,824,762,790 Rls. 557,687 $
13 1392 فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 66,828 9,626,269,043 Rls. 384,560 $
14 1392 فرانسه 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 30,810 9,620,780,000 Rls. 384,025 $
15 1392 فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 96,000 8,309,024,500 Rls. 336,000 $
16 1392 فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 11,053 8,254,953,720 Rls. 331,590 $
17 1392 فرانسه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 244 7,657,913,623 Rls. 309,337 $
18 1392 فرانسه 13019010 باريچه 9,150 6,797,350,500 Rls. 274,500 $
19 1392 فرانسه 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4,440 6,396,128,373 Rls. 257,980 $
20 1392 فرانسه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 49 6,079,915,000 Rls. 245,000 $
21 1392 فرانسه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 21,944 5,883,780,070 Rls. 235,435 $
22 1392 فرانسه 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 80,758 5,303,903,782 Rls. 213,762 $
23 1392 فرانسه 21069020 ا مولسيفاير 79,960 4,962,558,100 Rls. 199,900 $
24 1392 فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 102,731 4,676,408,160 Rls. 188,620 $
25 1392 فرانسه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 24,069 4,183,717,368 Rls. 165,879 $
26 1392 فرانسه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 179,549 4,019,988,869 Rls. 162,157 $
27 1392 فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 66,692 3,979,774,389 Rls. 159,954 $
28 1392 فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 145,650 3,612,334,050 Rls. 145,650 $
29 1392 فرانسه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 85,000 3,224,850,600 Rls. 129,600 $
30 1392 فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 30,353 2,999,511,175 Rls. 120,841 $
31 1392 فرانسه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 12,480 2,615,990,100 Rls. 105,624 $
32 1392 فرانسه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,783 2,326,600,527 Rls. 92,442 $
33 1392 فرانسه 03061700 ساير انواع ميگو. 22,800 2,232,746,297 Rls. 80,081 $
34 1392 فرانسه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 50 2,126,792,096 Rls. 85,767 $
35 1392 فرانسه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 51,788 2,052,359,340 Rls. 82,860 $
36 1392 فرانسه 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 25,559 1,894,675,511 Rls. 76,457 $
37 1392 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 30,000 1,866,975,000 Rls. 75,000 $
38 1392 فرانسه 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 7,530 1,343,807,000 Rls. 53,860 $
39 1392 فرانسه 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 18,480 1,266,360,480 Rls. 50,756 $
40 1392 فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 419 1,262,484,460 Rls. 50,316 $
41 1392 فرانسه 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 9,760 1,251,167,964 Rls. 50,294 $
42 1392 فرانسه 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 7,500 1,186,141,488 Rls. 47,869 $
43 1392 فرانسه 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 12,910 961,127,310 Rls. 38,730 $
44 1392 فرانسه 16043100 خاويار 38 831,884,501 Rls. 33,547 $
45 1392 فرانسه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 22,000 820,743,000 Rls. 33,000 $
46 1392 فرانسه 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,050 756,143,100 Rls. 28,890 $
47 1392 فرانسه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 240 624,103,200 Rls. 25,200 $
48 1392 فرانسه 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 2,500 591,791,850 Rls. 23,463 $
49 1392 فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,500 546,993,000 Rls. 21,979 $
50 1392 فرانسه 16043200 بدل خاويار 17 370,773,322 Rls. 14,962 $
51 1392 فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,111 367,684,976 Rls. 14,103 $
52 1392 فرانسه 92021000 آلات موسيقي يا زهي که باآرشه نوا خته ميشوند 300 293,229,090 Rls. 11,790 $
53 1392 فرانسه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 46,800 290,508,150 Rls. 11,700 $
54 1392 فرانسه 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 22,500 269,816,400 Rls. 10,749 $
55 1392 فرانسه 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 5 228,676,443 Rls. 9,212 $
56 1392 فرانسه 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 23,400 190,656,000 Rls. 7,680 $
57 1392 فرانسه 08109020 زرشك تازه 850 187,398,060 Rls. 7,557 $
58 1392 فرانسه 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 4 182,019,642 Rls. 7,342 $
59 1392 فرانسه 03062100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين ياخاردا ر(باستثناي يخ زده ) 1,600 159,232,000 Rls. 6,400 $
60 1392 فرانسه 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 235 145,788,125 Rls. 5,875 $
61 1392 فرانسه 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 940 139,973,520 Rls. 5,640 $
62 1392 فرانسه 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 1,150 136,892,420 Rls. 5,530 $
63 1392 فرانسه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,650 130,801,440 Rls. 5,280 $
64 1392 فرانسه 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,174 116,413,840 Rls. 4,696 $
65 1392 فرانسه 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,075 93,220,799 Rls. 3,763 $
66 1392 فرانسه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 876 86,776,058 Rls. 3,502 $
67 1392 فرانسه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 600 82,196,400 Rls. 3,300 $
68 1392 فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 187 68,987,520 Rls. 2,790 $
69 1392 فرانسه 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 4,280 55,366,078 Rls. 2,230 $
70 1392 فرانسه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,900 50,999,298 Rls. 2,058 $
71 1392 فرانسه 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 20,000 49,580,000 Rls. 2,000 $
72 1392 فرانسه 44140010 قاب چوبي ،تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند به صورت چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك ،صفحه ،باريكه ياپروفيل 747 43,009,530 Rls. 1,730 $
73 1392 فرانسه 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 130 42,148,100 Rls. 1,700 $
74 1392 فرانسه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 138 37,605,414 Rls. 1,518 $
75 1392 فرانسه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 200 37,159,500 Rls. 1,500 $
76 1392 فرانسه 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 749 37,109,954 Rls. 1,498 $
77 1392 فرانسه 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 259 32,081,035 Rls. 1,295 $
78 1392 فرانسه 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 295 29,175,526 Rls. 1,178 $
79 1392 فرانسه 04090000 عسل طبيعي 348 25,863,012 Rls. 1,044 $
80 1392 فرانسه 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 140 20,776,534 Rls. 838 $
81 1392 فرانسه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 448 18,133,836 Rls. 732 $
82 1392 فرانسه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 360 16,140,384 Rls. 648 $
83 1392 فرانسه 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 380 15,235,395 Rls. 615 $
84 1392 فرانسه 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 482 14,343,567 Rls. 579 $
85 1392 فرانسه 08109030 عناب تازه 50 9,909,200 Rls. 400 $
86 1392 فرانسه 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 250 9,340,500 Rls. 375 $
87 1392 فرانسه 04089900 تخم پرندگان ، با پوست (باستثناي خشك كرده) 240 7,929,280 Rls. 320 $
88 1392 فرانسه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 70 6,955,480 Rls. 280 $
89 1392 فرانسه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 163 4,360,048 Rls. 176 $
90 1392 فرانسه 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 134 4,037,999 Rls. 163 $
91 1392 فرانسه 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 4 3,021,827 Rls. 122 $
92 1392 فرانسه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 86 2,824,122 Rls. 114 $
93 1392 فرانسه 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 29 2,638,328 Rls. 106 $
94 1392 فرانسه 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 211 2,502,073 Rls. 101 $
95 1392 فرانسه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 20 2,478,100 Rls. 100 $
96 1392 فرانسه 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 22 2,452,527 Rls. 99 $
97 1392 فرانسه 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 49 1,709,337 Rls. 69 $
98 1392 فرانسه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 17 1,239,650 Rls. 50 $
99 1392 فرانسه 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 19 945,098 Rls. 38 $
100 1392 فرانسه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 7 867,055 Rls. 35 $
101 1392 فرانسه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8 570,423 Rls. 23 $
102 1392 فرانسه 17039000 ملاس هاي حاصل ا ز ا ستخرا ج يا تصفيه قند و شکر (باستثناي نيشکر) 210 99,572 Rls. 4 $
مجموع کل
745,173,945,783 ريال
مجموع کل
29,986,797 دلار
[1]