آمار کل " صادرات به" کشور "فنلاند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 فنلاند 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 7,006 7,621,501,704 Rls. 309,260 $
2 1392 فنلاند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,730 3,412,509,007 Rls. 137,602 $
3 1392 فنلاند 64042000 ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 2,037 535,442,600 Rls. 21,560 $
4 1392 فنلاند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 770 373,286,620 Rls. 14,980 $
5 1392 فنلاند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,990 371,282,570 Rls. 14,950 $
6 1392 فنلاند 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 2,736 203,845,680 Rls. 8,208 $
7 1392 فنلاند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,497 186,038,985 Rls. 7,491 $
8 1392 فنلاند 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,615 140,044,565 Rls. 5,639 $
9 1392 فنلاند 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 90 84,206,748 Rls. 3,422 $
10 1392 فنلاند 39269060 پريفرم (PET) 1,400 59,107,300 Rls. 2,380 $
11 1392 فنلاند 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 1,000 49,670,000 Rls. 2,000 $
12 1392 فنلاند 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 201 39,723,532 Rls. 1,604 $
13 1392 فنلاند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 36,870,000 Rls. 1,500 $
14 1392 فنلاند 85393120 لامپ کم مصرفComract 175 24,835,000 Rls. 1,000 $
15 1392 فنلاند 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 364 24,412,805 Rls. 983 $
16 1392 فنلاند 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 520 24,015,445 Rls. 967 $
17 1392 فنلاند 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 140 17,881,200 Rls. 720 $
18 1392 فنلاند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 120 13,112,880 Rls. 528 $
19 1392 فنلاند 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 55 10,927,400 Rls. 440 $
20 1392 فنلاند 85176930 دربکبازكن تصويري (Video door Phone) 45 10,554,875 Rls. 425 $
21 1392 فنلاند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 63 8,569,382 Rls. 346 $
22 1392 فنلاند 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 70 8,170,715 Rls. 329 $
23 1392 فنلاند 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 500 3,725,250 Rls. 150 $
24 1392 فنلاند 33019012 ساير عرقيات سنتي 40 3,476,900 Rls. 140 $
25 1392 فنلاند 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 30 2,682,180 Rls. 108 $
26 1392 فنلاند 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 29 2,477,300 Rls. 100 $
27 1392 فنلاند 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 16 2,377,632 Rls. 96 $
28 1392 فنلاند 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 7 1,386,952 Rls. 56 $
29 1392 فنلاند 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 60 1,241,750 Rls. 50 $
30 1392 فنلاند 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 11 941,146 Rls. 38 $
31 1392 فنلاند 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 9 669,330 Rls. 27 $
32 1392 فنلاند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8 396,272 Rls. 16 $
مجموع کل
13,275,383,725 ريال
مجموع کل
537,114 دلار
[1]