آمار کل " صادرات به" کشور "قبرس" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 قبرس 27132000 قيرنفت 2,107,950 27,784,704,989 Rls. 1,106,749 $
2 1392 قبرس 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 142,430 5,315,701,245 Rls. 190,657 $
3 1392 قبرس 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,244 5,222,911,838 Rls. 210,822 $
4 1392 قبرس 13019030 سقز 4,975 2,468,605,000 Rls. 99,500 $
5 1392 قبرس 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 38,766 1,920,034,872 Rls. 77,532 $
6 1392 قبرس 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,717 1,734,311,788 Rls. 69,960 $
7 1392 قبرس 08081000 سيب , تازه 83,188 1,436,655,664 Rls. 58,375 $
8 1392 قبرس 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 574 1,140,455,179 Rls. 46,021 $
9 1392 قبرس 08071100 هندوا نه , تازه 108,384 898,738,840 Rls. 36,360 $
10 1392 قبرس 08105000 کيوي, تازه 61,693 830,523,628 Rls. 33,440 $
11 1392 قبرس 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 190 753,342,400 Rls. 30,400 $
12 1392 قبرس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 51,200 459,851,700 Rls. 18,700 $
13 1392 قبرس 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 290 431,189,400 Rls. 17,400 $
14 1392 قبرس 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 290 267,634,800 Rls. 10,800 $
15 1392 قبرس 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,610 221,681,200 Rls. 8,900 $
16 1392 قبرس 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 5,355 203,631,690 Rls. 8,205 $
17 1392 قبرس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,165 193,499,211 Rls. 7,809 $
18 1392 قبرس 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 140 156,120,300 Rls. 6,300 $
19 1392 قبرس 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 8,720 151,787,384 Rls. 6,104 $
20 1392 قبرس 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,885 140,328,825 Rls. 5,655 $
21 1392 قبرس 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 21,146 128,974,472 Rls. 5,192 $
22 1392 قبرس 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 317 117,135,123 Rls. 4,723 $
23 1392 قبرس 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 1,500 111,514,500 Rls. 4,500 $
24 1392 قبرس 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 550 81,780,600 Rls. 3,300 $
25 1392 قبرس 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 550 81,777,300 Rls. 3,300 $
26 1392 قبرس 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,062 80,176,725 Rls. 3,225 $
27 1392 قبرس 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 65 68,746,003 Rls. 2,759 $
28 1392 قبرس 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 78 57,987,540 Rls. 2,340 $
29 1392 قبرس 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 450 44,607,600 Rls. 1,800 $
30 1392 قبرس 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 140 5,204,010 Rls. 210 $
مجموع کل
52,509,613,826 ريال
مجموع کل
2,081,038 دلار
[1]