آمار کل " صادرات به" کشور "قرقيزستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 قرقيزستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 746,722 151,434,687,030 Rls. 6,063,688 $
2 1392 قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 348,694 128,734,443,199 Rls. 5,189,069 $
3 1392 قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,491,156 124,466,534,677 Rls. 5,016,876 $
4 1392 قرقيزستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 1,247,896 60,747,602,750 Rls. 2,450,252 $
5 1392 قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 2,493,881 55,682,219,462 Rls. 2,238,590 $
6 1392 قرقيزستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 641,677 37,347,962,138 Rls. 1,501,689 $
7 1392 قرقيزستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 89,146 33,172,869,616 Rls. 1,337,190 $
8 1392 قرقيزستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 390,710 29,124,198,660 Rls. 1,161,852 $
9 1392 قرقيزستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 356,671 22,696,768,077 Rls. 909,454 $
10 1392 قرقيزستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 845,935 17,993,234,055 Rls. 725,137 $
11 1392 قرقيزستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 714,265 15,442,458,459 Rls. 621,677 $
12 1392 قرقيزستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 290,461 14,694,141,897 Rls. 591,393 $
13 1392 قرقيزستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 184,164 13,706,226,726 Rls. 546,036 $
14 1392 قرقيزستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 104,615 12,611,398,984 Rls. 503,618 $
15 1392 قرقيزستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 168,203 12,520,563,613 Rls. 504,163 $
16 1392 قرقيزستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 161,710 12,164,130,978 Rls. 488,890 $
17 1392 قرقيزستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 228,332 11,295,332,680 Rls. 456,554 $
18 1392 قرقيزستان 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 140,814 10,426,977,892 Rls. 420,883 $
19 1392 قرقيزستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,308 9,986,411,693 Rls. 402,290 $
20 1392 قرقيزستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 147,102 9,800,373,680 Rls. 391,253 $
21 1392 قرقيزستان 70193910 پشم شيشه 163,686 9,783,538,895 Rls. 394,202 $
22 1392 قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 141,438 9,414,907,429 Rls. 380,489 $
23 1392 قرقيزستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 193,068 9,411,521,053 Rls. 373,559 $
24 1392 قرقيزستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 1,354,702 8,634,529,073 Rls. 348,196 $
25 1392 قرقيزستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 126,155 8,632,071,892 Rls. 339,717 $
26 1392 قرقيزستان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 107,940 8,610,578,253 Rls. 347,503 $
27 1392 قرقيزستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 244,258 8,117,194,157 Rls. 327,116 $
28 1392 قرقيزستان 27101910 روغن موتور 301,046 7,603,349,404 Rls. 306,810 $
29 1392 قرقيزستان 08025000 پسته , تازه يا خشک کرده 28,300 6,151,064,430 Rls. 245,043 $
30 1392 قرقيزستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 80,447 5,822,123,190 Rls. 234,663 $
31 1392 قرقيزستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 31,885 5,540,814,850 Rls. 222,945 $
32 1392 قرقيزستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 54,307 5,418,717,924 Rls. 218,726 $
33 1392 قرقيزستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 72,140 4,997,861,548 Rls. 201,443 $
34 1392 قرقيزستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 46,835 4,645,973,020 Rls. 187,440 $
35 1392 قرقيزستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 434,311 4,616,315,441 Rls. 185,643 $
36 1392 قرقيزستان 08025010 انواع پسته خندان 22,465 4,489,944,760 Rls. 178,868 $
37 1392 قرقيزستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 58,797 4,375,512,237 Rls. 176,397 $
38 1392 قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 152,571 4,090,278,069 Rls. 164,222 $
39 1392 قرقيزستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 20,620 4,040,313,850 Rls. 162,490 $
40 1392 قرقيزستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 50,737 3,774,822,069 Rls. 151,824 $
41 1392 قرقيزستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 49,028 3,643,677,102 Rls. 147,083 $
42 1392 قرقيزستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 36,000 3,562,379,600 Rls. 143,800 $
43 1392 قرقيزستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,394,364 3,487,286,728 Rls. 140,641 $
44 1392 قرقيزستان 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 46,300 3,439,397,400 Rls. 138,900 $
45 1392 قرقيزستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 603,020 3,378,650,194 Rls. 136,126 $
46 1392 قرقيزستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 16,127 3,216,722,396 Rls. 128,582 $
47 1392 قرقيزستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 117,000 3,193,212,000 Rls. 128,700 $
48 1392 قرقيزستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 28,271 3,191,609,318 Rls. 123,563 $
49 1392 قرقيزستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 150,523 3,056,175,352 Rls. 122,380 $
50 1392 قرقيزستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 22,300 3,048,484,340 Rls. 122,650 $
51 1392 قرقيزستان 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 8,000 2,974,800,000 Rls. 120,000 $
52 1392 قرقيزستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 38,244 2,842,282,386 Rls. 114,732 $
53 1392 قرقيزستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 37,305 2,789,983,484 Rls. 112,549 $
54 1392 قرقيزستان 61033300 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 7,337 2,729,033,835 Rls. 110,055 $
55 1392 قرقيزستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 18,217 2,713,074,192 Rls. 109,302 $
56 1392 قرقيزستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 98,150 2,662,226,650 Rls. 107,150 $
57 1392 قرقيزستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 131,452 2,635,751,854 Rls. 102,884 $
58 1392 قرقيزستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 31,063 2,541,924,424 Rls. 102,506 $
59 1392 قرقيزستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 115,565 2,385,123,944 Rls. 95,997 $
60 1392 قرقيزستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 22,100 2,356,380,000 Rls. 95,400 $
61 1392 قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 155,846 2,245,910,202 Rls. 90,390 $
62 1392 قرقيزستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 52,672 2,220,666,400 Rls. 89,543 $
63 1392 قرقيزستان 28365000 کربنات کلسيم 1,043,460 2,070,147,184 Rls. 83,478 $
64 1392 قرقيزستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 96,955 2,052,923,616 Rls. 82,313 $
65 1392 قرقيزستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 21,420 2,039,086,700 Rls. 82,370 $
66 1392 قرقيزستان 54049090 ساير 26,745 1,880,022,970 Rls. 75,890 $
67 1392 قرقيزستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,945 1,825,326,312 Rls. 73,422 $
68 1392 قرقيزستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 214,480 1,793,969,568 Rls. 72,391 $
69 1392 قرقيزستان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 55,610 1,654,286,280 Rls. 66,732 $
70 1392 قرقيزستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 11,970 1,643,702,200 Rls. 66,380 $
71 1392 قرقيزستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 48,625 1,576,950,210 Rls. 63,868 $
72 1392 قرقيزستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,113 1,519,417,812 Rls. 61,327 $
73 1392 قرقيزستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 4,176 1,512,237,220 Rls. 61,055 $
74 1392 قرقيزستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 131,905 1,430,526,430 Rls. 57,730 $
75 1392 قرقيزستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 37,752 1,403,147,769 Rls. 56,619 $
76 1392 قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 44,070 1,356,794,664 Rls. 54,783 $
77 1392 قرقيزستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,158 1,330,318,754 Rls. 53,647 $
78 1392 قرقيزستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 16,830 1,241,200,000 Rls. 47,310 $
79 1392 قرقيزستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 74,120 1,215,961,228 Rls. 49,027 $
80 1392 قرقيزستان 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 15,045 1,171,153,000 Rls. 46,940 $
81 1392 قرقيزستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 31,012 1,154,403,010 Rls. 46,525 $
82 1392 قرقيزستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 11,356 1,126,015,536 Rls. 45,424 $
83 1392 قرقيزستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,500 1,119,195,000 Rls. 45,000 $
84 1392 قرقيزستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 10,252 996,904,230 Rls. 40,225 $
85 1392 قرقيزستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 9,180 961,346,016 Rls. 38,664 $
86 1392 قرقيزستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 23,071 917,378,150 Rls. 35,672 $
87 1392 قرقيزستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 864,795,375 Rls. 34,875 $
88 1392 قرقيزستان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,050 841,364,000 Rls. 34,000 $
89 1392 قرقيزستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 31,130 809,011,623 Rls. 32,636 $
90 1392 قرقيزستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 49,400 796,328,000 Rls. 32,110 $
91 1392 قرقيزستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 20,226 778,352,986 Rls. 31,431 $
92 1392 قرقيزستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 29,600 776,853,500 Rls. 31,339 $
93 1392 قرقيزستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 14,211 776,273,378 Rls. 31,337 $
94 1392 قرقيزستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 64,370 754,518,580 Rls. 30,491 $
95 1392 قرقيزستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 8,600 746,157,300 Rls. 30,100 $
96 1392 قرقيزستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,678 738,696,079 Rls. 29,681 $
97 1392 قرقيزستان 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 9,355 696,852,285 Rls. 28,065 $
98 1392 قرقيزستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 27,838 666,110,355 Rls. 26,857 $
99 1392 قرقيزستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 8,000 657,016,800 Rls. 26,400 $
100 1392 قرقيزستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 71,670 640,291,758 Rls. 25,810 $
101 1392 قرقيزستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 13,530 632,992,001 Rls. 25,405 $
102 1392 قرقيزستان 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 15,500 600,498,444 Rls. 24,178 $
103 1392 قرقيزستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 21,774 596,834,969 Rls. 23,951 $
104 1392 قرقيزستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 7,443 553,316,013 Rls. 22,329 $
105 1392 قرقيزستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 6,960 516,654,720 Rls. 20,862 $
106 1392 قرقيزستان 20029010 رب گوجه فرنگي 11,712 497,140,512 Rls. 20,064 $
107 1392 قرقيزستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 15,129 474,222,026 Rls. 19,066 $
108 1392 قرقيزستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 14,430 467,418,003 Rls. 18,759 $
109 1392 قرقيزستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,494 459,025,050 Rls. 18,525 $
110 1392 قرقيزستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 63,627 426,039,200 Rls. 17,179 $
111 1392 قرقيزستان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 21,210 423,351,600 Rls. 16,968 $
112 1392 قرقيزستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,188 421,388,730 Rls. 17,010 $
113 1392 قرقيزستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني 62,433 419,419,017 Rls. 16,857 $
114 1392 قرقيزستان 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 3,000 410,635,500 Rls. 16,500 $
115 1392 قرقيزستان 27101920 روغن صنعتي 13,920 399,234,768 Rls. 16,104 $
116 1392 قرقيزستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 8,143 395,582,980 Rls. 15,958 $
117 1392 قرقيزستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 8,100 393,918,480 Rls. 15,840 $
118 1392 قرقيزستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 3,128 387,543,560 Rls. 15,640 $
119 1392 قرقيزستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,962 373,320,667 Rls. 15,068 $
120 1392 قرقيزستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 4,830 360,525,690 Rls. 14,490 $
121 1392 قرقيزستان 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 5,400 334,449,000 Rls. 13,500 $
122 1392 قرقيزستان 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 13,939 318,242,263 Rls. 12,877 $
123 1392 قرقيزستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 3,015 307,824,955 Rls. 12,415 $
124 1392 قرقيزستان 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي کالا ,که در جاي ديگر مذکور نباشد ,ا زموا د پلاستيکي 3,900 291,107,700 Rls. 11,700 $
125 1392 قرقيزستان 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 3,330 288,927,450 Rls. 11,655 $
126 1392 قرقيزستان 33051000 شامپوها 4,291 265,762,803 Rls. 10,727 $
127 1392 قرقيزستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 2,750 263,938,464 Rls. 10,656 $
128 1392 قرقيزستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 17,820 261,070,290 Rls. 10,530 $
129 1392 قرقيزستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,000 247,730,000 Rls. 10,000 $
130 1392 قرقيزستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 3,266 243,809,346 Rls. 9,783 $
131 1392 قرقيزستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 3,192 237,283,704 Rls. 9,576 $
132 1392 قرقيزستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 111,880 233,815,463 Rls. 9,509 $
133 1392 قرقيزستان 56075090 ريسمانها.طنابها.کابلهاا زسايرا لياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 3,000 223,011,000 Rls. 9,000 $
134 1392 قرقيزستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 3,456 221,853,894 Rls. 8,950 $
135 1392 قرقيزستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 2,104 220,214,070 Rls. 8,866 $
136 1392 قرقيزستان 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 5,460 211,605,969 Rls. 8,541 $
137 1392 قرقيزستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,193 205,845,013 Rls. 8,302 $
138 1392 قرقيزستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,474 204,624,269 Rls. 8,233 $
139 1392 قرقيزستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 1,626 201,319,093 Rls. 8,129 $
140 1392 قرقيزستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 26,160 189,643,500 Rls. 7,650 $
141 1392 قرقيزستان 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 10,000 186,307,500 Rls. 7,500 $
142 1392 قرقيزستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 630 179,973,045 Rls. 7,245 $
143 1392 قرقيزستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,810 167,713,920 Rls. 6,744 $
144 1392 قرقيزستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 3,920 165,267,200 Rls. 6,664 $
145 1392 قرقيزستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,192 158,712,624 Rls. 6,384 $
146 1392 قرقيزستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 800 158,598,400 Rls. 6,400 $
147 1392 قرقيزستان 54081000 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخ رشته هاي مصنوعي بسيارمقاوم, ا زريون ويسکوز. 1,138 155,175,744 Rls. 6,262 $
148 1392 قرقيزستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 2,081 154,894,086 Rls. 6,243 $
149 1392 قرقيزستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,039 151,798,542 Rls. 6,117 $
150 1392 قرقيزستان 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 3,780 145,915,368 Rls. 5,892 $
151 1392 قرقيزستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 6,300 140,557,680 Rls. 5,670 $
152 1392 قرقيزستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 52,000 128,861,200 Rls. 5,200 $
153 1392 قرقيزستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 6,910 128,440,522 Rls. 5,182 $
154 1392 قرقيزستان 32041210 مواد رنگي دندانه (Mordant) 1,000 123,985,000 Rls. 5,000 $
155 1392 قرقيزستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 90 123,730,000 Rls. 5,000 $
156 1392 قرقيزستان 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 1,596 119,312,172 Rls. 4,788 $
157 1392 قرقيزستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,200 118,939,200 Rls. 4,800 $
158 1392 قرقيزستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 2,635 117,892,114 Rls. 4,742 $
159 1392 قرقيزستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,350 117,052,425 Rls. 4,725 $
160 1392 قرقيزستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,136 112,645,760 Rls. 4,544 $
161 1392 قرقيزستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,920 104,712,960 Rls. 4,224 $
162 1392 قرقيزستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,385 102,937,035 Rls. 4,155 $
163 1392 قرقيزستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,920 102,799,983 Rls. 4,147 $
164 1392 قرقيزستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,125 83,676,375 Rls. 3,375 $
165 1392 قرقيزستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 2,780 82,646,064 Rls. 3,336 $
166 1392 قرقيزستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,064 79,209,480 Rls. 3,192 $
167 1392 قرقيزستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,020 76,447,980 Rls. 3,045 $
168 1392 قرقيزستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 768 76,127,232 Rls. 3,072 $
169 1392 قرقيزستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,000 74,337,000 Rls. 3,000 $
170 1392 قرقيزستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,504 73,231,102 Rls. 2,799 $
171 1392 قرقيزستان 09041210 فلفل خردشده ياسابيده دربسته بنديهاي آماده شده برا ي خرده فروشي 1,344 68,968,032 Rls. 2,784 $
172 1392 قرقيزستان 61103000 پيرا هن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند، کشباف، از الياف سنتتيک يامصنوعي 180 67,454,100 Rls. 2,687 $
173 1392 قرقيزستان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 420 67,178,700 Rls. 2,409 $
174 1392 قرقيزستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 335 66,413,080 Rls. 2,680 $
175 1392 قرقيزستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,421 63,329,219 Rls. 2,557 $
176 1392 قرقيزستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 546 62,209,695 Rls. 2,511 $
177 1392 قرقيزستان 84731000 ا جزا ءقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 8469 615 60,941,580 Rls. 2,460 $
178 1392 قرقيزستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 1,849 59,637,654 Rls. 2,403 $
179 1392 قرقيزستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 800 59,512,800 Rls. 2,400 $
180 1392 قرقيزستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,350 58,459,563 Rls. 2,349 $
181 1392 قرقيزستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,240 57,066,033 Rls. 2,214 $
182 1392 قرقيزستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 450 50,363,775 Rls. 2,025 $
183 1392 قرقيزستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 645 48,067,335 Rls. 1,935 $
184 1392 قرقيزستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 240 44,577,000 Rls. 1,800 $
185 1392 قرقيزستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 547 40,645,218 Rls. 1,641 $
186 1392 قرقيزستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 1,000 38,677,080 Rls. 1,560 $
187 1392 قرقيزستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 172 35,798,430 Rls. 1,445 $
188 1392 قرقيزستان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 455 34,014,435 Rls. 1,365 $
189 1392 قرقيزستان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 690 30,772,116 Rls. 1,242 $
190 1392 قرقيزستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 400 29,756,400 Rls. 1,200 $
191 1392 قرقيزستان 85366100 سرپيچ لامپ 390 29,155,230 Rls. 1,170 $
192 1392 قرقيزستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 370 27,515,790 Rls. 1,110 $
193 1392 قرقيزستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 10,080 25,033,680 Rls. 1,012 $
194 1392 قرقيزستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 335 24,841,854 Rls. 1,005 $
195 1392 قرقيزستان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 500 24,258,975 Rls. 870 $
196 1392 قرقيزستان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 400 23,885,760 Rls. 857 $
197 1392 قرقيزستان 55014000 دسته الياف ازرشته هاي پلي پروپيلن . 980 21,849,786 Rls. 882 $
198 1392 قرقيزستان 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 420 20,507,076 Rls. 828 $
199 1392 قرقيزستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 48 19,276,616 Rls. 776 $
200 1392 قرقيزستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 160 18,238,816 Rls. 736 $
مجموع کل
1,041,241,199,206 ريال
مجموع کل
41,854,422 دلار