آمار کل " صادرات به" کشور "لهستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 107,927 183,034,557,517 Rls. 7,369,613 $
2 1392 لهستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,598,489 102,367,710,753 Rls. 4,119,381 $
3 1392 لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 182,280 24,858,337,350 Rls. 1,002,540 $
4 1392 لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 616,500 19,906,268,278 Rls. 802,438 $
5 1392 لهستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 85,000 18,135,929,900 Rls. 730,300 $
6 1392 لهستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 286,230 14,897,215,790 Rls. 585,753 $
7 1392 لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 442,500 14,192,657,900 Rls. 571,650 $
8 1392 لهستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 202,150 7,532,510,250 Rls. 303,225 $
9 1392 لهستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,800 5,618,629,800 Rls. 226,800 $
10 1392 لهستان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 37,583 2,334,957,445 Rls. 93,845 $
11 1392 لهستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 198,401 1,968,851,569 Rls. 79,361 $
12 1392 لهستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,090 1,808,694,676 Rls. 73,004 $
13 1392 لهستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,807,144,500 Rls. 73,500 $
14 1392 لهستان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 44,490 1,764,081,888 Rls. 71,184 $
15 1392 لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 129,398 1,635,226,722 Rls. 65,670 $
16 1392 لهستان 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,492,920,000 Rls. 60,000 $
17 1392 لهستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 63,200 1,374,325,995 Rls. 55,348 $
18 1392 لهستان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 16,790 1,045,513,300 Rls. 41,975 $
19 1392 لهستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 26,718 677,644,099 Rls. 27,354 $
20 1392 لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,778 633,211,316 Rls. 25,556 $
21 1392 لهستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 19,080 567,591,840 Rls. 22,896 $
22 1392 لهستان 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 744 397,040,000 Rls. 16,000 $
23 1392 لهستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 4,320 294,303,240 Rls. 11,880 $
24 1392 لهستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,900 259,045,050 Rls. 10,450 $
25 1392 لهستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 10,000 211,097,500 Rls. 8,500 $
26 1392 لهستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 85 150,397,080 Rls. 6,060 $
27 1392 لهستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 5,820 144,481,500 Rls. 5,820 $
28 1392 لهستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3 132,018,969 Rls. 5,301 $
29 1392 لهستان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,160 100,578,380 Rls. 4,060 $
30 1392 لهستان 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 25 66,880,655 Rls. 2,693 $
31 1392 لهستان 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 1,470 43,715,448 Rls. 1,764 $
32 1392 لهستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,120 27,896,960 Rls. 1,120 $
33 1392 لهستان 39269060 پريفرم (PET) 609 25,751,835 Rls. 1,035 $
34 1392 لهستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 408 18,253,725 Rls. 735 $
35 1392 لهستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 96 16,689,120 Rls. 672 $
36 1392 لهستان 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 22 16,391,100 Rls. 660 $
37 1392 لهستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 174 15,447,370 Rls. 622 $
38 1392 لهستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 190 13,559,910 Rls. 546 $
39 1392 لهستان 20051000 سبزيجات هموژنيزه, محفوظ شده بجز در سرکه, يادرقند غيره, يخ نزده 250 12,467,170 Rls. 502 $
40 1392 لهستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 42 9,462,135 Rls. 381 $
41 1392 لهستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 87 6,481,935 Rls. 261 $
42 1392 لهستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 116 6,382,595 Rls. 257 $
43 1392 لهستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 99 6,134,245 Rls. 247 $
44 1392 لهستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 38 3,352,725 Rls. 135 $
45 1392 لهستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 12 2,781,520 Rls. 112 $
46 1392 لهستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 75 2,284,820 Rls. 92 $
47 1392 لهستان 20029010 رب گوجه فرنگي 42 2,185,480 Rls. 88 $
48 1392 لهستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 43 1,812,955 Rls. 73 $
49 1392 لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 39 1,763,285 Rls. 71 $
50 1392 لهستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 43 1,713,615 Rls. 69 $
51 1392 لهستان 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 113 1,688,780 Rls. 68 $
52 1392 لهستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 54 1,614,275 Rls. 65 $
53 1392 لهستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 33 1,490,100 Rls. 60 $
54 1392 لهستان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 9 1,440,430 Rls. 58 $
55 1392 لهستان 04090000 عسل طبيعي 9 1,167,245 Rls. 47 $
56 1392 لهستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 39 1,067,905 Rls. 43 $
57 1392 لهستان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 19 993,400 Rls. 40 $
58 1392 لهستان 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 2 794,720 Rls. 32 $
59 1392 لهستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 6 769,885 Rls. 31 $
60 1392 لهستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 31 745,050 Rls. 30 $
61 1392 لهستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 10 745,050 Rls. 30 $
62 1392 لهستان 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 27 696,388 Rls. 28 $
63 1392 لهستان 09041210 فلفل خردشده ياسابيده دربسته بنديهاي آماده شده برا ي خرده فروشي 10 645,710 Rls. 26 $
64 1392 لهستان 09061110 دارچين در بسته بندي هاي آماده شده براي خرده فروشي ،خردنشده و آسياب نشده 14 620,875 Rls. 25 $
65 1392 لهستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 35 422,195 Rls. 17 $
66 1392 لهستان 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 10 347,690 Rls. 14 $
67 1392 لهستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 10 322,855 Rls. 13 $
68 1392 لهستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 54 291,488 Rls. 12 $
69 1392 لهستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 7 223,515 Rls. 9 $
70 1392 لهستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 33 179,071 Rls. 7 $
71 1392 لهستان 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 70 124,355 Rls. 5 $
72 1392 لهستان 09042210 فلفل خرد شده يا سابيده شده در بستهکبندي براي خرده فروشي 2 74,505 Rls. 3 $
مجموع کل
409,660,816,697 ريال
مجموع کل
16,482,261 دلار
[1]