آمار کل " صادرات به" کشور "ليتواني" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ليتواني 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 434,850 85,822,097,920 Rls. 3,460,195 $
2 1392 ليتواني 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 222,000 9,681,954,000 Rls. 390,258 $
3 1392 ليتواني 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 101,000 8,753,342,500 Rls. 353,500 $
4 1392 ليتواني 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 256,000 8,082,154,150 Rls. 325,800 $
5 1392 ليتواني 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 745,230,000 Rls. 30,000 $
6 1392 ليتواني 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 260 150,773,404 Rls. 6,006 $
مجموع کل
113,235,551,974 ريال
مجموع کل
4,565,759 دلار
[1]