آمار کل " صادرات به" کشور "مالزي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 مالزي 27132000 قيرنفت 48,031,304 631,652,199,752 Rls. 25,396,918 $
2 1392 مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,461,694 112,516,294,961 Rls. 4,540,225 $
3 1392 مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 10,342,748 103,883,958,010 Rls. 4,161,188 $
4 1392 مالزي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 3,865,600 87,413,170,957 Rls. 3,518,674 $
5 1392 مالزي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 764,244 76,122,281,236 Rls. 3,055,080 $
6 1392 مالزي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 541,796 60,492,750,079 Rls. 2,437,038 $
7 1392 مالزي 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 14,170,230 60,428,874,651 Rls. 2,434,323 $
8 1392 مالزي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,485,000 49,871,092,669 Rls. 2,009,309 $
9 1392 مالزي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 215,868 45,723,848,972 Rls. 1,821,497 $
10 1392 مالزي 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 10,111,226 41,330,084,096 Rls. 1,668,352 $
11 1392 مالزي 84119990 ساير 6,460 40,708,170,864 Rls. 1,642,319 $
12 1392 مالزي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 17,896 37,232,504,264 Rls. 1,498,739 $
13 1392 مالزي 03061700 ساير انواع ميگو. 269,088 27,865,700,436 Rls. 1,122,836 $
14 1392 مالزي 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 601,600 27,719,014,630 Rls. 1,117,466 $
15 1392 مالزي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 591,957 25,699,350,243 Rls. 1,035,160 $
16 1392 مالزي 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 454,178 24,837,728,463 Rls. 994,911 $
17 1392 مالزي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 3,218,850 19,977,044,958 Rls. 804,709 $
18 1392 مالزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 421,246 16,659,739,230 Rls. 668,363 $
19 1392 مالزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 301,080 15,553,442,407 Rls. 625,711 $
20 1392 مالزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,315,235 14,468,360,866 Rls. 583,575 $
21 1392 مالزي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,039,467 11,298,597,634 Rls. 454,325 $
22 1392 مالزي 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,038 11,199,038,800 Rls. 451,100 $
23 1392 مالزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 399,030 10,354,981,038 Rls. 417,924 $
24 1392 مالزي 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 142,888 10,151,536,920 Rls. 408,549 $
25 1392 مالزي 04090000 عسل طبيعي 110,815 9,087,080,317 Rls. 366,132 $
26 1392 مالزي 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 214,977 8,540,104,122 Rls. 344,537 $
27 1392 مالزي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 135,917 7,884,374,838 Rls. 317,485 $
28 1392 مالزي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 209,320 7,466,291,185 Rls. 301,135 $
29 1392 مالزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 41,154 7,459,061,707 Rls. 301,027 $
30 1392 مالزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 24,474,360 7,281,856,176 Rls. 293,692 $
31 1392 مالزي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 192,290 7,262,178,640 Rls. 292,353 $
32 1392 مالزي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 198,048 6,468,996,777 Rls. 260,772 $
33 1392 مالزي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 774,261 6,335,654,875 Rls. 254,397 $
34 1392 مالزي 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 31,050 6,171,209,982 Rls. 249,630 $
35 1392 مالزي 02071490 ساير قطعات و ا حشاء خورا کي يخ زده مرغ و خروس از نوع خانگي به غيرا ز خميرآن 216,000 5,878,105,200 Rls. 237,600 $
36 1392 مالزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 735,412 5,690,211,769 Rls. 229,652 $
37 1392 مالزي 33019012 ساير عرقيات سنتي 63,652 5,520,993,534 Rls. 222,782 $
38 1392 مالزي 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 180,000 5,359,752,000 Rls. 216,000 $
39 1392 مالزي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 55,235 5,080,769,223 Rls. 204,595 $
40 1392 مالزي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 4,450 4,535,919,845 Rls. 183,055 $
41 1392 مالزي 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 29,880 4,471,371,351 Rls. 181,113 $
42 1392 مالزي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 59,692 4,073,578,700 Rls. 164,153 $
43 1392 مالزي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 161,950 3,718,179,532 Rls. 149,898 $
44 1392 مالزي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 37,975 3,301,873,098 Rls. 125,450 $
45 1392 مالزي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,000 3,272,883,300 Rls. 132,150 $
46 1392 مالزي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,485 3,073,268,886 Rls. 123,761 $
47 1392 مالزي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 34,055 3,007,210,070 Rls. 121,505 $
48 1392 مالزي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 76,007 2,881,044,322 Rls. 116,273 $
49 1392 مالزي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 202,396 2,746,971,564 Rls. 110,712 $
50 1392 مالزي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 21,983 2,559,266,648 Rls. 103,257 $
51 1392 مالزي 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 43,800 2,394,317,200 Rls. 96,360 $
52 1392 مالزي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 210,000 2,157,106,641 Rls. 86,784 $
53 1392 مالزي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 60,406 2,152,497,381 Rls. 86,827 $
54 1392 مالزي 68062010 رسهاي منبسط شده 653,530 2,112,481,108 Rls. 84,899 $
55 1392 مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 739 1,985,490,290 Rls. 80,100 $
56 1392 مالزي 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 63,909 1,900,694,465 Rls. 76,690 $
57 1392 مالزي 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 177,100 1,872,421,083 Rls. 75,508 $
58 1392 مالزي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 179,080 1,868,817,958 Rls. 74,427 $
59 1392 مالزي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 29,795 1,737,338,528 Rls. 70,046 $
60 1392 مالزي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,740 1,671,679,945 Rls. 67,472 $
61 1392 مالزي 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 6,400 1,585,472,000 Rls. 64,000 $
62 1392 مالزي 27150010 بيتومن ا نامل 11,520 1,519,500,672 Rls. 61,056 $
63 1392 مالزي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 25,307 1,455,675,897 Rls. 58,162 $
64 1392 مالزي 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 515 1,362,104,495 Rls. 54,972 $
65 1392 مالزي 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 726,420 1,352,193,223 Rls. 54,685 $
66 1392 مالزي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 29 1,288,040,547 Rls. 51,903 $
67 1392 مالزي 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 29,768 1,265,454,700 Rls. 50,900 $
68 1392 مالزي 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 4,050 1,205,041,900 Rls. 48,610 $
69 1392 مالزي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 29 1,157,616,480 Rls. 46,553 $
70 1392 مالزي 27101910 روغن موتور 26,466 1,148,485,454 Rls. 46,316 $
71 1392 مالزي 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 5,105 1,011,405,984 Rls. 40,840 $
72 1392 مالزي 08109010 انار تازه 47,767 971,007,579 Rls. 39,166 $
73 1392 مالزي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,874 943,000,609 Rls. 37,804 $
74 1392 مالزي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,300 906,568,258 Rls. 36,536 $
75 1392 مالزي 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 18,816 773,655,494 Rls. 28,003 $
76 1392 مالزي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 14,040 761,897,475 Rls. 30,729 $
77 1392 مالزي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 40,291 699,152,370 Rls. 28,203 $
78 1392 مالزي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 14,550 698,276,153 Rls. 28,174 $
79 1392 مالزي 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 637,926,400 Rls. 25,600 $
80 1392 مالزي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 750 613,354,500 Rls. 24,750 $
81 1392 مالزي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 7,000 607,355,000 Rls. 24,500 $
82 1392 مالزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 580,905,000 Rls. 23,400 $
83 1392 مالزي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 26,320 556,158,256 Rls. 21,225 $
84 1392 مالزي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 7,800 482,937,000 Rls. 19,500 $
85 1392 مالزي 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 20,814 462,352,035 Rls. 18,627 $
86 1392 مالزي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 21,697 457,685,190 Rls. 18,442 $
87 1392 مالزي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,116 447,750,678 Rls. 18,051 $
88 1392 مالزي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 4,544 435,413,194 Rls. 17,553 $
89 1392 مالزي 25202010 گچ بنايي 558,113 402,225,928 Rls. 16,235 $
90 1392 مالزي 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 224,088 390,377,482 Rls. 15,686 $
91 1392 مالزي 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 8,520 382,633,200 Rls. 15,336 $
92 1392 مالزي 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 19,060 377,677,712 Rls. 15,248 $
93 1392 مالزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 120 355,552,950 Rls. 14,350 $
94 1392 مالزي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,003 329,950,481 Rls. 13,144 $
95 1392 مالزي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 7,296 304,974,399 Rls. 12,220 $
96 1392 مالزي 28091000 پنتا ا کسيد دي فسفر(ا نيدريدفسفريک ) 239,136 296,409,072 Rls. 11,957 $
97 1392 مالزي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,000 291,583,296 Rls. 11,774 $
98 1392 مالزي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 12,420 258,032,115 Rls. 10,425 $
99 1392 مالزي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 3,040 250,952,800 Rls. 10,120 $
100 1392 مالزي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 380 249,500,000 Rls. 10,000 $
101 1392 مالزي 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 40,000 248,350,000 Rls. 10,000 $
102 1392 مالزي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,876 211,945,280 Rls. 8,533 $
103 1392 مالزي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 3,001 208,346,566 Rls. 8,406 $
104 1392 مالزي 08105000 کيوي, تازه 19,152 199,499,244 Rls. 8,044 $
105 1392 مالزي 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 24,075 185,867,206 Rls. 7,511 $
106 1392 مالزي 08131000 زردآلو ,خشک کرده 2,930 167,174,477 Rls. 6,738 $
107 1392 مالزي 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 522 149,502,000 Rls. 6,000 $
108 1392 مالزي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,035 149,502,000 Rls. 6,000 $
109 1392 مالزي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,157 148,681,691 Rls. 5,931 $
110 1392 مالزي 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 209 144,887,830 Rls. 5,855 $
111 1392 مالزي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,069 137,656,543 Rls. 5,525 $
112 1392 مالزي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 317 134,477,327 Rls. 5,419 $
113 1392 مالزي 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 710 132,858,750 Rls. 5,325 $
114 1392 مالزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,291 129,837,380 Rls. 5,212 $
115 1392 مالزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,000 108,007,936 Rls. 4,352 $
116 1392 مالزي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,740 107,858,250 Rls. 4,350 $
117 1392 مالزي 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 3,640 107,530,659 Rls. 4,325 $
118 1392 مالزي 32041500 مواد رنگي خمي (از جمله آنهاييکكه به همان حال به عنوان موادرنگي پيگماني مصرف ميکشوند) و فرآوردهکهاي براساس اين مواد 3,360 100,429,056 Rls. 4,032 $
119 1392 مالزي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,338 99,145,800 Rls. 4,014 $
120 1392 مالزي 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,723 89,853,334 Rls. 3,625 $
121 1392 مالزي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 821 89,845,291 Rls. 3,222 $
122 1392 مالزي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 820 85,998,080 Rls. 3,472 $
123 1392 مالزي 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,037 81,801,653 Rls. 3,291 $
124 1392 مالزي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,739 77,618,112 Rls. 3,131 $
125 1392 مالزي 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 90 76,347,000 Rls. 3,060 $
126 1392 مالزي 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 160 75,823,740 Rls. 3,060 $
127 1392 مالزي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,253 73,702,772 Rls. 2,959 $
128 1392 مالزي 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 950 70,722,750 Rls. 2,850 $
129 1392 مالزي 90051000 دوربين دوچشمي 9 68,843,730 Rls. 2,787 $
130 1392 مالزي 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 915 68,248,314 Rls. 2,745 $
131 1392 مالزي 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,440 64,439,712 Rls. 2,592 $
132 1392 مالزي 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,725 64,212,824 Rls. 2,578 $
133 1392 مالزي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 846 62,856,108 Rls. 2,538 $
134 1392 مالزي 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 58,555,259 Rls. 2,359 $
135 1392 مالزي 21061020 موا دپروتئيني تکستوره سويا 2,100 52,035,900 Rls. 2,100 $
136 1392 مالزي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 647 44,978,016 Rls. 1,796 $
137 1392 مالزي 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 319 44,104,460 Rls. 1,780 $
138 1392 مالزي 42031000 لباس ا زچرم طبيعي يادوباره ساخته شده 61 42,266,168 Rls. 1,708 $
139 1392 مالزي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 750 38,507,154 Rls. 1,554 $
140 1392 مالزي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 818 37,695,564 Rls. 1,518 $
141 1392 مالزي 28365000 کربنات کلسيم 18,308 36,496,998 Rls. 1,465 $
142 1392 مالزي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 414 30,765,834 Rls. 1,242 $
143 1392 مالزي 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 11,195 30,535,026 Rls. 1,231 $
144 1392 مالزي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 561 27,815,587 Rls. 1,123 $
145 1392 مالزي 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 95 23,465,000 Rls. 950 $
146 1392 مالزي 20079100 مركبات 420 22,910,580 Rls. 924 $
147 1392 مالزي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 164 18,346,141 Rls. 737 $
148 1392 مالزي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 330 17,940,240 Rls. 720 $
149 1392 مالزي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 273 17,740,965 Rls. 716 $
150 1392 مالزي 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 300 13,389,300 Rls. 540 $
151 1392 مالزي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 90 11,157,750 Rls. 450 $
152 1392 مالزي 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 32 9,564,672 Rls. 384 $
153 1392 مالزي 33051000 شامپوها 110 6,818,625 Rls. 275 $
154 1392 مالزي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 224 6,673,084 Rls. 269 $
155 1392 مالزي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 70 5,206,950 Rls. 210 $
156 1392 مالزي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 206 4,090,350 Rls. 165 $
157 1392 مالزي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 30 3,570,480 Rls. 144 $
158 1392 مالزي 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 75 3,347,325 Rls. 135 $
159 1392 مالزي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 45 1,090,980 Rls. 44 $
مجموع کل
1,755,948,014,197 ريال
مجموع کل
70,627,294 دلار
[1]