آمار کل " صادرات به" کشور "مالي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 4,953,500 99,520,631,175 Rls. 3,946,832 $
2 1392 سومالي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 44,822 25,855,155,367 Rls. 1,040,194 $
3 1392 سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 270,752 12,920,449,546 Rls. 521,073 $
4 1392 سومالي 27132000 قيرنفت 898,465 11,833,918,426 Rls. 476,186 $
5 1392 سومالي 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 20,977 6,414,583,607 Rls. 258,721 $
6 1392 سومالي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 8,600 5,637,545,000 Rls. 227,000 $
7 1392 مالي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 44,400 4,410,738,600 Rls. 177,600 $
8 1392 مالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 90,684 4,059,783,011 Rls. 163,231 $
9 1392 سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 48,255 2,359,602,337 Rls. 95,157 $
10 1392 مالي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 11,780 2,042,864,040 Rls. 82,460 $
11 1392 سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,792 1,101,732,056 Rls. 44,302 $
12 1392 سومالي 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 12,457 1,031,223,579 Rls. 41,637 $
13 1392 سومالي 19053200 ويفل ها و ويفرها 21,448 958,713,451 Rls. 38,606 $
14 1392 سومالي 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 10,000 827,919,200 Rls. 33,400 $
15 1392 سومالي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 29,450 533,419,908 Rls. 21,508 $
16 1392 سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,185 352,796,758 Rls. 14,202 $
17 1392 سومالي 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 6,640 328,998,720 Rls. 13,280 $
18 1392 سومالي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,600 250,087,500 Rls. 10,125 $
19 1392 سومالي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 870 219,249,624 Rls. 8,818 $
20 1392 سومالي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,904 196,659,424 Rls. 7,054 $
21 1392 سومالي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 20,000 157,842,480 Rls. 6,360 $
22 1392 سومالي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 768 38,052,864 Rls. 1,536 $
23 1392 سومالي 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 52 16,272,174 Rls. 654 $
24 1392 سومالي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 80 12,991,160 Rls. 518 $
25 1392 سومالي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 578 12,039,678 Rls. 486 $
مجموع کل
181,093,269,685 ريال
مجموع کل
7,230,938 دلار
[1]