آمار کل " صادرات به" کشور "مراکش" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 مراکش 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,255 4,178,507,441 Rls. 168,159 $
2 1392 مراکش 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 2,410 797,883,800 Rls. 32,200 $
3 1392 مراکش 27101930 گريس 43,000 763,736,545 Rls. 30,745 $
4 1392 مراکش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 21,050 609,536,520 Rls. 24,588 $
5 1392 مراکش 28332960 سولفات کروم 21,000 444,125,850 Rls. 17,850 $
6 1392 مراکش 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 1,100 196,558,560 Rls. 7,920 $
7 1392 مراکش 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,000 148,908,000 Rls. 6,000 $
8 1392 مراکش 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 38 120,358,770 Rls. 4,830 $
9 1392 مراکش 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 600 119,611,200 Rls. 4,800 $
مجموع کل
7,379,226,686 ريال
مجموع کل
297,092 دلار
[1]