آمار کل " صادرات به" کشور "مصر" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 341,515,386 7,448,363,121,452 Rls. 300,656,543 $
2 1392 مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 295,867,197 6,468,079,067,302 Rls. 260,826,756 $
3 1392 مصر 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 1,354,799 257,235,778,300 Rls. 10,358,100 $
4 1392 مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 190,481,962 177,652,308,858 Rls. 7,165,458 $
5 1392 مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,233,100 107,207,675,400 Rls. 4,313,195 $
6 1392 مصر 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 294,810 63,189,727,277 Rls. 2,492,607 $
7 1392 مصر 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 234,074 46,243,309,826 Rls. 1,862,197 $
8 1392 مصر 03061700 ساير انواع ميگو. 266,806 29,509,417,474 Rls. 1,189,106 $
9 1392 مصر 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 246,470 15,773,160,422 Rls. 633,790 $
10 1392 مصر 08081000 سيب , تازه 455,106 11,310,107,231 Rls. 459,847 $
11 1392 مصر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 9,441,844,500 Rls. 343,992 $
12 1392 مصر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 23,000 9,421,318,500 Rls. 379,500 $
13 1392 مصر 39122000 نيترا ت هاي سلولز(همچنين کولودين ها)به ا شکال ا بتدا ئي 112,000 7,075,454,400 Rls. 285,600 $
14 1392 مصر 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 359,040 6,315,002,695 Rls. 254,619 $
15 1392 مصر 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 20,850 4,544,799,600 Rls. 183,480 $
16 1392 مصر 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 76,500 4,109,372,500 Rls. 166,179 $
17 1392 مصر 08105000 کيوي, تازه 209,423 3,561,462,111 Rls. 143,835 $
18 1392 مصر 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 15,800 3,014,613,140 Rls. 121,660 $
19 1392 مصر 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 336,300 2,766,771,125 Rls. 110,721 $
20 1392 مصر 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 140,000 2,753,744,000 Rls. 112,000 $
21 1392 مصر 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 2,706,576,600 Rls. 109,200 $
22 1392 مصر 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 63,638 2,521,775,940 Rls. 101,820 $
23 1392 مصر 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 110,000 2,269,041,688 Rls. 91,064 $
24 1392 مصر 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 64,755 1,638,947,994 Rls. 66,018 $
25 1392 مصر 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,444 1,508,507,331 Rls. 60,530 $
26 1392 مصر 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 18,425 1,369,382,850 Rls. 55,275 $
27 1392 مصر 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 96,883 1,112,518,400 Rls. 44,800 $
28 1392 مصر 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 87,550 968,654,039 Rls. 39,397 $
29 1392 مصر 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 18,900 959,713,650 Rls. 38,745 $
30 1392 مصر 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 17,500 914,376,750 Rls. 32,796 $
31 1392 مصر 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 434 885,216,814 Rls. 35,657 $
32 1392 مصر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,334 790,222,526 Rls. 31,846 $
33 1392 مصر 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 10,500 786,964,500 Rls. 31,351 $
34 1392 مصر 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 6,600 549,276,093 Rls. 22,167 $
35 1392 مصر 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 200,206 496,075,580 Rls. 20,020 $
36 1392 مصر 25291000 فلداسپات (Feldspat) 200,510 493,074,141 Rls. 20,051 $
37 1392 مصر 28365000 کربنات کلسيم 38,000 471,865,000 Rls. 19,000 $
38 1392 مصر 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 13,270 317,004,800 Rls. 12,800 $
39 1392 مصر 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 2,000 173,705,000 Rls. 7,000 $
40 1392 مصر 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 600 148,806,000 Rls. 6,000 $
41 1392 مصر 25131000 سنگ پا (pumicestone) 12,500 124,075,000 Rls. 5,000 $
42 1392 مصر 25301010 پرليت 23,590 105,190,404 Rls. 4,246 $
43 1392 مصر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,000 54,962,600 Rls. 2,190 $
44 1392 مصر 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 60 48,785,130 Rls. 1,962 $
45 1392 مصر 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 96 43,076,800 Rls. 1,744 $
46 1392 مصر 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 38 25,863,827 Rls. 1,039 $
47 1392 مصر 27101910 روغن موتور 44 1,634,754 Rls. 66 $
مجموع کل
14,699,053,350,324 ريال
مجموع کل
592,920,968 دلار
[1]