آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 منطقه آزاد کيش 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 6,130 1,374,781,230 Rls. 55,170 $
2 1392 منطقه آزاد کيش 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 1,170 122,635,230 Rls. 4,956 $
3 1392 منطقه آزاد کيش 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 22,600 114,121,728 Rls. 4,608 $
مجموع کل
1,611,538,188 ريال
مجموع کل
64,734 دلار
[1]