آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel