آمار کل " صادرات به" کشور "موريس" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 موريس 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 49 2,069,197,273 Rls. 83,898 $
2 1392 موريس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 12,459 622,169,942 Rls. 25,024 $
3 1392 موريس 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,562 535,755,850 Rls. 21,590 $
4 1392 موريس 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,540 390,413,466 Rls. 15,759 $
5 1392 موريس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,849 316,810,984 Rls. 12,740 $
6 1392 موريس 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 250 307,606,751 Rls. 12,407 $
7 1392 موريس 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 130 260,971,118 Rls. 10,526 $
8 1392 موريس 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,090 142,093,679 Rls. 5,707 $
9 1392 موريس 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2 99,417,500 Rls. 4,025 $
10 1392 موريس 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 389 81,919,374 Rls. 3,306 $
11 1392 موريس 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 787 68,045,159 Rls. 2,741 $
12 1392 موريس 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 70 65,627,071 Rls. 2,647 $
13 1392 موريس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 740 62,168,430 Rls. 2,502 $
14 1392 موريس 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 824 61,516,869 Rls. 2,472 $
15 1392 موريس 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 504 55,219,526 Rls. 2,218 $
16 1392 موريس 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 449 50,291,183 Rls. 2,020 $
17 1392 موريس 04090000 عسل طبيعي 425 46,776,205 Rls. 1,885 $
18 1392 موريس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 24 39,452,027 Rls. 1,591 $
19 1392 موريس 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 40 29,751,600 Rls. 1,200 $
20 1392 موريس 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 120 28,662,048 Rls. 1,152 $
21 1392 موريس 08132000 آلو ,خشک کرده 400 20,311,043 Rls. 816 $
22 1392 موريس 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 88 16,538,912 Rls. 664 $
23 1392 موريس 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 227 12,429,092 Rls. 499 $
24 1392 موريس 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 119 10,611,954 Rls. 428 $
25 1392 موريس 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 86 9,596,439 Rls. 387 $
26 1392 موريس 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 121 8,998,770 Rls. 363 $
27 1392 موريس 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 128 6,493,016 Rls. 262 $
28 1392 موريس 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 31 3,445,810 Rls. 139 $
29 1392 موريس 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 47 3,387,488 Rls. 136 $
30 1392 موريس 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 31 3,079,712 Rls. 124 $
31 1392 موريس 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 48 2,727,670 Rls. 110 $
32 1392 موريس 08131000 زردآلو ,خشک کرده 36 2,678,076 Rls. 108 $
33 1392 موريس 08109020 زرشك تازه 11 2,354,005 Rls. 95 $
34 1392 موريس 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 43 2,132,542 Rls. 86 $
35 1392 موريس 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 21 942,020 Rls. 38 $
مجموع کل
5,439,592,604 ريال
مجموع کل
219,665 دلار
[1]