آمار کل " صادرات به" کشور "موزامبيک" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 موزامبيک 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 14,675,695 145,012,880,820 Rls. 5,899,629 $
2 1392 موزامبيک 27132000 قيرنفت 1,958,532 25,781,970,293 Rls. 1,009,849 $
3 1392 موزامبيک 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 59,235 4,134,388,820 Rls. 166,496 $
4 1392 موزامبيک 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 56,086 1,922,794,385 Rls. 77,601 $
5 1392 موزامبيک 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 4,684 696,248,496 Rls. 28,104 $
6 1392 موزامبيک 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,253 534,801,100 Rls. 21,575 $
7 1392 موزامبيک 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 44,000 341,321,578 Rls. 13,793 $
8 1392 موزامبيک 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 8,028 298,328,508 Rls. 12,042 $
9 1392 موزامبيک 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 250 20,678,775 Rls. 835 $
مجموع کل
178,743,412,775 ريال
مجموع کل
7,229,924 دلار
[1]