آمار کل " صادرات به" کشور "مونته نگرو" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 مونته نگرو 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,625,290 61,550,354,303 Rls. 2,473,892 $
2 1392 مونته نگرو 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 233,000 11,641,230,500 Rls. 463,544 $
3 1392 مونته نگرو 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 78,837 3,914,454,775 Rls. 157,674 $
4 1392 مونته نگرو 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 15,200 3,246,771,320 Rls. 131,080 $
5 1392 مونته نگرو 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,840 1,800,051,050 Rls. 72,940 $
6 1392 مونته نگرو 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 33,220 1,235,840,940 Rls. 49,830 $
7 1392 مونته نگرو 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 43,000 1,129,669,645 Rls. 45,654 $
8 1392 مونته نگرو 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,619 496,087,431 Rls. 19,763 $
9 1392 مونته نگرو 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 5,006 434,538,321 Rls. 17,521 $
10 1392 مونته نگرو 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 11,250 250,739,100 Rls. 10,125 $
11 1392 مونته نگرو 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 19,275 115,821,188 Rls. 4,614 $
12 1392 مونته نگرو 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 19,650 93,236,556 Rls. 3,714 $
13 1392 مونته نگرو 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 5,000 89,344,800 Rls. 3,600 $
مجموع کل
85,998,139,929 ريال
مجموع کل
3,453,952 دلار
[1]