آمار کل " صادرات به" کشور "ميانمار" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ميانمار 27132000 قيرنفت 173,654,845 2,283,401,279,015 Rls. 91,974,160 $
2 1392 ميانمار 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 6,330,109 166,323,711,383 Rls. 6,703,007 $
3 1392 ميانمار 27101920 روغن صنعتي 2,320,371 51,547,719,126 Rls. 2,076,887 $
4 1392 ميانمار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,088,860 29,000,033,788 Rls. 1,172,099 $
5 1392 ميانمار 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 49,980 1,503,831,823 Rls. 60,475 $
6 1392 ميانمار 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 83,860 934,594,542 Rls. 37,737 $
7 1392 ميانمار 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 17,145 553,143,584 Rls. 22,288 $
8 1392 ميانمار 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 81,000 140,462,910 Rls. 5,670 $
مجموع کل
2,533,404,776,171 ريال
مجموع کل
102,052,323 دلار
[1]